sábado, 24 de septiembre de 2011

500 exemples de normatives, reglaments i disposicions vigents que obliguen o estableixen de manera impositiva el castellà en les activitats i relacions amb l administració als ciutadans i empreses del domini lingüístic català dins de l Estat espanyol a desembre del 2009

500 Disposicions impositives del castellà a casa nostra

Plataforma per la Llengua 2009

Text introductori: pàgines 1 a 5
Llista de 500 disposicions i reglaments: pàgines 6 a 72

En els propers fulls us proposem una mostra de 500 disposicions que ha fet l Estat espanyol per tal d imposar, en un tractament legal clarament afavoridor respecte a les altres llengües pròpies d Espanya, el castellà a casa nostra. Totes són vigents.

En aquest recull no hi són la majoria de les disposicions que imposen tàcitament el castellà, en el sentit que també molta legislació o pràctica d actuació, sense dir-ho explícitament, afavoreix o imposa l ús de la llengua castellana respecte de les altres, en tant que deriva aquesta obligació dels preceptes de la Constitució que l estableixen com única llengua oficial de l Estat. Són, doncs, només 500 disposicions que fan una imposició directa o que han estat objecte d una interpretació jurídica impositiva amb una àmplia difusió als mitjans de comunicació.

La Constitució espanyola és, sens dubte, d entre aquestes 500 disposicions, la llei més destacada d una situació anòmala en el context de la Unió Europea i dels països de tradició democràtica. Espanya és un cas atípic, amb llengües amb tants milions de parlants com el català, que ha mantingut en la Constitució només els privilegis d una comunitat lingüística, en aquest cas la castellana, respecte a les altres, un cop assolida la democràcia. Això, evidentment, no ha passat a Bèlgica, Canadà, Suïssa, o fins i tot en l abolició de l apartheid a Sud-àfrica.

Vet ací doncs la primera llei sorprenent:

CONSTITUCIÓ ESPANYOLA DEL 27 DE DESEMBRE DEL 1978. Imposa
únicament el deure de conèixer el castellà, com a única llengua oficial de l Estat. No
hi ha cap altre cas d un país de la Unió Europea amb llengües pròpies tan parlades o
que representen un percentatge tan alt de la població, com és el català, i que
aquestes no siguin oficials de l Estat. El cas del català és el més excepcional i únic
en aquest context per la gran quantitat de parlants. Aquest precepte no només
determina la legislació posterior, sinó que implica que quan no se n esmenta per la
500 disposicions i reglaments impositius del castellà a casa nostra
normativa la llengua de les actuacions sovint es pressuposa l ús obligatori del
castellà.

També se n desprèn una pràctica monolingüe o preferent pel que fa al castellà per part de les institucions generals de l Estat. La Constitució no és però l única llei que estableix l obligació de conèixer el castellà. De fet és difícil de fer un recompte de les disposicions que preveuen la obligació de conèixer el castellà, car, moltes, com hem dit, sense fer-ho explícit, així es desprèn dels preceptes constitucionals. Tanmateix n hem escollides 54 que de manera clara obliguen el coneixement del castellà, i únicament del castellà, com a requisit per
accedir o desenvolupar feines, tasques o altres activitats. En algunes s especifica a
més que les altres llengües oficials en cap cas no podran ser també requisits i s estableix un màxim de puntuació de mèrits per si alguna administració les vol comptabilitzar per a l obtenció de places.

Però evidentment hem recollit tota mena de normativa que insisteix en aquest tracte
de favor i impositiu. Per exemple en lleis de l etiquetatge del medicament:

LEY 29/2006, DE 26 DE JULIO, DE GARANTÍAS Y USO RACIONAL DE LOS
MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS. Obliga a l ús del castellà en tots
els aspectes d etiquetatge i instruccions d ús del medicament; inclosa la fitxa tècnica,
el prospecte i l etiquetatge. Aquestes mateixes obligacions s estenen també als
articles que fan referència als productes veterinaris
O de productes alimentaris:

REAL DECRETO 1334/1999, DE 31 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA LA
NORMA GENERAL DE ETIQUETADO, PRESENTACIÓN Y PUBLICIDAD DE LOS
PRODUCTOS ALIMENTICIOS. Obliga a emprar la llengua castellana en
l etiquetatge.

O de l etiquetatge en general, com és la llei del consumidor:

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2007, DE 16 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE
SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL PARA LA
DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS Y OTRAS LEYES
COMPLEMENTARIAS. Obliga a etiquetar els productes en castellà, així com també
cal fer en aquesta llengua la garantia.
A data de finals de desembre del 2009, s han trobat 189 disposicions que
obliguen a etiquetar en castellà, de fet 195 si comptabilitzem la totalitat de lleis
que afecten a productes, inclosos aparells i maquinària, que més enllà de
l etiquetatge també obliguen a fer en castellà les instruccions, garanties, els manuals
d ús o dades dels béns i serveis. En casos comptats, quan la llei esmenta que
l etiquetatge pot fer-se de manera optativa en una altra llengua, sempre recorda
l obligatorietat del castellà.
La retolació, senyalització, cartells informatius en general, també estan
afectats per les obligacions en castellà. Hem seleccionat 16 entrades que, bé
sigui en aeroports, carreteres, indústries, transports o avisos als consumidors varis,
hi obliguen el castellà.


Evidentment, un altre gruix important correspon a les 115 disposicions que
obliguen a fer en castellà documents de tota mena. Aquí tenim en compte tant els
documents que els ciutadans o empreses han de fer o presentar per a
l administració, aquells que cal fer per a altres ciutadans o consumidors, o els que
està obligada l administració mateixa.

També hem afegit disposicions tan simbòliques com la que estableix el tractament
únic del nom de l Estat i la seva projecció només en una de les llengües d Espanya.

En serien un exemple les monedes d euro que fem servir cada dia:

ORDEN EHA/2472/2009, DE 8 DE SEPTIEMBRE, POR LA QUE SE ACUERDA LA
EMISIÓN, ACUÑACIÓN Y PUESTA EN CIRCULACIÓN DE MONEDAS EN EUROS
DESTINADAS A LA CIRCULACIÓN DE 1 Y 2 EUROS Y 1, 2, 5, 10, 20 Y 50
CENTS. Imposa l ús únic exclusiu del castellà en el nom de l Estat en les monedes,
tal com s ha anat fent en les ordres successives anteriors.
De fet, hem seleccionat 18 disposicions que determinen només en castellà l ús
oficial de noms, tant en la imatge institucional del nom de l Estat, com de diversos
organismes públics que afecten a tot el territori espanyol o fins i tot es troben ubicats
només a Catalunya.

Hem seleccionat 76 disposicions que imposen el castellà en carnets, targetes,
documents oficials identificatius, llicències o títols oficials personals. En alguns
casos, no només s obliga, sinó que no es permet que en tot el document (la majoria
dels casos) o parcialment hi siguin altres llengües.
Destaquem que el passaport, segons la llei, està establert en desenes de llengües
europees, però no pas en català:

REAL DECRETO 896/2003, DE 11 DE JULIO,POR EL QUE SE REGULA LA
EXPEDICIÓN DEL PASAPORTE ORDINARIO Y SE DETERMINAN SUS
CARACTERÍSTICAS.

Obliga, segons les parts del passaport, a l ús només del
castellà, de totes les llengües oficials de la Unió Europea i en castellà, francès i
anglès. No permet ni preveu l ús del català enlloc.
Però és que la mateixa justícia, que ha de defensar tots els espanyols, ja parteix
d'unes diferències en funció de la comunitat lingüística a la qual es pertany:
LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL.

Obliga a l ús del castellà en totes les actuacions judicials per part de jutges, magistrats, fiscals, secretaris i resta de funcionaris de jutjats i tribunals (article 231). El català és optatiu per a aquests, i sempre que cap part s hi oposi. Quan el document surt d una
comunitat autònoma que té una llengua oficial i pròpia diferent del castellà cal fer-ne
la traducció, però en canvi mai a l inversa: el castellà no cal traduir-lo. Obliga a fer
els documents en castellà per a la cooperació internacional jurisdiccional (278). Per
a la provisió de places el castellà és un requisit i les altres llengües només són un
mèrit i només en aquells territoris on estan reconegudes com a oficials i segons
determinin les comunitats(471). Posteriorment la LEY ORGÀNICA 16/1994 i la LEY
ORGÁNICA 19/2003, de reforma de l anterior, insisteixen en aquests paràmetres.

Per descomptat Espanya és l únic país de la Unió Europea amb tants parlants
d altres llengües pròpies on ni tan sols els representants del poble poden expressar-
se en el parlament en aquestes llengües:

RESOLUCION DE 24 DE FEBRERO DE 1982 POR LA QUE SE ORDENA LA
PUBLICACION EN EL "BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO" DEL NUEVO
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, DE 10 DE FEBRERO DE
1982.

No permet (tàcitament i en la interpretació corresponent) l ús d altres llengües
que no siguin el castellà en el Congrés dels Diputats.
En aquest cas no es tracta només d una obligació del castellà, o d establir que un
document oficial de l administració no es pugui fer en una altra llengua, sinó que va
més enllà i en prohibeix per als ciutadans, en aquest cas els representants polítics,
l ús del català. És doncs un cas de prohibició explícita, i no pas únic.
Un altre cas ben paradigmàtic és que Espanya només va demanar que el castellà
fos llengua oficial de la Unió Europea quan va fer l ingrés l any 1985.

INSTRUMENTO DE RATIFICACIÓN DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 1985 DEL
TRATADO HECHO EN LISBOA Y MADRID EL DÍA 12 DE JUNIO DE 1985,
RELATIVO A LA ADHESIÓN DEL REINO DE ESPAÑA Y DE LA REPÚBLICA
PORTUGUESA A LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA Y A LA
COMUNIDAD EUROPEA DE LA ENERGÍA ATÓMICA.

Ratifica el tractat d adhesió
d Espanya pel qual el castellà és l única llengua pròpia de l Estat que esdevé llengua
del Tractat i oficial de la Unió Europea, d acord a les demandes de tracte diferenciat
del castellà respecte el català expressades per Espanya.
I posteriorment, a diferència d Irlanda, que sí que ho va fer, no n ha demanat la
revisió, de manera que tot i que el català és una llengua molt més parlada que la
majoria d oficials a la Unió Europea el Govern espanyol mai no ha volgut que
en fos oficial. Ni tan sols en la darrera revisió del tractat del 2008 no ha fet cap
suggeriment en aquest sentit.

LEY ORGANICA 1/2008, DE 30 DE JULIO, POR LA QUE SE AUTORIZA LA
RATIFICACIÓN POR ESPAÑA DEL TRATADO DE LISBOA, POR EL QUE SE
MODIFICAN EL TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA Y EL TRATADO
CONSTITUTIVO DE LA COMUNIDAD EUROPEA, FIRMADO EN LA CAPITAL
PORTUGUESA EL 13 DE DICIEMBRE DE 2007.

Espanya avala un sistema discriminatori del català respecte al castellà com a llengua de l Estat en matèria europea, fent un tracte de favor i diferenciat per a aquesta segona llengua. Així l' Estat espanyol avala la modificació de l article 53 del Tractat de la Unió Europea pel
qual el castellà és llengua del tractat però el català no, i l article 17 del Tractat
constitutiu de la Comunitat Europea pel qual el castellà esdevé llengua de ple dret
per a fer peticions al Parlament Europeu i al Defensor del Poble Europeu i adreçar-
se a la resta d institucions i òrgans i el català no. També ratifica l article 7 del Tractat
de Lisboa pel qual el castellà és l única llengua pròpia de l Estat espanyol en la qual
és vàlid el Tractat.

Naturalment són moltes les normatives que estableixen, en contra de la pluralitat de
l Estat, el castellà com a únic idioma preferent oficial de molts organismes o
procediments, o que obliguen a emprar el castellà en diversos àmbits de les
relacions amb l administració o dins la mateixa administració. Les 12 disposicions
d ensenyament que hem seleccionat (sense comptar les que fan referència a títols
oficials universitaris) justament fan incidència en el tracte de favor del castellà
respecte a les altres llengües espanyoles. A títol curiós també mostrem algunes
disposicions que afecten a l ús dels noms de lloc, a plaques, medalles i
condecoracions oficials, o 7 disposicions sobre jurament de càrrecs i formes verbals
establertes oficialment.

Bé, els casos en són molts: Tot seguit, us en mostrem 500 exemples, tot i que en
podríem trobar molts més. Atès que la majoria de disposicions només estan publicades en castellà, i que en els pocs casos en què existeix versió en català l única vàlida és la forma castellana, hem escrit els títols en aquesta llengua.

Els 500 exemples:

1. ORDEN DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 1965 POR LA QUE SE DETERMINA LA
DENOMINACIÓN OFICIAL DE LOS AEROPUERTOS ESPAÑOLES.
Estableix com a úniques formes oficials les castellanitzades per als noms dels
aeroports del domini lingüístic català. Així, per exemple, l única forma oficial i
que així apareix en tota documentació oficial per a l aeroport de Barcelona és
Aeropuerto de Barcelona, o per a Mallorca és Aeropuerto de Palma de
Mallorca.

2. DECRETO 2181/1975, DE 12 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE
APRUEBA LA REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA PARA LA
ELABORACION, CIRCULACION Y COMERCIO DE PASTAS ALIMENTICIAS.
Recorda l obligació d etiquetar com a mínim en castellà en concordança amb
la legislació sobre productes alimentaris (especialment en la modificació pel
Real Decret 1534/1991).

3. REAL DECRETO 2685/1976, DE 16 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE
APRUEBA LA REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA PARA LA
ELABORACION, CIRCULACION Y COMERCIO DE PREPARADOS
ALIMENTICIOS PARA REGIMENES DIETETICOS Y/O ESPECIALES. Obliga
a l etiquetatge en castellà.

4. REAL DECRETO 2419/1978, DE 19 DE MAYO, POR EL QUE SE APRUEBA
LA REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA PARA LA ELABORACION,
CIRCULACION Y COMERCIO DE PRODUCTOS DE CONFITERIA-
PASTELERIA, BOLLERIA Y REPOSTERIA. Obliga a etiquetar en castellà.

5. REAL DECRETO 2420/1978, DE 2 DE JUNIO, POR EL QUE SE APRUEBA
LA REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA PARA LA ELABORACION Y
VENTA DE CONSERVAS VEGETALES. Recorda l obligatorietat d etiquetar
en castellà per la normativa concordant sobre etiquetatge de productes
alimentaris.

6. CONSTITUCIÓ ESPANYOLA DEL 27 DE DESEMBRE DEL 1978. Imposa
únicament el deure de conèixer el castellà, com a única llengua oficial de
l Estat. No hi ha cap altre cas d un país de la Unió Europea amb llengües
pròpies tan parlades o que representen un percentatge tan alt de la població,
com és el català, i que aquestes no siguin oficials de l Estat. El cas del català
és el més excepcional i únic en aquest context per la gran quantitat de
parlants. Aquest precepte no només determina la legislació posterior, sinó que
implica que quan no se n esmenta per la normativa la llengua de les
actuacions sovint es pressuposa l ús obligatori del castellà. També se n
desprèn una pràctica monolingüe per part de les institucions generals de
l Estat.

7. LEY 85/1978, DE 28 DE DICIEMBRE, DE REALES ORDENANZAS DE LAS
FUERZAS ARMADAS. Imposa el castellà com a llengua oficial de les forces
armades.

8. REAL DECRETO 1111/1979, DE 10 DE MAYO, POR EL QUE SE REGULA
EL EMPLEO DE LAS DISTINTAS LENGUAS ESPAÑOLAS EN LAS
ACTUACIONES DE LAS CORPORACIONES LOCALES. Obliga a redactar
com a mínim en castellà les comunicacions, notificacions i tota classe
d escrits que les corporacions locals adrecin a les autoritats i òrgans de
l Estat, als jutjats i tribunals o altres estaments i autoritats fora de la comunitat
autònoma. Obliga que els anuncis i edictes o resolucions que calgui publicar
al Boletín Oficial del Estado s hagin de fer com a mínim en castellà. També
fa obligari el castellà (l ús del català és segons determinin les administracions
corresponents) en actes, convocatòries de sessions, ordres del dia, mocions,
propostes, reglaments, pressupostos... segons on s adrecin.

9. LEY ORGÁNICA 2/1979, DE 3 DE OCTUBRE, DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL. Imposa en diversos punts l obligatorietat del castellà
(article 80), d acord a l aplicació supletòria en matèria de llengua oficial dels
preceptes de la Llei Orgànica del Poder Judicial.

10. REAL DECRETO 707/1979, DE 5 DE ABRIL, POR EL QUE SE ESTABLECE
LA FORMULA DE JURAMENTO EN CARGOS Y FUNCIONES PUBLICAS.
Estableix la fórmula de jurament només en castellà.

11. REAL DECRETO 1011/1981, DE 10 DE ABRIL, POR EL QUE SE APRUEBA
LA REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA PARA LA ELABORACION,
CIRCULACION Y COMERCIO DE GRASAS COMESTIBLES (ANIMALES,
VEGETALES Y ANHIDRAS), MARGARINAS, MINARINAS Y PREPARADOS
GRASOS. Obliga a l etiquetatge en castellà.

12. REAL DECRETO 2296/1981, DE 3 DE AGOSTO, SOBRE SEÑALIZACION
DE CARRETERAS, AEROPUERTOS, ESTACIONES FERROVIARIAS, DE
AUTOBUSES Y MARITIMAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE INTERES
GENERAL EN EL AMBITO TERRITORIAL DE LAS COMUNIDADES
AUTONOMAS. En l àmbit lingüístic català imposa el castellà en la
senyalització de duanes i passos fronterers, la traducció al castellà dels
topònims amb única forma oficial catalana quan siguin necessaris, segons el
criteri d efectes de senyalització, i en senyalitzacions diverses.

13. REAL DECRETO 334/1982, DE 12 DE FEBRERO, SOBRE SEÑALIZACION
DE CARRETERAS, AEROPUERTOS,ESTACIONES FERROVIARIAS, DE
AUTOBUSES Y MARITIMAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE INTERES
GENERAL EN EL AMBITO DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS CON
OTRA LENGUA OFICIAL DISTINTA DEL CASTELLANO. Obliga a l ús del
castellà en la senyalització i condiciona l obligació de l ús de les altres
llengües oficials al desenvolupament d una disposició feta per les comunitats
autònomes que obligui a fer-ho, altre cop sumat a la mateixa normativa
estatal, en castellà.

14. RESOLUCION DE 24 DE FEBRERO DE 1982 POR LA QUE SE ORDENA LA
PUBLICACION EN EL "BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO" DEL NUEVO
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, DE 10 DE
FEBRERO DE 1982. No permet (tàcitament i en la interpretació corresponent)
l ús d altres llengües que no siguin el castellà en el Congrés dels Diputats.

15. REAL DECRETO 1124/1982, DE 30 DE ABRIL, POR EL QUE SE APRUEBA
LA REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA PARA LA ELABORACION,
FABRICACION, CIRCULACION Y COMERCIO DE GALLETAS. Obliga a
l etiquetatge en castellà.

16. REAL DECRETO 1125/1982, DE 30 DE ABRIL, POR EL QUE SE APRUEBA
LA REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA PARA LA ELABORACION,
CIRCULACION Y COMERCIO DE MATERIALES POLIMERICOS EN
RELACION CON LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ALIMENTARIOS.
Recorda l obligatorietat d etiquetar en castellà establerta per la normativa
concordant sobre etiquetatge de productes alimentaris.

17. ORDEN DE 31 DE MAYO DE 1982 POR LA QUE SE APRUEBA LA
INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AP5 DEL REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION SOBRE EXTINTORES DE INCENDIOS. Obliga a l etiquetatge i informacions vàries en castellà. Pel que
fa a certes plaques permet que estiguin també en català però de manera
optativa (la forma castellana és sempre l única obligatòria).

18. REAL DECRETO 308/1983, DE 25 DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA
LA REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA DE ACEITES VEGETALES
COMESTIBLES. Obliga a consignar les dades obligatòries de la retolació i
etiquetatge dels embalatges com a mínim en castellà.

19. REAL DECRETO 667/1983, DE 2 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA
LA REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA PARA LA ELABORACION Y
VENTA DE ZUMOS DE FRUTAS Y DE OTROS VEGETALES Y DE SUS
DERIVADOS. Recorda l obligatorietat d etiquetar en castellà establerta per la
normativa concordant sobre etiquetatge de productes alimentaris.

20. REAL DECRETO 1354/1983, DE 27 DE ABRIL, POR EL QUE SE APRUEBA
LA REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA PARA LA ELABORACION,
CIRCULACION Y COMERCIO DE TE Y DERIVADOS. Recorda l obligatorietat
d etiquetar en castellà establerta per la normativa
concordant sobre etiquetatge de productes alimentaris.

21. ORDEN DE 29 DE ABRIL DE 1983 POR LA QUE SE DICTAN NORMAS
SOBRE LA COMERCIALIZACION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS
SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUE INTERVIENEN EN LA ALIMENTACION
DE LOS ANIMALES. Obliga a l etiquetatge en castellà.

22. ORDEN DE 31 DE MAYO DE 1983 POR LA QUE SE DESARROLLA EL
REAL DECRETO 1231/1983, DE 20 DE ABRIL, QUE ESTABLECE LA
SUJECION A NORMAS TECNICAS DE LOS APARATOS ELECTROMEDICOS PARA MONITORIZACION DE LA VIGILANCIA
INTENSIVA DE PACIENTES. Obliga a l etiquetatge i la retolació en castellà.

23. ORDEN DE 13 DE JUNIO DE 1983 POR LA QUE SE DAN NORMAS SOBRE
PRODUCTOS ZOOSANITARIOS Y OTRAS SUSTANCIAS UTILIZADAS EN
LA PRODUCCION ANIMAL. Obliga a l etiquetatge i documentació en castellà.

24. RESOLUCION DE 20 DE JUNIO DE 1983, DE LA SUBSECRETARIA, POR
LA QUE SE DAN NORMAS PARA LA HOMOLOGACION DE LAS MEDIAS
ELASTICAS TERAPEUTICAS. Obliga a l etiquetatge en castellà.

25. ORDEN DE 12 DE JULIO DE 1983 POR LA QUE SE APRUEBAN LAS
NORMAS GENERALES DE CALIDAD PARA LA NATA Y NATA EN POLVO
CON DESTINO AL MERCADO INTERIOR. Recorda l obligatorietat d etiquetar
en castellà establerta per la normativa concordant sobre etiquetatge de
productes alimentaris.

26. REAL DECRETO 2872/1983, DE 28 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE
MODIFICA EL ARTICULO 7.O DEL REAL DECRETO 3155/1979, DE 21 DE
DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL GIRO
NACIONAL. Obliga que els girs postals es facin en castellà. Permet que es
facin en català només en el cas que els expedidors ho desitgin i es facin entre
comunitats autònomes on el català sigui llengua oficial. Altrament no està
permès.

27. REAL DECRETO 3176/1983, DE 16 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE
APRUEBA LA REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA PARA LA
ELABORACION, CIRCULACION Y COMERCIO DE ESPECIES VEGETALES
PARA INFUSIONES DE USO EN ALIMENTACION. Recorda l obligatorietat
d etiquetar en castellà establerta per la normativa concordant sobre
etiquetatge de productes alimentaris.

28. REAL DECRETO 3177/1983, DE 16 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE
APRUEBA LA REGLAMENTACION TECNICO SANITARIA DE ADITIVOS
ALIMENTARIOS. Obliga a l etiquetatge en castellà.

29. REAL DECRETO 3360/1983, DE 30 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE
APRUEBA LA REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA DE LEJIAS.
Obliga a l etiquetatge en castellà.

30. REAL DECRETO 769/1984, DE 8 DE FEBRERO, POR EL QUE SE
ESTABLECE LA NORMATIVA DE LAS DENOMINACIONES DE PIEL,
CUERO, CURTIDO Y PIEL CURTIDA PARA PELETERIA EN LA
ELABORACION, CIRCULACION Y COMERCIO DE SUS MANUFACTURAS.
Obliga a l etiquetatge en castellà i que com a mínim es faci en una lletra tan
gran com les altres llengües que hi siguin presents.
31. LEY ORGÁNICA 3/1984, DE 26 DE MARZO, REGULADORA DE LA
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR. Obliga que els plecs de la recollida de
signatures siguin com a mínim escrits en castellà (les altres llengües són
optatives). De fet aquesta obligació inicialment no existia, però es va incloure
en la modificació del 2006.

32. REAL DECRETO 858/1984, DE 28 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA
LA REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA PARA LA ELABORACION,
CIRCULACION Y COMERCIO DE SALSAS DE MESA. Recorda
l obligatorietat d etiquetar en castellà establerta per la normativa concordant
sobre etiquetatge de productes alimentaris.

33. REAL DECRETO 1137/1984, DE 28 DE MARZO, POR EL QUE SE
APRUEBA LA REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA PARA LA
FABRICACION, CIRCULACION Y COMERCIO DEL PAN Y PANES
ESPECIALES. Recorda l obligatorietat d etiquetar en castellà establerta per la
normativa concordant sobre etiquetatge de productes alimentaris.

34. REAL DECRETO 834/1984, DE 11 DE ABRIL, POR EL QUE SE APRUEBA
EL REGLAMENTO DE HONORES MILITARES. Especifica només formes i
frases obligatòries en castellà en les formes de les salves d honor i crits a la
bandera, himne i a Espanya en els actes d honors militars.
35. REAL DECRETO 1286/1984, DE 23 DE MAYO, POR EL QUE SE APRUEBA
LA REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA PARA LA ELABORACION,
CIRCULACION Y COMERCIO DE LAS HARINAS Y SEMOLAS DE TRIGO Y
OTROS PRODUCTOS DE SU MOLIENDA, PARA CONSUMO HUMANO.
Recorda l obligatorietat d etiquetar en castellà establerta per la normativa
concordant sobre etiquetatge de productes alimentaris.
36. ORDEN DE 10 DE JULIO DE 1984 POR LA QUE SE APRUEBAN LAS
NORMAS DE HOMOLOGACION DE TIPO DE LOS CICLOMOTORES. Obliga
que les dades al vehicle siguin en castellà (arran de les modificacions
posteriors de l ORDEN DE 27 DE DICIEMBRE DE 1985).
37. REAL DECRETO 1521/1984, DE 1 DE AGOSTO, POR EL QUE SE
APRUEBA LA REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA DE LOS
ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DE LA PESCA Y ACUICULTURA
CON DESTINO AL CONSUMO HUMANO. Obliga a l ús del castellà en l envàs
i totes les retolacions del producte, així com en la resta de documentació.
38. REAL DECRETO 1749/1984, DE 1 DE AGOSTO, POR EL QUE SE
APRUEBAN EL REGLAMENTO NACIONAL SOBRE EL TRANSPORTE SIN
RIESGOS DE MERCANCIAS PELIGROSAS POR VIA AEREA Y LAS
INSTRUCCIONES TECNICAS PARA EL TRANSPORTE SIN RIESGO DE
MERCANCIAS PELIGROSAS POR VIA AEREA. Obliga a fer ús del castellà
en el marcatge de paquets i en la resta de documentació.
39. LEY 30/1984, DE 2 DE AGOSTO, DE MEDIDAS PARA LA REFORMA DE LA
FUNCION PUBLICA. Obliga tàcitament al coneixement del castellà pels
opositors i concursants.
40. REAL DECRETO 2242/1984, DE 26 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE
APRUEBA LA REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA PARA LA
ELABORACION, CIRCULACION Y COMERCIO DE CONDIMENTOS Y
ESPECIAS. Recorda l obligatorietat d etiquetar en castellà establerta per la
normativa concordant sobre etiquetatge de productes alimentaris.

41. REAL DECRETO 2192/1984, DE 28 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE
APRUEBA EL REGLAMENTO DE APLICACION DE LAS NORMAS DE
CALIDAD PARA LAS FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS COMERCIALIZADAS EN EL MERCADO INTERIOR. Obliga a l etiquetatge com a mínim en castellà.
42. LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES DEL
REGIMEN LOCAL. Fa un tracte de favor del castellà respecte a les altres
llengües espanyoles. Permet la denominació única oficial en castellà (o
bilingüe però si és aquest cas sempre amb el castellà present) dels noms de
municipis allí on el castellà no és pròpia i hi ha una altra llengua reconeguda,
però no permet la denominació bilingüe si una no és el castellà. Així, aquelles
comunitats autònomes que no reconeixen el català com a oficial, com és el
cas d Aragó, no poden instaurar la forma catalana com a oficial.
43. REAL DECRETO 863/1985, DE 2 DE ABRIL, POR EL QUE SE APRUEBA EL
REGLAMENTO GENERAL DE NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD
MINERA. Obliga a la presentació de documentació com a mínim en castellà
per a la sol·licitud, d acord amb ORDEN ITC/1683/2007, de 29 de maig i el
manual d instruccions de la maquinària en castellà, d acord amb ORDEN DE
16 DE ABRIL DE 1990.
44. ORDEN DE 3 DE ABRIL DE 1985 POR LA QUE SE REGULA EL
PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCION DEL CERTIFICADO DE
ACEPTACION RADIOELECTRICA DE EQUIPOS Y APARATOS
RADIOELECTRICOS. Obliga a presentar la documentació en castellà.
45. ORDEN DE 15 DE ABRIL DE 1985, SOBRE NORMAS TECNICAS DE LAS
GRIFERIAS SANITARIAS PARA UTILIZAR EN LOCALES DE HIGIENE
CORPORAL, COCINAS Y LAVADEROS Y SU HOMOLOGACION POR EL
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA. Obliga a presentar la
documentació en castellà.
46. ORDEN DE 29 DE MAYO DE 1985 POR LA QUE SE APRUEBA LA NORMA
DE CALIDAD PARA ALBARICOQUES DESTINADOS AL MERCADO
INTERIOR. Obliga a l etiquetatge en castellà.
47. ORDEN DE 31 DE MAYO DE 1985 POR LA QUE SE APRUEBA LA
INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AP-14 DEL REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION, REFERENTE A APARATOS PARA LA PREPARACION RAPIDA DE CAFE. Obliga a l ús del castellà en
l etiquetatge, manuals d instruccions i plaques informatives.

48. LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL. Obliga a
l ús del castellà en totes les actuacions judicials per part de jutges, magistrats,
fiscals, secretaris i resta de funcionaris de jutjats i tribunals (article 231). El
català és optatiu per a aquests, i sempre que cap part s hi oposi. Quan el document surt d una comunitat autònoma que té una llengua oficial i pròpia diferent del castellà cal fer-ne la traducció, però en canvi mai a l inversa: el castellà no cal traduir-lo. Obliga a fer els documents en castellà per a la cooperació internacional jurisdiccional (278). Per a la provisió de places el castellà és un requisit i les altres llengües només són un mèrit i només en
aquells territoris on estan reconegudes com a oficials i segons determinin les
comunitats(471).

Posteriorment la LEY ORGÀNICA 16/1994 i la LEY
ORGÁNICA 19/2003, de reforma de l anterior, insisteixen en aquests
paràmetres.

49. INSTRUMENTO DE RATIFICACIÓN DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 1985 DEL
TRATADO HECHO EN LISBOA Y MADRID EL DÍA 12 DE JUNIO DE 1985,
RELATIVO A LA ADHESIÓN DEL REINO DE ESPAÑA Y DE LA REPÚBLICA
PORTUGUESA A LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA Y A LA
COMUNIDAD EUROPEA DE LA ENERGÍA ATÓMICA. Ratifica el tractat
d adhesió d Espanya pel qual el castellà és l única llengua pròpia de l Estat
per ésser llengua del Tractat i per tant oficial a la Unió Europea, d acord a les
demandes de tracte diferenciat i preferent del castellà respecte el català
expressades per Espanya.

50. ORDEN DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 1985 POR LA QUE SE ESTABLECE
LA NORMATIVA PARA EL ETIQUETADO INFORMATIVO DE LOS
PRODUCTOS DE PELETERIA Y CONFECCION EN PIEL. Obliga a
l etiquetatge en castellà.

51. REAL DECRETO 2140/1985, DE 9 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE DICTAN
NORMAS DE HOMOLOGACION DE TIPOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES, ASI COMO DE PARTES Y PIEZAS DE DICHOS VEHICULOS.

Per modificacions posteriors
(any 2000) obliga que la targeta de l ITV sigui en castellà (única obligatòria),
permet (de manera optativa) que també pugui ésser en altres llengües, però
només allí on són reconegudes com a oficials, per tant no està permès la
inclusió del català en els territoris on és pròpia i no oficial, o per als
catalanoparlants que no viuen a Catalunya.
52. ORDEN DE 15 DE OCTUBRE DE 1985 POR LA QUE SE APRUEBA LA
NORMA DE CALIDAD PARA LOS MEJILLONES COCIDOS Y
CONGELADOS. Recorda l obligatorietat d etiquetar en castellà establerta per
la normativa concordant sobre etiquetatge de productes alimentaris.
53. ORDEN DE 15 DE OCTUBRE DE 1985 POR LA QUE SE APRUEBA LA
NORMA DE CALIDAD PARA EL MEJILLON, ALMEJA Y BERBERECHO EN
CONSERVA. Recorda l obligatorietat d etiquetar en castellà establerta per la
normativa concordant sobre etiquetatge de productes alimentaris.
54. ORDEN DE 15 DE NOVIEMBRE DE 1985 POR LA QUE SE APRUEBA LA
NORMA DE CALIDAD PARA UVA DE MESA DESTINADA AL MERCADO
INTERIOR. Obliga a l etiquetatge com a mínim en castellà.

55. ORDEN DE 15 DE NOVIEMBRE DE 1985 POR LA QUE SE APRUEBA LA
NORMA DE CALIDAD PARA PERAS Y MANZANAS DE MESA
DESTINADAS AL MERCADO INTERIOR. Obliga a l etiquetatge com a mínim
en castellà.
56. REAL DECRETO 2406/1985, DE 20 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE
DECLARAN DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS DE LAS BICICLETAS Y SUS PARTES Y PIEZAS Y SU
HOMOLOGACION POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA.
Obliga que les instruccions i informacions de manteniment siguin en castellà.
57. REAL DECRETO 2323/1985, DE 4 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE
APRUEBA LA REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA PARA LA
ELABORACION, ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y COMERCIALIZACION DE SUCEDANEOS DE CAFE. Recorda l obligatorietat d etiquetar en castellà establerta per la normativa concordant sobre
etiquetatge de productes alimentaris.
58. REAL DECRETO 1457/1986, DE 10 DE ENERO, POR EL QUE SE
REGULAN LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y LA PRESTACION DE SERVICIOS
EN LOS TALLERES DE REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOVILES, DE
SUS EQUIPOS Y COMPONENTES. Obliga que els fulls de reclamacions
siguin en castellà, així com els preus exposats i les llegendes i documents
obligatoris.
59. LEY 11/1986, DE 20 DE MARZO, DE PATENTES. Obliga que les sol·licitud i
altres documents presentats al registre de la propietat industrial siguin en
castellà. Només es poden presentar en una altra llengua (però sempre també
en castellà) si s estableix per les comunitats autònomes que tinguin
competències, altrament només i únicament hi pot haver el castellà. Si es
presenten també en una altra llengua a les comunitats autònomes, l única
autèntica i vàlida serà la castellana.
60. ORDEN DE 21 DE MARZO DE 1986 POR LA QUE SE DICTAN NORMAS
SOBRE GRABACION DE LA MATRICULA EN LOS VIDRIOS MONTADOS
EN LOS VEHICULOS AUTOMOVILES Y SUS REMOLQUES. Obliga el
castellà en certs paràmetres escrits.
61. ORDEN DE 24 DE MARZO DE 1986 POR LA QUE SE APRUEBA LA
NORMA DE CALIDAD PARA LOS APIOS DESTINADOS AL MERCADO
INTERIOR. Obliga a l etiquetatge com a mínim en castellà.
62. ORDEN DE 24 DE MARZO DE 1986 POR LA QUE SE APRUEBA LA
NORMA DE CALIDAD PARA LOS AJOS DESTINADOS AL MERCADO
INTERIOR. Obliga a l etiquetatge com a mínim en castellà.
63. ORDEN DE 24 DE MARZO DE 1986 POR LA QUE SE APRUEBA LA
NORMA DE CALIDAD PARA ESPARRAGOS DESTINADOS AL MERCADO
INTERIOR. Obliga a l etiquetatge com a mínim en castellà.

64. ORDEN DE 24 DE MARZO DE 1986 POR LA QUE SE APRUEBA LA
NORMA DE CALIDAD PARA CALABACINES DESTINADOS AL MERCADO
INTERIOR. Obliga a l etiquetatge com a mínim en castellà.
65. ORDEN DE 24 DE MARZO DE 1986 POR LA QUE SE APRUEBA LA
NORMA DE CALIDAD PARA LAS COLES DE BRUSELAS DESTINADAS AL
MERCADO INTERIOR. Obliga a l etiquetatge com a mínim en castellà.
66. ORDEN DE 24 DE MARZO DE 1986 POR LA QUE SE APRUEBA LA
NORMA DE CALIDAD PARA LOS PUERROS DESTINADOS AL MERCADO
INTERIOR. Obliga a l etiquetatge com a mínim en castellà.
67. ORDEN DE 24 DE MARZO DE 1986 POR LA QUE SE APRUEBA LA
NORMA DE CALIDAD PARA LAS ESPINACAS DESTINADAS AL MERCADO
INTERIOR. Obliga a l etiquetatge com a mínim en castellà.
68. ORDEN DE 24 DE MARZO DE 1986 POR LA QUE SE APRUEBA LA
NORMA DE CALIDAD DE LOS GUISANTES PARA DESGRANAR
DESTINADOS AL MERCADO INTERIOR. Obliga a l etiquetatge com a mínim
en castellà.
69. ORDEN DE 24 DE MARZO DE 1986 POR LA QUE SE APRUEBA LA
NORMA DE CALIDAD PARA PEPINOS DESTINADOS AL MERCADO
INTERIOR. Obliga a l etiquetatge com a mínim en castellà.
70. ORDEN DE 24 DE MARZO DE 1986 POR LA QUE SE APRUEBA LA
NORMA DE CALIDAD PARA LECHUGAS Y ESCAROLAS DESTINADAS AL
MERCADO INTERIOR. Obliga a l etiquetatge com a mínim en castellà.
71. ORDEN DE 24 DE MARZO DE 1986 POR LA QUE SE APRUEBA LA
NORMA DE CALIDAD PARA REPOLLOS DESTINADOS AL MERCADO
INTERIOR. Obliga a l etiquetatge com a mínim en castellà.
72. ORDEN DE 22 DE ABRIL DE 1986 POR LA QUE SE REGULA LA
UTILIZACION DEL LOGOTIPO DEL TURISMO ESPAÑOL. Estableix
únicament el castellà com a idioma del logotip de manera que el mot de
l Estat, en totes les activitats de turisme, apareix sempre en la forma
únicament castellana España , com a llengua única identificativa de l Estat,
ignorant la resta de ciutadans que parlen altres llengües pròpies.
73. LEY 14/1986, DE 25 DE ABRIL, GENERAL DE SANIDAD. Obliga tàcitament i
en relació a la legislació anterior al coneixement del castellà, mentre només
remet a les altres llengües espanyoles per a computar-les com a mèrit en els
processos de selecció.
74. REAL DECRETO 2245/1986, DE 10 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE
APRUEBA EL REGLAMENTO PARA LA EJECUCION DE LA LEY 11/1986,
DE 20 DE MARZO, DE PATENTES. Reitera i concreta la presentació
obligatòria de tota la documentació en castellà.

75. ORDEN DE 29 DE OCTUBRE DE 1986 POR LA QUE SE APRUEBA LA
NORMA DE CALIDAD PARA TRIPAS NATURALES CON DESTINO AL
MERCADO INTERIOR. Obliga a l etiquetatge de l envàs i la retolació en
castellà.
76. ORDEN DE 29 DE OCTUBRE DE 1986 POR LA QUE SE MODIFICA LA
NORMA DE CALIDAD PARA LA PATATA DE CONSUMO DESTINADA AL
MERCADO INTERIOR. Obliga a l etiquetatge de l envàs i la retolació en
castellà.
77. REAL DECRETO 2551/1986, DE 21 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE
REGULA LA ELABORACION Y COMERCIALIZACION DE "ACEITE
ORUJO REFINADO Y DE OLIVA". Recorda l obligatorietat d etiquetar
castellà establerta per la normativa concordant sobre etiquetatge
productes alimentaris.

REAL DECRETO 2568/1986, DE 28 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE
APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACION, FUNCIONAMIENTO Y
REGIMEN JURIDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES. Obliga que les
convocatòries, ordres del dia, mocions, vots particulars i dictàmens es
redactin en castellà. Es poden fer en una altra llengua segons decideixi la
comunitat autònoma o la local, però estableix ja el principi estatal de tracte
obligatori de favor vers la llengua castellana. No es poden redactar també en
català allí on no està reconeguda com a oficial, tot i ésser-ne pròpia. Permet
que el secretari desconegui el català i en pugui demanar la traducció al
castellà. Tanmateix no preveu que pugui demanar una traducció del castellà
al català, ni al·legar que desconeix el castellà.
79. REAL DECRETO 928/1987, DE 5 DE JUNIO, RELATIVO AL ETIQUETADO
DE COMPOSICION DE LOS PRODUCTOS TEXTILES. Obliga a l etiquetatge
en castellà.
80. ORDEN 35/1987, DE 17 DE JUNIO, POR LA QUE SE REGULA EL USO DE
LAS LENGUAS OFICIALES DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN LA
ADMINISTRACION MILITAR. Fa un tracte de favor a la llengua castellana
respecte a les altre llengües espanyoles. Tot i que permet l acceptació de
documents escrits en aquestes en l àmbit estricte de les comunitats
autònomes on són oficials, imposa la llengua castellana com a única llengua
de tots els actes i relacions de servei de les forces armades independentment
d on s adrecin les ordres, encara que sigui en comunitats autònomes amb
altres llengües reconegudes. Preveu el procediment de traducció de certa
documentació al castellà, però no pas del castellà al català allí on és llengua
pròpia.
81. REAL DECRETO 1094/1987, DE 26 DE JUNIO, POR EL QUE SE APRUEBA
LA REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA PARA LA ELABORACION,
FABRICACION, CIRCULACION Y COMERCIO DE CEREALES EN COPOS
O EXPANDIDOS. Recorda l obligatorietat d etiquetar en castellà establerta
per la normativa concordant sobre etiquetatge de productes alimentaris.


82. REAL DECRETO 1261/1987, DE 11 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE
APRUEBA LA REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA PARA LA
ELABORACION, ALMACENAMIENTO,TRANSPORTE Y COMERCIALIZACION DE LOS AZUCARES DESTINADOS AL CONSUMO
HUMANO. Recorda l obligatorietat d etiquetar en castellà establerta per la
normativa concordant sobre etiquetatge de productes alimentaris.

83. REAL DECRETO 1453/1987, DE 27 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE
APRUEBA EL REGLAMENTO REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE
LIMPIEZA, CONSERVACION Y TEÑIDO DE PRODUCTOS TEXTILES,
CUEROS, PIELES Y SINTETICOS. Obliga a utilitzar en la redacció com a
mínim el castellà.
84. ORDEN DE 27 DE NOVIEMBRE DE 1987 POR LA QUE SE APRUEBA LA
NORMA DE CALIDAD PARA EL NISPERO DESTINADO AL MERCADO
INTERIOR. Obliga a l etiquetatge en castellà.
85. ORDEN DE 23 DE NOVIEMBRE DE 1987 POR LA QUE SE APRUEBA LA
NORMA DE CALIDAD PARA LOS PLATANOS DESTINADOS AL MERCADO
INTERIOR. Obliga a l etiquetatge en castellà.
86. ORDEN DE 14 DE ENERO DE 1988 POR LA QUE SE APRUEBA LA
NORMA GENERAL DE IDENTIDAD Y PUREZA PARA EL CUAJO Y OTRAS
ENZIMAS COAGULANTES DE LECHE DESTINADOS AL MERCADO
INTERIOR. Obliga a l etiquetatge en castellà.
87. REAL DECRETO 58/1988, DE 29 DE ENERO, SOBRE PROTECCION DE
LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR EN EL SERVICIO DE REPARACION
DE APARATOS DE USO DOMESTICO. Obliga que els fulls de reclamacions,
els fulls informatius a domicili i la informació de preus i la llegenda
d informacions obligatòries exposades als establiments figurin com a mínim
en castellà.
88. ORDEN DE 8 DE FEBRERO DE 1988 POR LA QUE SE ESTABLECEN
DISTINTIVOS, CARNET PROFESIONAL, PLACA-EMBLEMA Y DIVISAS DEL
CUERPO NACIONAL DE POLICIA. Estableix com a obligatoris les
inscripcions i noms oficials únicament en castellà independentment on actuïn.
89. REAL DECRETO 197/1988, DE 22 DE FEBRERO, POR EL QUE SE
APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBJETOS FABRICADOS CON
METALES PRECIOSOS. Obliga que s exposin i etiquetin emmagatzemats
aquests productes com a mínim en castellà. També obliga que el rètol
obligatori amb la informació de la normativa s exposi com a mínim en castellà.
90. REAL DECRETO 250/1988, DE 11 DE MARZO, POR EL QUE SE
MODIFICAN ALGUNOS DE LOS APARTADOS DEL REAL DECRETO
1416/1982, DE 28 DE MAYO, POR EL QUE SE APRUEBA LA
REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA PARA LA ELABORACION,
CIRCULACION Y COMERCIO DE AGUARDIENTES COMPUESTOS,
LICORES, APERITIVOS SIN VINO BASE Y OTRAS BEBIDAS DERIVADAS
DE ALCOHOLES NATURALES. Obliga a l etiquetatge com a mínim en
castellà.

91. ORDEN DE 28 DE MARZO DE 1988 POR LA QUE SE APRUEBAN LAS
NORMAS GENERALES DE CALIDAD PARA LAS CASEINAS Y
CASEINATOS ALIMENTICIOS. Obliga a l etiquetatge com a mínim en
castellà.

92. LEY 11/1988, DE 3 DE MAYO, DE PROTECCION JURIDICA DE LAS
TOPOGRAFIAS DE LOS PRODUCTOS SEMICONDUCTORES. Obliga que
la sol·licitud del registre sigui com a mínim en castellà. Només permet que es
faci també en altres llengües en les comunitats autònomes on estan
reconegudes sempre que vagin acompanyades de la forma en castellà que és
l única que es considera vàlida.

93. ORDEN DE 22 DE ABRIL DE 1988 POR LA QUE SE APRUEBA LA
INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AP 15 DEL REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION, REFERENTE A
INSTALACIONES DE GAS NATURAL LICUADO EN DEPOSITOS CRIOGENICOS A PRESION (PLANTAS SATELITES).

Obliga la placa d' informació en castellà, únic idioma obligatori, mentre el català és optatiu.
94. REAL DECRETO 597/1988, DE 10 DE JUNIO, POR EL QUE SE REGULA EL
CONTROL METROLOGICO CEE. Obliga les inscripcions i documentació en
castellà.

95. ORDEN DE 28 DE JUNIO DE 1988 POR LA QUE SE APRUEBA LA
INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AP17 DEL REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION REFERENTE A
INSTALACIONES DE TRATAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE AIRE COMPRIMIDO.

Obliga les instruccions del producte en castellà.
96. REAL DECRETO 833/1988, DE 20 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA
EL REGLAMENTO PARA LA EJECUCION DE LA LEY 20/1986, BASICA DE
RESIDUOS TOXICOS Y PELIGROSOS. Obliga a l etiquetatge en castellà.
97. ORDEN DE 11 DE OCTUBRE DE 1988 POR LA QUE SE APRUEBA LA
INSTRUCCION
TECNICA
COMPLEMENTARIA
MIE-AP16
DEL
REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION, RELATIVA A CENTRALES
TERMICAS GENERADORAS DE ENERGIA ELECTRICA. Obliga a fer la
documentació en castellà.
98. ORDEN DE 11 DE OCTUBRE DE 1988 POR LA QUE SE APRUEBA LA
INSTRUCCION
TECNICA
COMPLEMENTARIA
MIE-AP-13
DEL
REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION, REFERENTE A
INTERCAMBIADORES DE CALOR DE PLACAS. Obliga a fer la
documentació en castellà.
99. REAL DECRETO 1231/1988, DE 14 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE
APRUEBA LA REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA PARA LA
17
500
disposicions i reglaments impositius del castellà a casa nostra
ELABORACION,
ALMACENAMIENTO,
TRANSPORTE
COMERCIALIZACION DEL CAFE. Obliga a l etiquetatge en castellà.
Y
100.
REAL DECRETO 1338/1988, DE 28 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE
APRUEBA LA REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA PARA LA
ELABORACION Y VENTA DE HORCHATA DE CHUFA. Recorda
l obligatorietat d etiquetar en castellà establerta per la normativa concordant
sobre etiquetatge de productes alimentaris.
101.
ORDEN DE 31 DE OCTUBRE DE 1988 RELATIVA A
DETERMINADOS PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE
LOS ANIMALES. Obliga a l etiquetatge en castellà.
102.
REAL DECRETO 1425/1988, DE 25 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE
SE APRUEBA LA REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA PARA LA
ELABORACION, CIRCULACION Y COMERCIO DE MATERIALES
PLASTICOS DESTINADOS A ESTAR EN CONTACTO CON PRODUCTOS
ALIMENTICIOS Y ALIMENTARIOS. Recorda l obligatorietat d etiquetar en
castellà establerta per la normativa concordant sobre etiquetatge de
productes alimentaris.
103.
REAL DECRETO 1426/1988, DE 25 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE
SE MODIFICA LA REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA PARA LA
ELABORACION, CIRCULACION Y COMERCIO DE PREPARADOS
ALIMENTICIOS PARA REGIMENES DIETETICOS Y/O ESPECIALES EN LO
QUE SE REFIERE AL ETIQUETADO Y PUBLICIDAD DE LOS MISMOS Y A
LA VENTA DE LOS PRODUCTOS DESTINADOS A LOS ENFERMOS
CELIACOS. Recorda l obligatorietat d etiquetar en castellà establerta per la
normativa concordant sobre etiquetatge de productes alimentaris.
104.
RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA (DEL CONGRESO), DE 30 DE
NOVIEMBRE DE 1989, SOBRE LA FORMA EN QUE SE HA DE PRESTAR
EL JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN
PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 4 Y 20 DEL REGLAMENTO DE LA
CÁMARA. Imposa formes de jurament o prometença només en castellà.
105.
REAL DECRETO 1468/1988, DE 2 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE
APRUEBA EL REGLAMENTO DE ETIQUETADO, PRESENTACION Y
PUBLICIDAD DE LOS PRODUCTOS INDUSTRIALES DESTINADOS A SU
VENTA DIRECTA A LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS. Obliga a
l etiquetatge i retolació del producte com a mínim en castellà.
106.
ORDEN DE 5 DE DICIEMBRE DE 1988 RELATIVA A LA
COMERCIALIZACION DE PIENSOS SIMPLES. Obliga a l etiquetatge com a
mínim en castellà.
107.
ORDEN DE 7 DE DICIEMBRE DE 1988 POR LA QUE SE APRUEBAN
LOS MODELOS OFICIALES DE CERTIFICADOS RELATIVOS AL ESPERMA
Y A LOS OVULOS FECUNDADOS DE LOS REPRODUCTORES BOVINOS
18
500
disposicions i reglaments impositius del castellà a casa nostra
DE RAZA PURA Y LOS DATOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN LOS MISMOS.
Obliga a fer la documentació en castellà.
108.
LEY 38/1988, DE 28 DE DICIEMBRE, DE DEMARCACION Y DE
PLANTA JUDICIAL. Obliga tàcitament a conèixer el castellà mentre estableix
que el català només pot ser un mèrit i mai un requisit.
109.
REAL DECRETO 126/1989, DE 3 DE FEBRERO, POR EL QUE SE
APRUEBA LA REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA PARA LA
ELABORACION Y COMERCIALIZACION DE PATATAS FRITAS Y
PRODUCTOS DE APERITIVO. Recorda l obligatorietat d etiquetar en castellà
establerta per la normativa concordant sobre etiquetatge de productes
alimentaris.
110.
ORDEN DE 21 DE MARZO DE 1989 POR LA QUE SE MODIFICA LA
DE 29 DE OCTUBRE DE 1986, QUE APRUEBA LA NORMA GENERAL DE
CALIDAD PARA EL TOCINO SALADO Y LA PANCETA CURADA,
DESTINADOS AL MERCADO INTERIOR. Recorda l obligatorietat d etiquetar
en castellà establerta per la normativa concordant sobre etiquetatge de
productes alimentaris.
111.
LEY ORGANICA 2/1989, DE 13 DE ABRIL, PROCESAL MILITAR.
Obliga a l ús exclusiu del castellà pels òrgans judicials i la fiscalia en totes les
actuacions judicials. Només permet l ús d altres llengües per altres
intervinents, i només en les comunitats autònomes on és llengua oficial i
pròpia, però només si es fa la traducció al castellà (obligatori).
112.
REAL DECRETO 645/1989, DE 19 DE MAYO, POR EL QUE SE
MODIFICA LA REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA DE LOS
ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DE LA PESCA Y ACUICULTURA
CON DESTINO AL CONSUMO HUMANO, APROBADA POR REAL
DECRETO 1521/1984, DE 1 DE AGOSTO. Obliga a l etiquetatge com a
mínim en castellà.
113.
REAL DECRETO 1406/1989, DE 10 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE
SE IMPONEN LIMITACIONES A LA COMERCIALIZACION Y AL USO DE
CIERTAS SUSTANCIAS Y PREPARADOS PELIGROSOS. Obliga a
l etiquetatge en castellà.
114.
ORDEN DE 15 DE FEBRERO DE 1990 POR LA QUE SE ESTABLECE
LA NORMATIVA PARA EL ETIQUETADO INFORMATIVO DE LOS
ARTICULOS DE MARROQUINERIA, VIAJE Y GUARDICIONERIA. Obliga a
l etiquetatge en castellà.
115.
ORDEN DE 15 DE FEBRERO DE 1990 POR LA QUE SE ESTABLECE
LA NORMATIVA PARA EL ETIQUETADO INFORMATIVO DE LOS
GUANTES. Obliga a l etiquetatge en castellà.
116.
REAL DECRETO LEGISLATIVO 339/1990, DE 2 DE MARZO, POR EL
QUE SE APRUEBA EL TEXTO ARTICULADO DE LA LEY SOBRE TRÁFICO,
19

CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL. Obliga que
els senyals de trànsit siguin com a mínim en castellà quan s utilitzen signes
lingüístics. A més el permís de conduir ha d ésser en castellà. Tot i que té en
compte la presència d altres llengües, obliga que sempre hi sigui el castellà i
té en compte les formes bilingües només en els permisos expedits en
comunitats autònomes on reconeixen les llengües oficials. Un catalanoparlant
resident a Madrid (zona de llengua pròpia castellana) o a Fraga (zona de
llengua pròpia catalana) només el podrà tenir en castellà, mentre que
qualsevol ciutadà espanyol, visqui on visqui, el tindrà garantit per llei en
castellà (modificació pel Reial Decret 2127/2004).
117.
REAL DECRETO 397/1990, DE 16 DE MARZO, POR EL QUE SE
APRUEBAN LAS CONDICIONES GENERALES DE LOS MATERIALES,
PARA USO ALIMENTARIO, DISTINTOS DE LOS POLIMERICOS. Obliga a
l etiquetatge en castellà.
118.
REAL DECRETO 472/1990, DE 6 DE ABRIL, POR EL QUE SE
REGULAN LOS DISOLVENTES DE ESTRACCION UTILIZADOS EN LA
ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y SUS INGREDIENTES.
Obliga a l etiquetatge com a mínim en castellà.
119.
ORDEN DE 15 DE JUNIO DE 1990 POR LA QUE SE DESARROLLA
EL ARTICULO 7. DEL REAL DECRETO 484/1990, DE 30 DE MARZO,
SOBRE PRECIO DE VENTA AL PUBLICO DE LIBROS. Obliga les retolacions
en castellà. Només permet (de manera optativa) l ús d altres llengües on són
oficials a les comunitats autònomes corresponents.
120.
REAL DECRETO 822/1990, DE 22 DE JUNIO, POR EL QUE SE
APRUEBA LA REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA PARA LA
ELABORACION, CIRCULACION Y COMERCIO DEL CACAO Y
CHOCOLATE. Recorda l obligatorietat d etiquetar en castellà establerta per la
normativa concordant sobre etiquetatge de productes alimentaris.
121.
REAL DECRETO 823/1990, DE 22 DE JUNIO, POR EL QUE SE
APRUEBA LA REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA PARA LA
ELABORACION, CIRCULACION Y COMERCIO DE PRODUCTOS
DERIVADOS DE CACAO, DERIVADOS DE CHOCOLATE Y SUCEDANEOS
DE CHOCOLATE. Recorda l obligatorietat d etiquetar en castellà establerta
per la normativa concordant sobre etiquetatge de productes alimentaris.
122.
REAL DECRETO 880/1990, DE 29 DE JUNIO, POR EL QUE SE
APRUEBAN LAS NORMAS DE SEGURIDAD DE LOS JUGUETES. Obliga a
l etiquetatge com a mínim en castellà.
123.
ORDEN DE 20 DE JULIO DE 1990 POR LA QUE SE DICTAN
NORMAS PARA LA PROVISION DE DETERMINADOS PUESTOS DE
TRABAJO DE FUNCIONARIOS EN LA ADMINISTRACION PERIFERICA
DEL ESTADO, EN RELACION CON EL CONOCIMIENTO DE LAS LENGUAS
OFICIALES PROPIAS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS. Mentre que
estableix el castellà com a llengua obligatòria de coneixement per als
20

funcionaris d aquestes regions; el català, només és optativa allí on és oficial i
en tot cas permet només la valoració com a mèrit no pas com a requisit com
passa amb el castellà.
124.
ORDEN DE 3 DE OCTUBRE DE 1990 POR LA QUE SE ACTUALIZAN
LAS CONDICIONES PARA EL COMERCIO INTRACOMUNITARIO Y CON
TERCEROS PAISES DE REPRODUCTORES Y MATERIAL GENETICO DE
PORCINOS DE RAZA PURA. Obliga a fer la documentació en castellà.
125.
REAL DECRETO 1477/1990, DE 2 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE
APRUEBA LA REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA DE LOS
AROMAS QUE SE UTILIZAN EN LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE
LOS MATERIALES DE BASE PARA SU PRODUCCION. Obliga a
l etiquetatge en castellà.
126.
ORDEN DE 28 DE DICIEMBRE DE 1990 POR LA QUE SE
ACTUALIZA EL REGLAMENTO NACIONAL PARA EL TRANSPORTE SIN
RIESGOS DE MERCANCIAS PELIGROSAS POR VIA AEREA. Obliga a
l etiquetatge, marcatge i instruccions vàries en castellà per als vols dins del
territori espanyol.
127.
REAL DECRETO 162/1991, DE 8 DE FEBRERO POR EL QUE SE
MODIFICA LA REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA PARA LA
FABRICACION, COMERCIALIZACION Y UTILIZACION DE LOS
PLAGUICIDAS. Obliga a l etiquetatge en castellà.
128.
REAL DECRETO 221/1991, DE 22 DE FEBRERO, POR EL QUE SE
REGULA LA ORGANIZACION DE UNIDADES DEL CUERPO NACIONAL DE
POLICIA ADSCRITAS A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS Y SE
ESTABLECEN LAS PECULIARIDADES DEL REGIMEN ESTATUTARIO DE
SU PERSONAL. Obliga, per remissió a la llei sobre el funcionariat, al
coneixement del castellà per a la selecció.
129.
LEY 7/1991, DE 21 DE MARZO, POR LA QUE SE CREA EL
INSTITUTO CERVANTES. Crea una regulació de favor vers el castellà i no ho
fa amb el mateix tracte vers, per exemple, el català. Inclou un tractament
particular de discriminació positiva favorable al castellà, en no establir bases
legals similars per a la promoció del català.
130.
REAL DECRETO 1082/1991, DE 28 DE JUNIO, POR EL QUE SE
ESTABLECEN LAS CONDICIONES TECNICAS Y SANITARIAS DE LOS
PRODUCTOS PARA EL CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LAS LENTES
DE CONTACTO. Obliga a l etiquetatge de l envàs i del cartonatge com a
mínim en castellà.
131.
REAL DECRETO 1109/1991, DE 12 DE JULIO, POR EL QUE SE
APRUEBA LA NORMA GENERAL RELATIVA A LOS ALIMENTOS
ULTRACONGELADOS DESTINADOS A LA ALIMENTACION HUMANA.
Recorda l obligació d etiquetar com a mínim en castellà en concordança amb
la legislació sobre productes alimentaris.
21

132.
REAL DECRETO 1111/1991, DE 12 DE JULIO, POR EL QUE SE
MODIFICA LA REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA DE ADITIVOS
ALIMENTARIOS, APROBADA POR REAL DECRETO 3177/1983, DE 16 DE
NOVIEMBRE, Y MODIFICADA POR REAL DECRETO 1339/1988, DE 28 DE
OCTUBRE. Obliga l embalatge i l envàs com a mínim en castellà.
133.
REAL DECRETO 1495/1991, DE 11 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE
DICTAN LAS DISPOSICIONES DE APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL
CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 87/404/CEE, SOBRE
RECIPIENTES A PRESION SIMPLES. Obliga a consignar les instruccions en
castellà.
134.
ORDEN DE 14 DE OCTUBRE DE 1991 POR LA QUE SE
ACTUALIZAN LOS CONDICIONANTES TECNICOS PARA EL COMERCIO
INTERCOMUNITARIO Y CON TERCEROS PAISES DE REPRODUCTORES
Y MATERIAL GENETICO DE OVINOS O CAPRINOS DE RAZAS PURAS.
Obliga a fer la documentació en castellà.
135.
REAL DECRETO 1688/1991, DE 22 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE
SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES TECNICAS Y SANITARIAS DE LOS
PRESERVATIVOS DE CAUCHO Y SE DECLARA OBLIGATORIA SU
HOMOLOGACION SANITARIA. Obliga a l etiquetatge dels envasos en
castellà.
136.
REAL DECRETO 1809/1991, DE 13 DE DICIEMBRE, POR LA QUE
SE MODIFICA LA REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA PARA LA
ELABORACION, CIRCULACION Y COMERCIO DE PREPARADOS
ALIMENTICIOS PARA REGIMENES DIETETICOS Y/O ESPECIALES,
APROBADO POR EL REAL DECRETO 2685/1976, DE 16 DE OCTUBRE.
Recorda l obligació d etiquetar com a mínim en castellà en concordança amb
la legislació sobre productes alimentaris.
137.
REAL DECRETO 1810/1991, DE 13 DE DICIEMBRE, POR EL QUE
SE APRUEBA LA REGLAMENTACION TECNICA-SANITARIA PARA LA
ELABORACION, CIRCULACION Y COMERCIALIZACION DE CARAMELOS
CHICLES, CONFITES Y GOLOSINAS. Recorda l obligació d etiquetar com a
mínim en castellà en concordança amb la legislació sobre productes
alimentaris.
138.
REAL DECRETO 1835/1991, DE 20 DE DICIEMBRE, SOBRE
FEDERACIONES DEPORTIVAS ESPAÑOLAS. Obliga que les llicències de
les federacions autonòmiques per participar en competicions d àmbit estatal
siguin en castellà.
139.
REAL DECRETO 15/1992, DE 17 DE ENERO, POR EL QUE SE
APRUEBA LA REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA PARA LA
ELABORACION, CIRCULACION Y VENTA DE BEBIDAS REFRESCANTES.
Recorda l obligació d etiquetar com a mínim en castellà en concordança amb
la legislació sobre productes alimentaris.
22

140.
REAL DECRETO 510/1992, DE 14 DE MAYO, POR EL QUE SE
REGULA EL ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS DEL TABACO Y SE
ESTABLECEN DETERMINADAS LIMITACIONES EN AERONAVES
COMERCIALES. Obliga a etiquetar com a mínim en castellà i amb un espai
mínim determinat respecte del total en el cas que es vulguin afegir altres
llengües.
141.
REAL DECRETO 930/1992, DE 17 DE JULIO, POR EL QUE SE
APRUEBA LA NORMA DE ETIQUETADO SOBRE PROPIEDADES
NUTRITIVAS DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS. Recorda l obligació
d etiquetar com a mínim en castellà en concordança amb la legislació sobre
productes alimentaris.
142.
LEY 23/1992, DE 30 DE JULIO, DE SEGURIDAD PRIVADA. Obliga el
coneixement de castellà per fer les feines de vigilant de seguretat. En la
primera llei això no era necessari però amb la modificació del REAL
DECRETO-LEY 8/2007 s ha convertit en requisit.
143.
REAL DECRETO 1148/1992, DE 25 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE
SE FIJAN LAS EXIGENCIAS DE SANIDAD ANIMAL APLICABLES A LOS
INTERCAMBIOS INTRACOMUNITARIOS Y A LAS IMPORTACIONES DE
ESPERMA DE ANIMALES DE LA ESPECIE PORCINA. Obliga a fer la
documentació en castellà.
144.
REAL DECRETO 1347/1992, DE 6 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE
MODIFICAN LAS NORMAS DE LUCHA CONTRA LA PESTE EQUINA Y SE
ESTABLECEN LAS CONDICIONES DE SANIDAD ANIMAL QUE REGULAN
LOS MOVIMIENTOS INTRACOMUNITARIOS DE EQUIDOS Y LAS
IMPORTACIONES DE ESTOS ANIMALES DE PAISES TERCEROS. Obliga a
fer la documentació en castellà i no preveu l ús del català, però sí d una altra
llengua oficial europea.
145.
RESOLUCION DE 17 DE NOVIEMBRE DE 1993, DE LA
SECRETARIA DE ESTADO-PRESIDENCIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE
DEPORTES, POR LA QUE SE DISPONE LA PUBLICACION DE LOS
ESTATUTOS DE LA REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE TENIS. Reenvia a
la normativa concordant de l article 7.2 de la Llei 1835/1991 tot obligant que
les llicències expedides per les federacions autonòmiques siguin com a mínim
en castellà.
146.
LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO COMÚN. Fa un tractament de favor i imposa el castellà
com a llengua dels procediments de l Administració General de l Estat,
incloses l obligatorietat de traduccions fora de l àmbit autonòmic, o com a
llengua per defecte en el supòsit de discrepàncies entre les parts, amb un
tracte de superioritat impositiu davant les altres.
23
500
disposicions i reglaments impositius del castellà a casa nostra
147.
REAL DECRETO 1630/1992, DE 29 DE DICIEMBRE, POR EL QUE
SE DICTAN DISPOSICIONES PARA LA LIBRE CIRCULACION DE
PRODUCTOS DE CONSTRUCCION, EN APLICACION DE LA DIRECTIVA
89/106/CEE. Obliga a presentar el certificat i documentació en castellà.
148.
REAL DECRETO 137/1993, DE 29 DE ENERO, POR EL QUE SE
APRUEBA EL REGLAMENTO DE ARMAS. Cal presentar tota la
documentació obligatòriament en castellà.
149.
ORDEN DE 12 DE MAYO DE 1993 POR LA QUE SE ESTABLECE EL
CERTIFICADO SANITARIO OFICIAL PARA LA EXPORTACION DE
PRODUCTOS ALIMENTICIOS. Obliga a fer el certificat com a mínim en
castellà.
150.
RESOLUCION DE 7 DE JUNIO DE 1993, DE LA SECRETARIA DE
ESTADO-PRESIDENCIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES, POR
LA QUE SE DISPONE LA PUBLICACION DE LOS ESTATUTOS DE LA
FEDERACION ESPAÑOLA DE AUTOMOVILISMO. Obliga que la llicència
sigui com a mínim en castellà.
151.
RESOLUCION DE 3 DE AGOSTO DE 1993, DEL SECRETARIO DE
ESTADO DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES, POR LA QUE SE
DISPONE LA PUBLICACION DE LOS ESTATUTOS DE LA FEDERACION
ESPAÑOLA DE HIPICA. Obliga que les llicències de les federacions
autonòmiques per participar en competicions d àmbit estatal siguin en
castellà.
152.
ORDEN DE 4 DE AGOSTO DE 1993 POR LA QUE SE ESTABLECEN
LOS REQUISITOS PARA SOLICITUDES DE AUTORIZACIONES DE
PRODUCTOS FITOSANITARIOS. Obliga a fer la documentació com a mínim
en castellà i també l etiquetatge, d acord amb la modificació per ORDEN DE
20 DE JUNIO DE 2001 POR LA QUE SE MODIFICA E INCLUYEN
DETERMINADOS ANEXOS DE LA ORDEN DE 4 DE AGOSTO DE 1993,
POR LA QUE SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS PARA SOLICITUDES
DE AUTORIZACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS.
153.
RESOLUCION DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 1993, DE LA
SECRETARIA DE ESTADO-PRESIDENCIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE
DEPORTES, POR LA QUE SE DISPONE LA PUBLICACION EN EL
DE LOS ESTATUTOS DE LA
FEDERACION ESPAÑOLA DE GALGOS. Obliga que les llicències de les
federacions autonòmiques per participar en competicions d àmbit estatal
siguin en castellà.
154.
RESOLUCION DE 5 DE OCTUBRE DE 1993, DE LA SECRETARIA
DE ESTADO-PRESIDENCIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES,
POR LA QUE SE DISPONE LA PUBLICACION DE LOS ESTATUTOS DE LA
FEDERACION ESPAÑOLA DE DEPORTES PARA PARALITICOS
CEREBRALES. Obliga que les llicències de les federacions autonòmiques per
participar en competicions d àmbit estatal siguin en castellà.
24
500
disposicions i reglaments impositius del castellà a casa nostra
155.
RESOLUCION DE 19 DE OCTUBRE DE 1993, DE LA SECRETARIA
DE ESTADO-PRESIDENCIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES,
POR LA QUE SE DISPONE LA PUBLICACION DE LOS ESTATUTOS DE LA
FEDERACION ESPAÑOLA DE PELOTA. Obliga que les llicències federatives
de les federacions autonòmiques siguin com a mínim en castellà.
156.
RESOLUCION DE 26 DE OCTUBRE DE 1993, DE LA SECRETARIA
DE ESTADO-PRESIDENCIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES,
POR LA QUE SE DISPONE LA PUBLICACION DE LOS ESTATUTOS DE LA
FEDERACION ESPAÑOLA DE PETANCA. Obliga que les llicències de les
federacions autonòmiques per participar en competicions d àmbit estatal
siguin en castellà.
157.
RESOLUCION DE 28 DE OCTUBRE DE 1993, DE LA SECRETARIA
DE ESTADO-PRESIDENCIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES,
POR LA QUE SE DISPONE LA PUBLICACION DE LOS ESTATUTOS DE LA
REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE ATLETISMO. Obliga que les llicències
federatives de les federacions autonòmiques siguin com a mínim en castellà.
158.
RESOLUCION DE 4 DE NOVIEMBRE DE 1993, DE LA SECRETARIA
DE ESTADO PRESIDENCIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES,
POR LA QUE SE DISPONE LA PUBLICACION DE LOS ESTATUTOS DE LA
FEDERACION ESPAÑOLA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO. Obliga que
les llicències federatives de les federacions autonòmiques siguin com a mínim
en castellà.
159.
RESOLUCION DE 17 DE NOVIEMBRE DE 1993, DE LA
SECRETARIA DE ESTADO-PRESIDENCIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE
DEPORTES, POR LA QUE SE DISPONE LA PUBLICACION DE LOS
ESTATUTOS DE LA FEDERACION ESPAÑOLA DE DEPORTES DE
INVIERNO. Estableix el castellà com a única llengua oficial de la federació.
Obliga a les federacions autonòmiques a adreçar-se en castellà a la federació
espanyola. Obliga que les competicions estatals es faci servir el castellà.
160.
RESOLUCION DE 25 DE NOVIEMBRE DE 1993, DE LA
SECRETARIA DE ESTADO-PRESIDENCIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE
DEPORTES, POR LA QUE SE DISPONE LA PUBLICACION DE LOS
ESTATUTOS DE LA FEDERACION ESPAÑOLA DE LOS DEPORTES
AEREOS.. Estableix el castellà com a única llengua oficial de la federació
d esports aeris. Permet la traducció a altres llengües d Espanya de
l ordenament federatiu però l única vàlida en cas de dubte és la versió en
castellà. Obliga que les llicències expedides per les federacions
autonòmiques siguin com a mínim en castellà.
161.
REAL DECRETO 2070/1993, DE 26 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE
SE APRUEBA LA REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA PARA LA
ELABORACION Y COMERCIALIZACION DE LOS VINAGRES. Obliga a
l etiquetatge en castellà.
25

162.
RESOLUCION DE 20 DE DICIEMBRE DE 1993, DEL SECRETARIO
DE ESTADO DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES, POR LA QUE SE
DISPONE LA PUBLICACION DE LOS ESTATUTOS DE LA REAL
FEDERACION ESPAÑOLA DE ESGRIMA Obliga que les llicències
federatives de les federacions autonòmiques siguin com a mínim en castellà.
163.
RESOLUCION DE 22 DE DICIEMBRE DE 1993, DEL SECRETARIO
DE ESTADO DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES, POR LA QUE SE
DISPONE LA PUBLICACION DE LOS ESTATUTOS DE LA FEDERACION
ESPAÑOLA DE TAEKWONDO. Obliga que les llicències federatives de les
federacions autonòmiques siguin com a mínim en castellà.
164.
REAL DECRETO 124/1994, DE 28 DE ENERO, QUE REGULA EL
ETIQUETADO Y LA INFORMACION REFERENTE AL CONSUMO DE
ENERGIA Y DE OTROS RECURSOS DE LOS APARATOS DE USO
DOMESTICO. Obliga a etiquetar els productes en castellà.
165.
RESOLUCION DE 7 DE FEBRERO DE 1994, DE LA SECRETARIA DE
ESTADO-PRESIDENCIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES, POR
LA QUE SE DISPONE LA PUBLICACION DE LOS ESTATUTOS DE LA
FEDERACION ESPAÑOLA DE TENIS DE MESA. Obliga que les llicències
federatives de les federacions autonòmiques siguin com a mínim en castellà.
166.
RESOLUCION DE 22 DE FEBRERO DE 1994, DEL SECRETARIO DE
ESTADO DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES, POR LA QUE SE
DISPONE LA PUBLICACION DE LOS ESTATUTOS DE LA FEDERACION
ESPAÑOLA DE NATACION. Obliga que les llicències de les federacions
autonòmiques de natació siguin com a mínim en castellà, essent aquesta
l única llengua prevista obligatòria.
167.
ORDEN DE 8 DE MARZO DE 1994 POR LA QUE SE ESTABLECE LA
NORMATIVA REGULADORA DE LA HOMOLOGACION DE CURSOS DE
CAPACITACION PARA REALIZAR TRATAMIENTOS CON PLAGUICIDAS.
Obliga com a mínim a l ús del castellà en la documentació i com a llengua del
carnet.
168.
RESOLUCION DE 11 DE MARZO DE 1994, DE LA SECRETARIA DE
ESTADO-PRESIDENCIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES, POR
LA QUE SE DISPONE LA PUBLICACION DE LOS ESTATUTOS DE LA
FEDERACION ESPAÑOLA DE BOLOS. Obliga que les llicències expedides
per les federacions autonòmiques siguin com a mínim en castellà.
169.
RESOLUCION DE 11 DE MARZO DE 1994, DE LA SECRETARIA DE
ESTADO-PRESIDENCIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES, POR
LA QUE SE DISPONE LA PUBLICACION DE LOS ESTATUTOS DE LA
REAL FEDERACION MOTOCICLISTA ESPAÑOLA. Obliga que les llicències
de les federacions autonòmiques siguin com a mínim en castellà, essent
aquesta l única llengua prevista obligatòria.
26
500
disposicions i reglaments impositius del castellà a casa nostra
170.
ORDEN DE 25 DE ABRIL DE 1994 POR LA QUE SE REGULAN LAS
RECETAS Y LOS REQUISITOS ESPECIALES DE PRESCRIPCION Y
DISPENSACION DE ESTUPEFACIENTES PARA USO HUMANO. Obliga
l expedició de les receptes com a mínim en castellà. Les altres llengües són
optatives, d acord a la legislació corresponent, allí on són oficials.
171.
RESOLUCION DE 18 DE MAYO DE 1994, DE LA SECRETARIA DE
ESTADO-PRESIDENCIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES, POR
LA QUE SE DISPONE LA PUBLICACION DE LOS ESTATUTOS DE LA
REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE TIRO CON ARCO. Obliga que les
llicències expedides per les federacions autonòmiques siguin com a mínim en
castellà.
172.
REAL DECRETO 1185/1994, DE 3 DE JUNIO, SOBRE ETIQUETADO
DE PRODUCTOS DEL TABACO DISTINTOS DE LOS CIGARRILLOS Y POR
EL QUE SE PROHIBE DETERMINADOS TABACOS DE USO ORAL Y SE
ACTUALIZA EL REGIMEN SANCIONADOR EN MATERIA DE TABACO.
Obliga a l etiquetatge com a mínim en castellà.
173.
RESOLUCION DE 8 DE JUNIO DE 1994, DE LA SECRETARIA DE
ESTADO-PRESIDENCIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES, POR
LA QUE SE DISPONE LA PUBLICACION DE LOS ESTATUTOS DE LA
FEDERACION ESPAÑOLA DE TIRO A VUELO. Obliga que les llicències
expedides per les federacions autonòmiques siguin com a mínim en castellà.
174.
RESOLUCION DE 15 DE JUNIO DE 1994, DE LA SECRETARIA DE
ESTADO-PRESIDENCIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES, POR
LA QUE SE DISPONE LA PUBLICACION DE LOS ESTATUTOS DE LA
REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE SQUASH. Obliga que les llicències
expedides per les federacions autonòmiques siguin com a mínim en castellà.
175.
RESOLUCION DE 21 DE JUNIO DE 1994, DE LA SECRETARIA DE
ESTADO-PRESIDENCIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES, POR
LA QUE SE DISPONE LA PUBLICACION DE LOS ESTATUTOS DE LA
FEDERACION ESPAÑOLA DE LUCHA. Obliga que les llicències expedides
per les federacions autonòmiques siguin com a mínim en castellà.
176.
REAL DECRETO 1412/1994, DE 25 DE JUNIO, POR EL QUE SE
AUTORIZA LA ELABORACION DE NECTARES DE FRUTAS SIN ADICION
DE AZUCARES O DE MIEL. Obliga a l etiquetatge com a mínim en castellà
en concordança a la legislació sobre aliments i sucs de fruita aplicables.
177.
REAL DECRETO 1410/1994, DE 25 DE JUNIO, POR EL QUE SE
APRUEBA EL REGLAMENTO DEL SERVICIO MILITAR. Obliga a l ús i
coneixement del castellà.
178.
REAL DECRETO 1413/1994, DE 25 DE JUNIO, POR EL QUE SE
APRUEBAN LAS NORMAS TECNICO-SANITARIAS SOBRE LOS
MATERIALES Y OBJETOS DE PELICULA DE CELULOSA REGENERADA
27
500
disposicions i reglaments impositius del castellà a casa nostra
PARA USO ALIMENTARIO. Recorda l obligatorietat d etiquetar en castellà
d acord a la normativa concordant.
179.
ORDEN DE 4 DE JULIO DE 1994 SOBRE UTILIZACION Y
COMERCIALIZACION DE ENZIMAS, MICROORGANISMOS Y SUS
PREPARADOS EN LA ALIMENTACION ANIMAL. Obliga a etiquetar com a
mínim en castellà.
180.
RESOLUCION DE 7 DE SEPTIEMBRE DE 1994, DE LA SECRETARIA
DE ESTADO-PRESIDENCIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES,
POR LA QUE SE DISPONE LA PUBLICACION DE LOS ESTATUTOS DE LA
FEDERACION ESPAÑOLA DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS. Obliga que
les llicències expedides per les federacions autonòmiques siguin com a mínim
en castellà.
181.
RESOLUCION DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 1994, DEL SECRETARIO
DE ESTADO-PRESIDENCIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES,
POR LA QUE SE DISPONE LA PUBLICACION DE LOS ESTATUTOS DE LA
FEDERACION ESPAÑOLA DE ESQUI NAUTICO. Obliga que les llicències
federatives de la federació d esquí nàutic siguin en castellà com a mínim.
182.
RESOLUCION DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 1994, DE LA
SECRETARIA DE ESTADO-PRESIDENCIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE
DEPORTES POR LA QUE SE DISPONE LA PUBLICACION DE LOS
ESTATUTOS DE LA REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE BEISBOL Y
SOFBOL. Obliga que les federacions autonòmiques de beisbol i sofbol facin
les llicències en castellà com a mínim com a única llengua prevista
obligatòria.
183.
RESOLUCION DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 1994, DE LA
SECRETARIA DE ESTADO-PRESIDENCIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE
DEPORTES, POR LA QUE SE DISPONE LA PUBLICACION DE LOS
ESTATUTOS DE LA FEDERACION ESPAÑOLA DE RUGBY. Obliga que les
federacions autonòmiques de rugby facin les llicències en castellà com a
mínim com a única llengua prevista obligatòria.
184.
ORDEN DE 3 DE OCTUBRE DE 1994 POR LA QUE SE PRECISA EL
REGIMEN APLICABLE A LOS DE DEFENSA PERSONAL DE
VENTA PERMITIDA EN ARMERIAS. Obliga a etiquetar en castellà.
185.
ORDEN DE 10 DE OCTUBRE DE 1994 POR LA QUE SE MODIFICA
LA ORDEN DE 23 DE MAYO DE 1986, POR LA QUE SE APRUEBA EL
REGLAMENTO GENERAL TECNICO DE CONTROL Y CERTIFICACION DE
SEMILLAS Y PLANTAS DE VIVERO. Obliga a etiquetar en castellà en
l embalatge d aquests productes.
186.
REAL DECRETO 2163/1994, DE 4 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE
IMPLANTA
EL
SISTEMA
ARMONIZADO
COMUNITARIO
DE
AUTORIZACION PARA COMERCIALIZAR Y UTILIZAR PRODUCTOS
28

FITOSANITARIOS. Obliga el castellà en les etiquetes dels envasos dels
productes fitosanitaris.
187.
REAL DECRETO 2208/1994, DE 16 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE
SE REGULA LOS MEDICAMENTOS HOMEOPATICOS DE USO HUMANO
DE FABRICACION INDUSTRIAL. Obliga a l etiquetage en castellà d aquests
medicaments.
188.
REAL DECRETO 2256/1994, DE 25 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE
SE FIJA LAS EXIGENCIAS DE POLICIA SANITARIA APLICABLES A LOS
INTERCAMBIOS INTRACOMUNITARIOS Y A LAS IMPORTACIONES DE
ESPERMA DE ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA. Obliga a fer la
documentació en castellà.
189.
REAL DECRETO 2364/1994, DE 9 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE
APRUEBA EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PRIVADA. Obliga el
coneixement del castellà com a requisit, per la modificació del 2008. Per
desenvolupar tasques de seguretat privada a Espanya si es té el títol en un
altre estat de la Unió Europea cal acreditar obligatòriament coneixements de
castellà, i no pas de cap altra llengua encara que aquesta en sigui pròpia i/o
oficial, es desenvolupi on es desenvolupi la feina.
190.
RESOLUCION DE 28 DE DICIEMBRE DE 1994, DE LA SECRETARIA
DE ESTADO-PRESIDENCIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES,
POR LA QUE SE DISPONE LA PUBLICACION EN EL «BOLETIN OFICIAL
DEL ESTADO» DE LOS ESTATUTOS DE LA FEDERACION ESPAÑOLA DE
PESCA Y CASTING. Obliga que les llicències expedides per les federacions
autonòmiques siguin com a mínim en castellà.
191.
REAL DECRETO 53/1995, DE 20 DE ENERO, POR EL QUE SE
APRUEBA LA REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA PARA LA
ELABORACION, CIRCULACION Y COMERCIO DE LA CERVEZA Y DE LA
MALTA LIQUIDA. Obliga el castellà en l etiquetatge.
192.
REAL DECRETO 109/1995, DE 27 DE ENERO, SOBRE
MEDICAMENTOS VETERINARIOS. Obliga els prospectes en castellà.
193.
REAL DECRETO 363/1995, DE 10 DE MARZO, POR EL QUE SE
APRUEBA EL REGLAMENTO SOBRE NOTIFICACION DE SUSTANCIAS
NUEVAS Y CLASIFICACION, ENVASADO Y ETIQUETADO DE
SUSTANCIAS PELIGROSAS. Obliga a etiquetar en castellà tots aquest tipus
de productes a més de la fitxa de dades.
194.
REAL DECRETO 364/1995, DE 10 DE MARZO, POR EL QUE SE
APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL DE INGRESO DEL PERSONAL AL
SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y DE
PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y PROMOCIÓN PROFESIONAL
DE LOS FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL
DEL ESTADO. Obliga tàcitament a conèixer el castellà per a la participació en
les proves i la selecció del personal.
29

195.
REAL DECRETO 929/1995, DE 9 DE JUNIO, POR EL QUE SE
APRUEBA EL REGLAMENTO TECNICO DE CONTROL Y CERTIFICACION
DE PLANTAS DE VIVERO DE FRUTALES. Obliga a etiquetar en castellà.
196.
ORDEN DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 1995 POR LA QUE SE MODIFICA
LA ORDEN DE 20 DE OCTUBRE DE 1983, POR LA QUE SE APRUEBA LA
NORMA GENERAL DE CALIDAD PARA LA LECHE CONCENTRADA
DESTINADA AL MERCADO INTERIOR. Recorda l obligatorietat d etiquetar en
castellà en concordança amb la legislació sobre etiquetatge de productes
alimentaris.
197.
REAL DECRETO 1496/1995, DE 8 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE
SE REGULAN LAS CONDICIONES DE EXPEDICION DEL TITULO OFICIAL
DE TECNICO DE EMPRESAS Y ACTIVIDADES TURISTICAS. Obliga a
expedir els títols com a mínim en castellà. A més no permet l ús d altres
llengües fora de l àmbit on estan reconegudes com a oficials.
198.
REAL DECRETO 1718/1995, DE 27 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE
REGULA EL ETIQUETADO DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LOS
COMPONENTES PRINCIPALES DEL CALZADO. Obliga a l etiquetatge en
castellà en les indicacions escrites obligatòries.
199.
REAL DECRETO 1999/1995, DE 7 DE DICIEMBRE, RELATIVO A LOS
ALIMENTOS PARA ANIMALES DESTINADOS A OBJETIVOS DE
NUTRICION ESPECIFICOS. Obliga a l etiquetatge en castellà tot fent
referència a la normativa concordant.
200.
ORDEN DE 8 DE FEBRERO DE 1996 POR LA QUE SE DICTAN
NORMAS SOBRE LOS EXAMENES PARA NOMBRAMIENTO DE
INTERPRETES JURADOS. Només preveu la interpretació jurada respecte al
castellà en els exàmens. No es preveu per part de l Estat la interpretació
jurada pel que fa a les altres llengües, la qual té conseqüències en la legalitat
de documents.
201.
RESOLUCION DE 9 DE FEBRERO DE 1996, DE LA DIRECCION
GENERAL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, POR LA QUE SE
ESTABLECEN REGLAS DE COORDINACION EN MATERIA DE
TRAMITACION DE AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE POR
CARRETERA Y DE ACTIVIDADES AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS
DEL TRANSPORTE. Obliga que els models de redactat siguin en castellà.
Permet que les comunitats autònomes amb d altres llengües reconegudes
puguin afegir una d aquestes llengües però el castellà és l única obligatòria.
202.
REAL DECRETO 296/1996, DE 23 DE FEBRERO, POR EL QUE SE
APRUEBA EL REGLAMENTO ORGANICO DEL CUERPO DE MEDICOS
FORENSES. Obliga tàcitament a conèixer el castellà i restringeix les
condicions de coneixement de les altres llengües oficials. Així determina que,
a diferència del castellà, no podran ser un requisit. Només es valoraran com a
mèrit i estableix uns màxims de puntuació.
30
500
disposicions i reglaments impositius del castellà a casa nostra
203.
REAL DECRETO 414/1996, DE 1 DE MARZO, POR EL QUE SE
REGULA LOS PRODUCTOS SANITARIOS. Obliga a fer l etiquetatge, els
manuals d instruccions i la documentació en castellà.
204.
REAL DECRETO 1784/1996, DE 19 DE JULIO, POR EL QUE SE
APRUEBA EL REGLAMENTO DEL REGISTRO MERCANTIL. Obliga a fer les
inscripcions registrals en castellà.
205.
ORDEN DE 7 DE FEBRERO DE 1997 POR LA QUE SE REGULA LA
TARJETA DE EXTRANJERO. Obliga que la targeta d estranger estigui
redactada exclusivament en castellà.
206.
REAL DECRETO 489/1997, DE 14 DE ABRIL, SOBRE PUBLICACION
DE LAS LEYES EN LAS LENGUAS COOFICIALES DE LAS COMUNIDADES
AUTONOMAS. Obliga que les lleis, els reials decrets lleis i els reials decrets
legislatius, una vegada sancionats pel rei, siguin publicats en castellà en el
Boletín Oficial del Estado, amb la finalitat prevista en l article 2.1 del Codi civil.
Permet fer-ho en una altra llengua oficial, però no és obligatori i cal un previ
conveni de col·laboració amb les comunitats autònomes.
207.
REAL DECRETO 662/1997, DE 12 DE MAYO, POR EL QUE SE
ESTABLECEN LOS REQUISITOS MINIMOS PARA EJERCER LA
ACTIVIDAD PROFESIONAL DE PATRON LOCAL DE PESCA Y PATRON
COSTERO POLIVALENTE. Obliga que les targetes corresponents estiguin
redactades en castellà. Permet que estiguin en altres llengües també oficials
a la comunitat autònoma però de manera optativa, amb l obligatorietat única
del castellà. Allí on el català és propi però no està reconegut com a oficial
s hauran de redactar només en castellà.
208.
ORDEN DE 11 DE JULIO DE 1997 SOBRE COMUNICACIONES
ELECTRONICAS
ENTRE
LAS
ADMINISTRACIONES
PUBLICAS
REFERENTES A LA INFORMACION DE LOS PADRONES MUNICIPALES.
Estableix com a llengua franca el castellà en els codis de les vies públiques
per a les comunicacions dels fitxers d intercanvi d informació. Tot i que poden
aparèixer les informacions en les llengües vernacles (així està escrit)
sempre hi ha d haver la referència en castellà, cosa que no passa amb el
català per les vies en castellà. Les abreviatures de l INE són exclusivament en
castellà (TVIAN).
209.
REAL DECRETO 1314/1997, DE 1 DE AGOSTO, POR EL QUE SE
DICTAN LAS DISPOSICIONES DE APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 95/16/CE, SOBRE
ASCENSORES. Imposa el castellà com a única llengua oficial de l Estat en el
manual d instruccions dels ascensors si l instal·lador és espanyol.
210.
ORDEN DE 4 DE SEPTIEMBRE DE 1997 POR LA QUE SE DISPONE
LA PUBLICACION DE LOS ESTATUTOS DE LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA.
Obliga que la denominació de la creu roja espanyola sigui únicament en
castellà. En prohibeix una altra denominació en una llengua distinta allí on no
31
500
disposicions i reglaments impositius del castellà a casa nostra
estan reconegudes com a oficials (tot i ésser-ne pròpies) i en permet una
denominació en una altra llengua on són oficials sempre que hi aparegui
també l única forma obligatòria castellana.
211.
ORDEN DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 1997 POR LA QUE SE
REGULAN LA CONCESION, LAS CARACTERISTICAS Y EL USO DE LA
MEDALLA Y LA PLACA AL MERITO DEL TRANSPORTE TERRESTRE.
Estableix el castellà com a única llengua de les inscripcions de la placa al
mèrit del transport terrestre.
212.
REAL DECRETO 1599/1997, DE 17 DE OCTUBRE, SOBRE
PRODUCTOS COSMETICOS. Obliga a fer com a mínim l etiquetatge i la
informació del producte en castellà.
213.
REAL DECRETO 1916/1997, DE 19 DE DICIEMBRE, POR EL QUE
SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES SANITARIAS APLICABLES A LA
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CARNE PICADA Y
PREPARADOS DE CARNE. Obliga que l envàs i l etiquetatge siguin en
castellà.
214.
REAL DECRETO 230/1998, DE 16 DE FEBRERO, POR EL QUE SE
APRUEBA EL REGLAMENTO DE EXPLOSIVOS. Obliga a etiquetar
l envasat en castellà.
215.
RESOLUCIÓN DE 25 DE MARZO DE 1998, DEL CONSEJO
SUPERIOR DE DEPORTES, POR LA QUE SE DISPONE LA PUBLICACION
DE LA MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS DE LA REAL FEDERACION
ESPAÑOLA DE VOLEIBOL. Obliga que les llicències expedides per les
federacions autonòmiques siguin com a mínim en castellà.
216.
REAL DECRETO 618/1998, DE 17 DE ABRIL, POR EL QUE SE
APRUEBA LA REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA PARA LA
ELABORACION, CIRCULACION Y COMERCIO DE HELADOS Y MEZCLAS
ENVASADAS PARA CONGELAR. Recorda l obligatorietat d etiquetar en
castellà establerta per la normativa concordant sobre etiquetatge de
productes alimentaris.
217.
RESOLUCIÓN DE 13 DE MAYO DE 1998, DE LA SUBSECRETARIA,
POR LA QUE SE APRUEBA EL MODELO DE TARJETA DE IDENTIDAD
PARA LOS ABOGADOS DEL ESTADO. Estableix el redactat de la targeta
d identitat per als advocats de l Estat només en castellà.
218.
ORDEN DE 18 DE JUNIO DE 1998 POR LA QUE SE REGULAN LOS
CURSOS DE FORMACION PARA CONDUCTORES DE VEHICULOS QUE
TRANSPORTEN MERCANCIAS PELIGROSAS Y LOS CENTROS DE
FORMACION QUE PODRAN IMPARTIRLOS. Obliga a l ús del castellà en
l autorització.
219.
RESOLUCIÓN DE 1 DE OCTUBRE DE 1998, DEL CONSEJO
SUPERIOR DE DEPORTES, POR LA QUE SE DISPONE LA PUBLICACIÓN
DE LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA REAL FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE TIRO OLÍMPICO. Obliga que les llicències expedides per les
federacions autonòmiques siguin com a mínim en castellà.
220.
REAL DECRETO 2111/1998, DE 2 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE
REGULA EL ACCESO A LAS INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS.
Obliga a fer la documentació en castellà.
221.
REAL DECRETO 2452/1998, DE 17 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE
SE APRUEBA LA REGLAMENTACIÓN TÉCNICO-SANITARIA PARA LA
ELABORACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIO DE CALDOS, CONSOMÉS,
SOPAS Y CREMAS. Recorda l obligatorietat d etiquetar en castellà establerta
per la normativa concordant sobre etiquetatge de productes alimentaris.
222.
REAL DECRETO 2486/1998, DE 20 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE
SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORDENACIÓN Y SUPERVISIÓN DE
LOS SEGUROS PRIVADOS. Obliga a fer la documentació en castellà.
223.
REAL DECRETO 2599/1998, DE 4 DE DICIEMBRE, SOBRE LOS
ADITIVOS EN LA ALIMENTACIÓN DE LOS ANIMALES. Obliga a
l etiquetatge com a mínim en castellà.
224.
ORDEN DE 26 DE FEBRERO DE 1999, POR LA QUE SE
ESTABLECEN LAS NORMAS QUE REGULAN LA PESCA MARÍTIMA DE
RECREO. Obliga que les llicències siguin en castellà. Permet si ho decideixen
les comunitats autònomes que sigui també en una altra llengua oficial (només
una) i no en permet el català allí on és propi però no oficial.
225.
REAL DECRETO 571/1999, DE 9 DE ABRIL, POR EL QUE SE
APRUEBA LA REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA QUE FIJA LAS
NORMAS APLICABLES A LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE
MOLUSCOS BIVALVOS VIVOS. Obliga a l etiquetatge en castellà.
226.
INSTRUCCIÓN DE 14 DE ABRIL DE 1999, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO, SOBRE
CERTIFICADO DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA. Obliga que el certificat de
nacionalitat espanyola sigui com a mínim en castellà.
227.
REAL DECRETO 769/1999, DE 7 DE MAYO, POR EL QUE SE
DICTAN LAS DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, 97/23/CE, RELATIVA A LOS
EQUIPOS DE PRESIÓN Y SE MODIFICA EL REAL DECRETO 1244/1979,
DE 4 DE ABRIL, QUE APROBÓ EL REGLAMENTO DE APARATOS A
PRESIÓN. Imposa als fabricants l ús del castellà si el producte es distribueix a
l Estat espanyol i el castellà o una llengua oficial de la Unió Europea en la
distribució exterior.
228.
REAL DECRETO 770/1999, DE 7 DE MAYO, POR EL QUE SE
APRUEBA LA REGLAMENTACIÓN TÉCNICO-SANITARIA PARA LA
ELABORACIÓN, CIRCULACIÓN Y COMERCIO DE DETERGENTES Y
LIMPIADORES. Obliga a l etiquetatge com a mínim en castellà de totes les
dades previstes per a aquests tipus de productes.
229.
LEY 17/1999, DE 18 DE MAYO, DE RÉGIMEN DEL PERSONAL DE
LAS FUERZAS ARMADAS. Obliga a realitzar l' acte de jurament en castellà i,
tàcitament, a l ús del castellà en la formació, la promoció i les funcions del
personal militar.
230.
ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1999 POR LA QUE SE ESTABLECEN
DETERMINADAS PRESCRIPCIONES A CUMPLIR POR LOS BUQUES DE
PASAJE EN APLICACIÓN DEL REAL DECRETO 665/1999, DE 23 DE
ABRIL, POR EL QUE SE REGULA EL REGISTRO DE PERSONAS QUE
VIAJAN A BORDO DE BUQUES DE PASAJE. Obliga que les comunicacions
megafòniques amb la tripulació es facin com a mínim en castellà.
231.
REAL DECRETO 1334/1999, DE 31 DE JULIO, POR EL QUE SE
APRUEBA LA NORMA GENERAL DE ETIQUETADO, PRESENTACIÓN Y
PUBLICIDAD DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS. Obliga a l ús de la
llengua castellana en l etiquetatge.
232.
ORDEN DE 23 DE AGOSTO DE 1999 POR LA QUE SE
DESARROLLA EL REAL DECRETO 1665/1991, DE 25 DE OCTUBRE, EN
LO QUE AFECTA A LA PROFESIÓN DE INTÉRPRETE JURADO. Obliga a
fer la documentació en castellà.
233.
REAL DECRETO 1465/1999, DE 17 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE
SE ESTABLECEN CRITERIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y SE REGULA
LA PRODUCCIÓN DOCUMENTAL Y EL MATERIAL IMPRESO DE LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. Obliga que la nomenclatura
oficial dels ministeris sigui només en castellà en tots els documents, publicitat,
webs, papers esterns i interns, pictogrames, senyalitzacions, etc.,
independentment del territori on s adrecin. Preveu la documentació només en
castellà i parcialment bilingüe però no la permet només en català. Quan és
bilingüe hi ha un criteri de jerarquia pel qual el castellà sempre ocupi un lloc
preeminent. En el cas de la publicitat i promoció de l Estat, la consideració
visual de les altres llengües espanyoles diferents dels castellà és la mateixa
que qualsevol llengua estrangera. Pel que fa als organismes públics estatals
el català només pot aparèixer en el nom a partir del segon nivell (el primer
nivell sempre ha d ésser únicament en castellà), i sempre en format bilingüe,
format que no és necessari per al castellà, que en els formats bilingües
sempre ocupa el primer lloc de lectura. Estableix els pictogrames de
senyalització i el material de promoció del govern només en castellà
(bolígrafs, targetes, clauers, banderoles...) així com també les targetes
d identificació de control i de visitants.
234.
RESOLUCIÓN DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 1999, DEL CONSEJO
SUPERIOR DE DEPORTES, POR LA QUE SE DISPONE LA PUBLICACIÓN
DE LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE AJEDREZ. Obliga que les llicències expedides per les
federacions autonòmiques siguin com a mínim en castellà.

235.
ORDEN DE 15 DE OCTUBRE DE 1999 POR LA QUE SE PUBLICAN
LOS REQUISITOS DE ACCESO CONTENIDOS EN LA REGLAMENTACIÓN
TÉCNICA COMÚN PARA LA CONEXIÓN A LAS REDES TELEFÓNICAS
PÚBLICAS CON CONMUTACIÓN (RTPC) ANALÓGICAS DE LOS EQUIPOS
TERMINALES QUE SOPORTAN EL SERVICIO DE TELEFONÍA VOCAL EN
CASO JUSTIFICADO, EN LOS QUE EL DIRECCIONAMIENTO DE RED, SI
SE PROPORCIONA, SE EFECTÚA POR MEDIO DE LA SEÑALIZACIÓN
MULTIFRECUENCIA POR DOBLE TONO (MFDT). Obliga a etiquetar en
castellà.
236.
RESOLUCIÓN DE 15 DE OCTUBRE DE 1999, DEL CONSEJO
SUPERIOR DE DEPORTES, POR LA QUE SE DISPONE LA PUBLICACIÓN
DE LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE DEPORTES PARA SORDOS. Obliga que les llicències
expedides per les federacions autonòmiques siguin com a mínim en castellà.
237.
LEY 42/1999, DE 25 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN DEL
PERSONAL DEL CUERPO DE LA GUARDIA CIVIL. Obliga el procediment
del jurament en castellà d acord a la legislació concordant i tàcitament el
castellà en el funcionament i procediment.
238.
REAL DECRETO 1836/1999, DE 3 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE
APRUEBA EL REGLAMENTO SOBRE INSTALACIONES NUCLEARES Y
RADIACTIVAS. Obliga a l ús del castellà en el manual d instruccions dels
aparells, els programes de manteniment i altra documentació.
239.
ORDEN DE 28 DE DICIEMBRE DE 1999 POR LA QUE SE APRUEBA
LA NORMA 8.1-IC, SEÑALIZACIÓN VERTICAL, DE LA INSTRUCCIÓN DE
CARRETERAS. En les senyalitzacions que indiquin estats veïns a Espanya,
incloses les que es troben a Catalunya, imposa que s escrigui solament en
castellà el nom d aquests països quan s indica a la carretera, llevat que hi
hagi un acord bilateral amb l altre país per afegir la llengua que correspongui.
240.
REAL DECRETO 2069/1999, DE 30 DE DICIEMBRE, POR EL QUE
SE APRUEBA EL ESTATUTO DE LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL
LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO. Estableix, en contra de la pluralitat
lingüística, com a únic nom oficial de l entitat pública la forma castellana, de
manera que és la que apareix als establiments i logotips. Constitueix un cas
excepcional en l entorn de països amb llengües comparables al cas espanyol.
241.
LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL. Estableix
el castellà com a única llengua oficial i n obliga a l ús en totes les actuacions
judicials, jutges, magistrats, fiscals, secretaris judicials i la resta de funcionaris
de jutjats i tribunals. Permet també l ús d altres llengües en casos concrets i
restringits, però sempre amb tracte de favor del castellà respecte les altres i
sempre pel que fa a les altres llengües de manera optativa.
242.
REAL DECRETO 200/2000, DE 11 DE FEBRERO, POR EL QUE SE
APRUEBA EL REGLAMENTO TÉCNICO DE CONTROL DE LA
35
500
disposicions i reglaments impositius del castellà a casa nostra
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS MATERIALES DE
REPRODUCCIÓN DE LAS PLANTAS ORNAMENTALES. Obliga a
l etiquetatge en castellà.
243.
REAL DECRETO 270/2000, DE 25 DE FEBRERO, POR EL QUE SE
DETERMINAN LAS CONDICIONES PARA EL EJERCICIO DE LAS
FUNCIONES DEL PERSONAL DE VUELO DE LAS AERONAVES CIVILES.
Obliga a aquest personal a conèixer el castellà i l anglès (per modificacions
posteriors del 2009)
244.
REAL DECRETO 1091/2000, DE 9 DE JUNIO, POR EL QUE SE
APRUEBA LA REGLAMENTACIÓN TÉCNICO-SANITARIA ESPECÍFICA DE
LOS ALIMENTOS DIETÉTICOS DESTINADOS A USOS MÉDICOS
ESPECIALES. Recorda l obligatorietat d etiquetar en castellà establerta per la
normativa concordant sobre etiquetatge d aquests tipus de productes.
245.
REAL DECRETO 1662/2000, DE 29 DE SEPTIEMBRE, SOBRE
PRODUCTOS SANITARIOS PARA DIAGNÓSTICO "IN VITRO". Obliga a
l etiquetatge i documentació informativa en castellà.
246.
REAL DECRETO 1716/2000, DE 13 DE OCTUBRE, SOBRE NORMAS
SANITARIAS PARA EL INTERCAMBIO INTRACOMUNITARIO DE
ANIMALES DE LAS ESPECIES BOVINA Y PORCINA. Obliga a fer el certificat
en castellà.
247.
REAL DECRETO 1837/2000, DE 10 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE
SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE
BUQUES CIVILES. Obliga a fer la documentació en castellà.
248.
REAL DECRETO 1890/2000, DE 20 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE
SE APRUEBA EL REGLAMENTO QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO
PARA LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE LOS APARATOS DE
TELECOMUNICACIONES. En diversos articles imposa el castellà en les
dades que acompanyen els aparells, entre d altres el manual d instruccions i
les especificacions tècniques.
249.
REAL DECRETO 1888/2000, DE 22 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE
SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES DE SANIDAD ANIMAL APLICABLES
A LOS INTERCAMBIOS INTRACOMUNITARIOS Y LAS IMPORTACIONES
DE AVES DE CORRAL Y DE HUEVOS PARA INCUBAR, PROCEDENTES
DE PAÍSES TERCEROS. Obliga a fer els certificats en castellà.
250.
REAL DECRETO 3484/2000, DE 29 DE DICIEMBRE, POR EL QUE
SE ESTABLECEN LAS NORMAS DE HIGIENE PARA LA ELABORACIÓN,
DISTRIBUCIÓN Y COMERCIO DE COMIDAS PREPARADAS. Recorda
l obligatorietat d etiquetar en castellà establerta per la normativa concordant
sobre etiquetatge de productes alimentaris.
251.
LEY 3/2001, DE 26 DE MARZO, DE PESCA MARÍTIMA DEL ESTADO.
Obliga a presentar les acreditacions com a mínim en castellà.
36
500
disposicions i reglaments impositius del castellà a casa nostra
252.
REAL DECRETO 348/2001, DE 4 DE ABRIL, POR EL QUE SE
REGULA LA ELABORACIÓN, COMERCIALIZACIÓN E IMPORTACIÓN DE
PRODUCTOS ALIMENTICIOS E INGREDIENTES ALIMENTARIOS
TRATADOS CON RADIACIONES IONIZANTES. Recorda l obligatorietat
d etiquetar en castellà establerta per la normativa concordant sobre
etiquetatge de productes alimentaris.
253.
REAL DECRETO 543/2001, DE 18 DE MAYO, SOBRE ACCESO AL
EMPLEO PÚBLICO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y
SUS ORGANISMOS PÚBLICOS DE NACIONALES DE OTROS ESTADOS A
LOS QUE ES DE APLICACIÓN EL DERECHO A LA LIBRE CIRCULACIÓN
DE TRABAJADORES. Fixa com a requisit indispensable per accedir als llocs
de treball el coneixement del castellà, amb independència d on es
desenvolupi la tasca, fins i tot fora de l àmbit on és llengua pròpia. No preveu
cap obligació semblant per al català, ni tan sols on és llengua oficial.
254.
ORDEN DE 21 DE JUNIO DE 2001 SOBRE TARJETAS
PROFESIONALES DE LA MARINA MERCANTE. Obliga a l ús de la llengua
castellana en els procediments.
255.
REAL DECRETO 936/2001, DE 3 DE AGOSTO, POR EL QUE SE
REGULA EL EJERCICIO PERMANENTE EN ESPAÑA DE LA PROFESIÓN
DE ABOGADO CON TÍTULO PROFESIONAL OBTENIDO EN OTRO
ESTADO MIEMBRO DE LA UNIÓN EUROPEA. Obliga a presentar la
documentació en castellà.
256.
REAL DECRETO 1230/2001, DE 8 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE
APRUEBA LA REGLAMENTACIÓN TÉCNICO-SANITARIA PARA LA
ELABORACIÓN, CIRCULACIÓN Y VENTA DE LAS ACEITUNAS DE MESA.
Recorda l obligatorietat d etiquetar en castellà establerta per la normativa
concordant sobre etiquetatge de productes alimentaris.
257.
LEY 17/2001, DE 7 DE DICIEMBRE, DE MARCAS. Obliga que la
sol·licitud al registre sigui com a mínim en castellà. A més, només permet que
es faci també en una altra llengua en les comunitats autònomes amb llengua
pròpia reconeguda com a oficial i sempre que existeixi la versió obligatòria en
castellà.
258.
REAL DECRETO 56/2002, DE 18 DE ENERO, POR EL QUE SE
REGULAN LA CIRCULACIÓN Y UTILIZACIÓN DE MATERIAS PRIMAS
PARA LA ALIMENTACIÓN ANIMAL Y LA CIRCULACIÓN DE PIENSOS
COMPUESTOS. Obliga a l etiquetatge com a mínim en castellà. Permet, de
manera optativa, fer servir altres llengües oficials de les comunitats
autònomes sempre que s utilitzi el castellà també.
259.
REAL DECRETO 142/2002, DE 1 DE FEBRERO, POR EL QUE SE
APRUEBA LA LISTA POSITIVA DE ADITIVOS DISTINTOS DE
COLORANTES Y EDULCORANTES PARA SU USO EN LA ELABORACIÓN
DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ASÍ COMO SUS CONDICIONES DE
37
500
disposicions i reglaments impositius del castellà a casa nostra
UTILIZACIÓN. Recorda l obligatorietat d etiquetar en castellà establerta per la
normativa concordant sobre reglamentació tècnico-sanitària d additius
alimentaris.
260.
LEY 1/2002, DE 21 DE FEBRERO, DE COORDINACIÓN DE LAS
COMPETENCIAS DEL ESTADO Y LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN
MATERIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA. Obliga que les
comunicacions i notificacions dels òrgans competents de les comunitats
autònomes adreçades al servei de defensa de la competència i al tribunal de
defensa de la competència estiguin traduïdes al castellà.
261.
REAL DECRETO 212/2002, DE 22 DE FEBRERO, POR EL QUE SE
REGULAN LAS EMISIONES SONORAS EN EL ENTORNO DEBIDAS A
DETERMINADAS MÁQUINAS DE USO AL AIRE LIBRE. Obliga al fabricant a
fer la declaració de la màquina en castellà.
262.
ORDEN DEF/600/2002, DE 7 DE MARZO, POR LA QUE SE REGULA
LA TARJETA DE IDENTIDAD MILITAR PARA EL PERSONAL DE LAS
FUERZAS ARMADAS, CUERPO DE LA GUARDIA CIVIL Y MILITARES DE
NACIONALIDAD NO ESPAÑOLA DESTINADOS EN LOS CUARTELES
GENERALES INTERNACIONALES UBICADOS EN ESPAÑA. Estableix el
castellà com a única llengua de tots els models de targetes d identitat, i fins
obliga que el nom de les casernes figuri només en castellà.
263.
LEY 5/2002, DE 4 DE ABRIL, REGULADORA DE LOS BOLETINES
OFICIALES DE LAS PROVINCIAS. Obliga a fer la redacció en castellà.
Permet l ús també d altres llengües si ho determinen les comunitats
autònomes però només on s han reconegut com a oficials.
264.
REAL DECRETO 326/2002, DE 5 DE ABRIL, SOBRE RÉGIMEN DE
NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS SUSTITUTOS DEL MINISTERIO
FISCAL. Obliga tàcitament a conèixer el castellà per al nomenament i limita
els mèrits atribuïbles per al coneixement del català (el castellà esdevé l única
llengua de requisit). Fins i tot estableix la impossibilitat que es pugui
considerar el català com a mèrit allí on és llengua pròpia si no ha estat
reconeguda com a oficial.
265.
ORDEN APU/1461/2002, DE 6 DE JUNIO, POR LA QUE SE
ESTABLECEN LAS NORMAS PARA LA SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO
DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO. Obliga a conèixer, com a únic
requisit lingüístic, el castellà.
266.
RESOLUCIÓN DE 10 DE JUNIO DE 2002, DEL CONSEJO
SUPERIOR DE DEPORTES, POR LA QUE SE DISPONE LA PUBLICACIÓN
DE LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE REMO. Obliga que les llicències expedides per les
federacions autonòmiques siguin com a mínim en castellà.
267.
ORDEN FOM/1621/2002, DE 20 DE JUNIO, POR LA QUE SE
REGULAN LAS CONDICIONES PARA EL OTORGAMIENTO DE
38
500
disposicions i reglaments impositius del castellà a casa nostra
EXENCIONES AL SERVICIO PORTUARIO DE PRACTICAJE. Obliga a
conèixer el castellà per ser admès.
268.
REAL DECRETO 687/2002, DE 12 DE JULIO, POR EL QUE SE
APRUEBA EL REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA LEY 17/2001,
DE 7 DE DICIEMBRE, DE MARCAS. Obliga a l ús del castellà en els tràmits o
en la presentació de documents.
269.
REAL DECRETO 838/2002, DE 2 DE AGOSTO, POR EL QUE SE
ESTABLECEN LOS REQUISITOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS
BALASTOS DE LÁMPARAS FLUORESCENTES. Obliga a fer la
documentació del producte en castellà.
270.
ORDEN FOM/2296/2002, DE 4 DE SEPTIEMBRE, POR LA QUE SE
REGULAN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE LOS TÍTULOS
PROFESIONALES DE MARINEROS DE PUENTE Y DE MÁQUINAS DE LA
MARINA MERCANTE, Y DE PATRÓN PORTUARIO, ASÍ COMO LOS
CERTIFICADOS
DE
ESPECIALIDAD
ACREDITATIVOS
DE
LA
COMPETENCIA PROFESIONAL. Obliga a fer la documentació en castellà.
271.
REAL DECRETO 1054/2002, DE 11 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE
REGULA EL PROCESO DE EVALUACIÓN PARA EL REGISTRO,
AUTORIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BIOCIDAS. Obliga a
l etiquetatge i les sol·licituds en castellà.
272.
REAL DECRETO 1074/2002, DE 18 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE
REGULA EL PROCESO DE ELABORACIÓN, CIRCULACIÓN Y COMERCIO
DE AGUAS DE BEBIDA ENVASADAS. Recorda l obligatorietat d etiquetar en
castellà establerta per la normativa concordant sobre etiquetatge de
productes alimentaris.
273.
REAL DECRETO 1079/2002, DE 18 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE
REGULAN LOS CONTENIDOS MÁXIMOS DE NICOTINA, ALQUITRÁN Y
MONÓXIDO DE CARBONO DE LOS CIGARRILLOS, EL ETIQUETADO DE
LOS PRODUCTOS DEL TABACO, ASÍ COMO LAS MEDIDAS RELATIVAS A
INGREDIENTES Y DENOMINACIONES DE LOS PRODUCTOS DEL
TABACO. Obliga com a mínim a l ús del castellà en l etiquetatge, tant en els
advertiments, com en les mencions als continguts de quitrà, monòxid de
carboni i nicotina, imposant a més un espai determinat.
274.
LEY 43/2002, DE 20 DE NOVIEMBRE, DE SANIDAD VEGETAL.
Obliga a fer la documentació prevista en castellà.
275.
REAL DECRETO 1380/2002, DE 20 DE DICIEMBRE, DE
IDENTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA, DE LA
ACUICULTURA
Y
DEL
MARISQUEO
CONGELADOS
Y
ULTRACONGELADOS. Recorda l obligació d etiquetar com a mínim en
castellà en concordança amb la legislació sobre productes alimentaris.
Permet que les comunitats autònomes obliguin a incloure aquestes
informacions en una llengua cooficial sempre que hi sigui també el castellà.
39
500
disposicions i reglaments impositius del castellà a casa nostra
276.
PROGRAMA DE INDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA DE
CORROES Y TELLÉGRAFOS (2003). Fixa com a única forma corporativa el
nom de Correos , en castellà, eliminant així les formes compartides que hi
havia hagut anteriorment en d altres llengües. Aquesta denominació és un cas
excepcional en el context europeu; en els casos comparables hi ha diversos
noms en cada llengua.
277.
REAL DECRETO 90/2003, DE 24 DE ENERO, SOBRE REGLAS Y
ESTÁNDARES COMUNES PARA LAS ORGANIZACIONES DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE BUQUES Y PARA LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN MARÍTIMA. Obliga a presentar la documentació en castellà.

278.
REAL DECRETO 142/2003, DE 7 DE FEBRERO, POR EL QUE SE
REGULA EL ETIQUETADO ENERGÉTICO DE LOS ACONDICIONADORES
DE AIRE DE USO DOMÉSTICO. Obliga a etiquetar l aparell com a mínim en
castellà.
279.
REAL DECRETO 179/2003, DE 14 DE FEBRERO, POR EL QUE SE
APRUEBA LA NORMA DE CALIDAD PARA EL YOGUR O YOGHOURT.
Recorda l obligatorietat d etiquetar en castellà establerta per la normativa
concordant sobre etiquetatge de productes alimentaris.
280.
REAL DECRETO 208/2003, DE 21 DE FEBRERO, POR EL QUE SE
APRUEBA EL REGLAMENTO TÉCNICO DE CONTROL Y CERTIFICACIÓN
DE PLANTAS DE VIVERO DE VID. Obliga a l etiquetatge com a mínim en
castellà.
281.
REAL DECRETO 210/2003, DE 21 DE FEBRERO, POR EL QUE SE
REGULA EL ETIQUETADO ENERGÉTICO DE LOS HORNOS ELÉCTRICOS
DE USO DOMÉSTICO. Obliga a l etiquetatge de l aparell com a mínim en
castellà.
282.
REAL DECRETO 255/2003, DE 28 DE FEBRERO, POR EL QUE SE
APRUEBA EL REGLAMENTO SOBRE CLASIFICACIÓN, ENVASADO Y
ETIQUETADO DE PREPARADOS PELIGROSOS. Obliga que totes les
informacions que ha de dur l envàs siguin com a mínim en castellà (a més de
la fitxa de dades de seguretat).
283.
REAL DECRETO 378/2003, DE 28 DE MARZO, POR EL QUE SE
DESARROLLA LA LEY 16/1989, DE 17 DE JULIO, DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA, EN MATERIA DE EXENCIONES POR CATEGORÍAS,
AUTORIZACIÓN SINGULAR Y REGISTRO DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA. Obliga a presentar la documentació en castellà.
284.
ORDEN APU/959/2003, DE 11 DE ABRIL, POR LA QUE SE
APRUEBA LA IMAGEN PROMOCIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y SE ESTABLECEN CRITERIOS PARA
40
500
disposicions i reglaments impositius del castellà a casa nostra
SU UTILIZACIÓN. Estableix el castellà com a única forma de la imatge
promocional i logotip de l Administració Electrònica de l Estat.
285.
ORDEN FOM/1144/2003, DE 28 DE ABRIL, POR LA QUE SE
REGULAN LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD, SALVAMENTO, CONTRA
INCENDIOS, NAVEGACIÓN Y PREVENCIÓN DE VERTIDOS POR AGUAS
SUCIAS, QUE DEBEN LLEVAR A BORDO LAS EMBARCACIONES DE
RECREO. Obliga a fer la retolació informativa en castellà.
286.
RESOLUCIÓN DE 25 DE JUNIO DE 2003, DE LA PRESIDENCIA DEL
CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES, POR LA QUE SE DISPONE LA
PUBLICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA REAL
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAZA. Obliga que la llicència sigui com a
mínim en castellà.
287.
REAL DECRETO 836/2003, DE 27 DE JUNIO, POR EL QUE SE SE
APRUEBA UNA NUEVA INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA
"MIE-AEM-2" DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y
MANUTENCIÓN, REFERENTE A GRÚAS TORRE PARA OBRAS U OTRAS
APLICACIONES. Obliga a incloure les instruccions en castellà.
288.
REAL DECRETO 837/2003, DE 27 DE JUNIO, POR EL QUE SE
APRUEBA EL NUEVO TEXTO MODIFICADO Y REFUNDIDO DE LA
INSTRUCCIÓN
TÉCNICA
COMPLEMENTARIA
"MIE-AEM-4"
DEL
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN,
REFERENTE A GRÚAS MÓVILES AUTOPROPULSADAS. Obliga que siguin
en castellà les instruccions, retolació, avisos i indicacions.
289.
RESOLUCIÓN DE 30 DE JUNIO DE 2003, DE LA PRESIDENCIA DEL
CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES, POR LA QUE SE DISPONE LA
PUBLICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA REAL
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PIRAGÜISMO. Obliga que les llicències
expedides per les federacions autonòmiques siguin com a mínim en castellà.
290.
REAL DECRETO 863/2003, DE 4 DE JULIO, POR EL QUE SE
APRUEBA LA NORMA DE CALIDAD PARA LA ELABORACIÓN,
COMERCIALIZACIÓN
Y
VENTA
DE
CONFITURAS,
JALEAS,
"MARMALADES" DE FRUTAS Y CREMA DE CASTAÑAS. Recorda
l obligatorietat d etiquetar en castellà establerta per la normativa concordant
sobre etiquetatge de productes alimentaris.
291.
LEY 20/2003, DE 7 DE JULIO, DE PROTECCIÓN JURÍDICA DEL
DISEÑO INDUSTRIAL. Obliga a presentar la documentació i sol·licitud en
castellà de manera exclusiva en alguns casos i d altres permet a voluntat
utilitzar una altra llengua, sempre que s usi també com a mínim el castellà. No
permet l ús del català fora de l àmbit on estigui reconegut com a llengua oficial
encara que en sigui pròpia.
292.
RESOLUCIÓN DE 8 DE JULIO DE 2003, DE LA PRESIDENCIA DEL
CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES, POR LA QUE SE DISPONE LA

PUBLICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA REAL
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BILLAR. Obliga que les llicències expedides
per les federacions autonòmiques siguin com a mínim en castellà.
293.
LEY 22/2003, DE 9 DE JULIO, CONCURSAL. Obliga a la presentació
de documentació i de traducció jurada al castellà.
294.
REAL DECRETO 896/2003, DE 11 DE JULIO,POR EL QUE SE
REGULA LA EXPEDICIÓN DEL PASAPORTE ORDINARIO Y SE
DETERMINAN SUS CARACTERÍSTICAS. Obliga, segons les parts del
passaport, que sigui només en castellà, en totes les llengües oficials de la
Unió Europea i en castellà, francès i anglès. No en permet ni preveu l ús del
català enlloc.
295.
REAL DECRETO 906/2003, DE 11 DE JULIO, RELATIVO AL
ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS QUE CONTIENEN
QUININA O CAFEÍNA. Recorda l obligatorietat d etiquetar en castellà
establerta per la normativa concordant sobre etiquetatge de productes
alimentaris.
296.
REAL DECRETO 946/2003, DE 18 DE JULIO, POR EL QUE SE
ESTABLECEN REQUISITOS ESPECÍFICOS DE ETIQUETADO PARA EL
ESPÁRRAGO BLANCO EN CONSERVA. Recorda l obligatorietat d etiquetar
en castellà establerta per la normativa concordant sobre etiquetatge de
productes alimentaris.
297.
REAL DECRETO 1001/2003, DE 25 DE JULIO, POR EL QUE SE
APRUEBAN LOS ESTATUTOS GENERALES DE LOS COLEGIOS
OFICIALES DE INGENIEROS TÉCNICOS DE MINAS Y DE FACULTATIVOS
Y PERITOS DE MINAS, Y DE SU CONSEJO GENERAL. Aplica el règim de
tracte de favor del castellà respecte a les altres llengües pròpies espanyoles
d acord amb la LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN
JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN.
298.
RESOLUCIÓN DE 29 DE JULIO DE 2003, DE LA PRESIDENCIA DEL
CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES, POR LA QUE SE DISPONE LA
PUBLICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE KICKBOXING. Obliga que les llicències
expedides per les federacions autonòmiques siguin com a mínim en castellà.
299.
REAL DECRETO 1040/2003, DE 1 DE AGOSTO, POR EL QUE SE
APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL DE RECOMPENSAS MILITARES.
Obliga únicament l ús del castellà com a llengua en els procediments i
inscripcions vàries.
300.
REAL DECRETO 1044/2003, DE 1 DE AGOSTO, POR EL QUE SE
ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA EXPEDICIÓN POR LAS
UNIVERSIDADES DEL SUPLEMENTO EUROPEO AL TÍTULO. Obliga que la
redacció del títol del Suplement Europeu sigui en castellà i en una altra
llengua oficial de la Unió Europea que determini la Universitat. Pel que fa al
català, no és obligatori, només optatiu i a elecció de la Universitat només
quan la llengua estigui reconeguda com a oficial en la comunitat autònoma,
altrament tampoc la pot triar.

301.
REAL DECRETO 1049/2003, DE 1 DE AGOSTO, POR EL QUE SE
APRUEBA LA NORMA DE CALIDAD RELATIVA A LA MIEL. Recorda
l obligatorietat d etiquetar en castellà establerta per la normativa concordant
sobre etiquetatge de productes alimentaris.
302.
REAL DECRETO 1050/2003, DE 1 DE AGOSTO, POR EL QUE SE
APRUEBA LA REGLAMENTACIÓN TÉCNICO-SANITARIA DE ZUMOS DE
FRUTAS Y DE OTROS PRODUCTOS SIMILARES, DESTINADOS A LA
ALIMENTACIÓN HUMANA. Recorda l obligatorietat d etiquetar en castellà
establerta per la normativa concordant sobre etiquetatge de productes
alimentaris.
303.
REAL DECRETO 1052/2003, DE 1 DE AGOSTO, POR EL QUE SE
APRUEBA LA REGLAMENTACIÓN TÉCNICO-SANITARIA SOBRE
DETERMINADOS AZÚCARES DESTINADOS A LA ALIMENTACIÓN
HUMANA. Recorda l obligatorietat d etiquetar en castellà establerta per la
normativa concordant sobre etiquetatge de productes alimentaris.
304.
REAL DECRETO 1054/2003, DE 1 DE AGOSTO, POR EL QUE SE
APRUEBA LA NORMA DE CALIDAD PARA DETERMINADOS TIPOS DE
LECHE CONSERVADA PARCIAL O TOTALMENTE DESHIDRATADA
DESTINADOS A LA ALIMENTACIÓN HUMANA. Recorda l obligatorietat
d etiquetar en castellà establerta per la normativa concordant sobre
etiquetatge de productes alimentaris.
305.
REAL DECRETO 1055/2003, DE 1 DE AGOSTO, POR EL QUE SE
APRUEBA LA REGLAMENTACIÓN TÉCNICO-SANITARIA SOBRE LOS
PRODUCTOS DE CACAO Y CHOCOLATE DESTINADOS A LA
ALIMENTACIÓN HUMANA. Recorda l obligatorietat d etiquetar en castellà
establerta per la normativa concordant sobre etiquetatge de productes
alimentaris.
306.
RESOLUCIÓN DE 2 DE SEPTIEMBRE DE 2003, DE LA
PRESIDENCIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES, POR LA QUE
SE DISPONE LA PUBLICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORIENTACIÓN. Obliga que les llicències
expedides per les federacions autonòmiques siguin com a mínim en castellà.
307.
LEY 35/2003, DE 4 DE NOVIEMBRE, DE INSTITUCIONES DE
INVERSIÓN COLECTIVA. Obliga a presentar la documentació en castellà (i a
més en la traducció jurada).
308.
REAL DECRETO 1376/2003, DE 7 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE
ESTABLECEN LAS CONDICIONES SANITARIAS DE PRODUCCIÓN,
ALMACENAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE LAS CARNES FRESCAS
43
500
disposicions i reglaments impositius del castellà a casa nostra
Y SUS DERIVADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO AL
POR MENOR. Recorda l obligatorietat d etiquetar en castellà establerta per la
normativa concordant sobre etiquetatge de productes alimentaris.
309.
LEY 39/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, DEL SECTOR FERROVIARIO.
Estableix com a úniques formes oficials les denominacions en castellà dels
ens ferroviaris estatals, fet insòlit en el context de països plurilingües amb
llengües amb tants parlants. Així es crea l Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias i RENFE-Operadora, amb redactat o sigles basades només en la
forma castellana.
310.
REAL DECRETO 1428/2003, DE 21 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE
SE APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL DE CIRCULACIÓN PARA LA
APLICACIÓN Y DESARROLLO DEL TEXTO ARTICULADO DE LA LEY
SOBRE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y
SEGURIDAD VIAL, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO
339/1990, DE 2 DE MARZO. Dóna preponderància al castellà en les
indicacions i senyalitzacions a les carreteres, i com a única llengua obligatòria
per a tot el territori estatal. A més, tot i que el topònim oficial sigui només en
una altra llengua, en preveu que segons les circumstàncies també pugui
aparèixer en castellà, facultat que no té en les mateixes condicions el català,
quan el topònim oficial no és en català.
311.
REAL DECRETO 1497/2003, DE 28 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE
SE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL REGISTRO NACIONAL DE
ASOCIACIONES Y DE SUS RELACIONES CON LOS RESTANTES
REGISTROS DE ASOCIACIONES. Obliga a presentar la documentació en
castellà.
312.
REAL DECRETO 1698/2003, DE 12 DE DICIEMBRE, POR EL QUE
SE ESTABLECEN DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LOS
REGLAMENTOS COMUNITARIOS SOBRE EL SISTEMA DE ETIQUETADO
DE LA CARNE DE VACUNO. Recorda l obligatorietat d etiquetar en castellà
establerta per la normativa concordant sobre etiquetatge de productes
alimentaris.
313.
REAL DECRETO 1800/2003, DE 26 DE DICIEMBRE, POR EL QUE
SE REGULAN LOS GASES MEDICINALES. Recorda l obligatorietat del
castellà en l etiquetatge en concordança amb la legislació sobre etiquetatge
dels medicaments.
314.
REAL DECRETO 1801/2003, DE 26 DE DICIEMBRE, SOBRE
SEGURIDAD GENERAL DE LOS PRODUCTOS. Només preveu el castellà
com a llengua obligatòria en els advertiments del producte.
315.
ORDEN APA/1/2004, DE 9 DE ENERO, POR LA QUE SE
ESTABLECE EL LOGOTIPO DE LA IDENTIFICACIÓN DE GARANTÍA
NACIONAL DE PRODUCCIÓN INTEGRADA. Estableix les diverses formes
del logotip de la producció integrada exclusivament en la forma castellana,
sense tenir en compte la pluralitat lingüística de l Estat.
44
500
disposicions i reglaments impositius del castellà a casa nostra
316.
ORDEN SCO/127/2004, DE 22 DE ENERO, POR LA QUE SE
DESARROLLAN LOS ARTÍCULOS 4 Y 6 DEL REAL DECRETO 1079/2002,
DE 18 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE REGULAN LOS CONTENIDOS
MÁXIMOS DE NICOTINA, ALQUITRÁN Y MONÓXIDO DE CARBONO DE
LOS CIGARRILLOS, EL ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS DE TABACO,
ASÍ COMO LAS MEDIDAS RELATIVAS A INGREDIENTES Y
DENOMINACIONES DE LOS PRODUCTOS DEL TABACO. Obliga a
l etiquetatge en castellà.
317.
REAL DECRETO 121/2004, DE 23 DE ENERO, SOBRE LA
IDENTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA, DE LA
ACUICULTURA Y DEL MARISQUEO VIVOS, FRESCOS, REFRIGERADOS
O COCIDOS. Recorda l obligatorietat d etiquetar en castellà les dades
bàsiques establerta per la normativa concordant sobre etiquetatge de
productes alimentaris. A més recorda la imposició del castellà a les
comunitats autònomes si aquestes volen obligar a posar les dades en una
altra llengua oficial.
318.
REAL DECRETO 223/2004, DE 6 DE FEBRERO, POR EL QUE SE
REGULAN LOS ENSAYOS CLÍNICOS CON MEDICAMENTOS. Obliga a
l etiquetatge i redactats en castellà.
319.
REAL DECRETO 304/2004, DE 20 DE FEBRERO, POR EL QUE SE
APRUEBA EL REGLAMENTO DE PLANES Y FONDOS DE PENSIONES.
Obliga a presentar les sol·licituds i documentació en castellà.
320.
INSTRUCCIÓN 1/2004, DE 27 DE FEBRERO, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA,
DE VALORACIÓN EN ADUANAS DE LAS MERCANCÍAS. Obliga a fer la
documentació en castellà.
321.
ORDEN ECD/1719/2004, DE 13 DE ABRIL, POR LA QUE SE REGULA
LA PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD DE LOS MAYORES DE 25
AÑOS EN EL ÁMBITO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA. Només preveu per a l ensenyament a distància proves d accés
en llengua castellana i estrangera no pas en catalana. Només mitjançant el
castellà es pot accedir als estudis.
322.
RESOLUCIÓN DE 18 DE JUNIO DE 2004, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL, SOBRE EL FORMATO DE LOS
CERTIFICADOS DE AERONAVEGABILIDAD NORMALES Y PARA LA
EXPORTACIÓN. Obliga que els certificats d aeronavegabilitat siguin en
castellà (a més de l anglès).
323.
REAL DECRETO 1546/2004, DE 25 DE JUNIO, POR EL QUE SE
APRUEBA EL PLAN BÁSICO DE EMERGENCIA NUCLEAR. Obliga que tots
els documents del pla d emergència nuclear estiguin com a mínim en castellà.
45
500
disposicions i reglaments impositius del castellà a casa nostra
324.
ORDEN FOM/2285/2004, DE 28 DE JUNIO, POR LA QUE SE
REGULAN LAS PRUEBAS SOBRE RECONOCIMIENTO DE LA
LEGISLACIÓN MARÍTIMA ESPAÑOLA Y EL PROCEDIMIENTO DE
EXPEDICIÓN DE REFRENDOS A LOS POSEEDORES DE TITULACIONES
PROFESIONALES AL AMPARO DEL CONVENIO STWC78/95. Obliga a fer
el procediment en castellà.
325.
REAL DECRETO 1937/2004, DE 27 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE
SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE EJECUCIÓN DE LA LEY 20/2003, DE
7 DE JULIO, DE PROTECCIÓN JURÍDICA DEL DISEÑO INDUSTRIAL.
Obliga a l ús del castellà en certs tràmits o la presentació de traduccions en
aquesta llengua.
326.
REAL DECRETO 1976/2004, DE 1 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE
ESTABLECEN LAS NORMAS ZOOSANITARIAS APLICABLES A LA
PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN, DISTRIBUCIÓN E INTRODUCCIÓN
DE LOS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL DESTINADOS AL CONSUMO
HUMANO. Obliga a fer la documentació en castellà.
327.
RESOLUCIÓN DE 11 DE OCTUBRE DE 2004, DE LA PRESIDENCIA
DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES, POR LA QUE SE DISPONE LA
PUBLICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA REAL
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CICLISMO. Obliga que les llicències
expedides per les federacions autonòmiques siguin com a mínim en castellà.
328.
ORDEN EHA/3432/2004, DE 13 DE OCTUBRE, POR LA QUE SE
CREAN LA MESA ÚNICA DE CONTRATACIÓN Y LA JUNTA DE
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS CENTRALES EN EL MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA Y EL REGISTRO VOLUNTARIO DE
LICITADORES DEL DEPARTAMENTO. Obliga a presentar la documentació
en castellà.
329.
REAL DECRETO LEGISLATIVO 6/2004, DE 29 DE OCTUBRE, POR
EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE
ORDENACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SEGUROS PRIVADOS. Obliga a
l ús del castellà en la documentació.
330.
REAL DECRETO 2127/2004, DE 29 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE
REGULAN LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD DE LAS EMBARCACIONES
DE RECREO, DE LAS MOTOS NÁUTICAS, DE SUS COMPONENTES Y DE
LAS EMISIONES DE ESCAPE Y SONORAS DE SUS MOTORES. Obliga a
redactar el manual d instruccions en castellà.
331.
RESOLUCIÓN DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2004, DE LA
PRESIDENCIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES, POR LA QUE
SE DISPONE LA PUBLICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LOS
ESTATUTOS DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE JUDO Y
DEPORTES ASOCIADOS. Obliga que les llicències expedides per les
federacions autonòmiques siguin com a mínim en castellà.
46
500
disposicions i reglaments impositius del castellà a casa nostra
332.
REAL DECRETO 2393/2004, DE 30 DE DICIEMBRE, POR EL QUE
SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA 4/2000, DE 11 DE
ENERO, SOBRE DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS EN
ESPAÑA Y SU INTEGRACIÓN SOCIAL. Reconeix el dret dels estrangers en
els procediments a ésser assistits per un intèrpret si no entenen el castellà,
dret que no existeix ni preveu per al català en les mateixes condicions, cosa
que obliga a passar pel castellà quan no s entén cap de totes dues llengües.
333.
REAL DECRETO 58/2005, DE 21 DE ENERO, POR EL QUE SE
ADOPTAN MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA LA INTRODUCCIÓN Y
DIFUSIÓN EN EL TERRITORIO NACIONAL Y DE LA COMUNIDAD
EUROPEA DE ORGANISMOS NOCIVOS PARA LOS VEGETALES O
PRODUCTOS VEGETALES, ASÍ COMO PARA LA EXPORTACIÓN Y
TRÁNSITO HACIA PAÍSES TERCEROS. Obliga a fer la documentació en
castellà.
334.
ORDEN FOM/450/2005, DE 10 DE FEBRERO, POR LA QUE SE
APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE
BECAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO
NACIONAL. Obliga a conèixer el castellà, obligació que no existeix per al
català, per a l obtenció de la beca.
335.
ORDEN PRE/515/2005, DE 28 DE FEBRERO, POR LA QUE SE
APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE
BECAS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO
NACIONAL. Obliga a conèixer el castellà, obligació que no existeix per al
català, del castellà per a l obtenció de la beca.
336.
ORDEN APU/999/2005, DE 4 DE ABRIL, POR LA QUE SE CREA EL
REGISTRO VOLUNTARIO DE LICITADORES DEL MINISTERIO DE
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. Obliga a fer la documentació en castellà.
337.
ORDEN AEC/1098/2005, DE 11 DE ABRIL, POR LA QUE SE
ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE
SUBVENCIONES, BECAS Y AYUDAS DE FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN,
INTERCAMBIO, PROMOCIÓN, Y DE VIAJES Y ESTANCIA DE LA AGENCIA
ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL. Obliga que la sol·licitud
es faci en castellà.
338.
ORDEN MAM/1387/2005, DE 12 DE MAYO, POR LA QUE SE
APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN POR EL
INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA DE BECAS EN MATERIAS
RELACIONADAS CON LA METEOROLOGÍA. Obliga a conèixer el castellà
per accedir a les beques.
339.
ORDEN ECI/1709/2005, DE 31 DE MAYO, POR LA QUE SE CREAN
LOS PREMIOS NACIONALES DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
EDUCATIVA, SE ESTABLECEN LAS BASES PARA SU CONCESIÓN Y SE
CONVOCAN LOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2005. Obliga a redactar
47
500
disposicions i reglaments impositius del castellà a casa nostra
els treballs en castellà, si es fan en català cal traduir la memòria o tesi
doctoral al castellà.
340.
REAL DECRETO 824/2005, DE 8 DE JULIO, SOBRE PRODUCTOS
FERTILIZANTES. Imposa l etiquetatge i l embalatge en castellà d aquest tipus
de productes.
341.
RESOLUCIÓN DE 28 DE JULIO DE 2005, DE LA SUBSECRETARÍA,
POR LA QUE SE DA PUBLICIDAD AL ACUERDO DEL CONSEJO DE
MINISTROS, DE 22 DE JULIO DE 2005, POR EL QUE SE APRUEBAN LAS
DIRECTRICES DE TÉCNICA NORMATIVA. Estableix el castellà com a única
llengua per a la redacció de la normativa (lleis, decrets, resolucions, ordres...),
d acord amb els criteris lingüístics generals de la Real Academia de la Lengua
Española. No preveu l ús oficial de les altres llengües. Identifica com a
nuestra lengua el castellà, tot i no ésser la llengua pròpia de molts
espanyols. Estableix el castellà com a única forma oficial de denominació de
les comunitats autònomes que tenen el català com a llengua pròpia.
342.
RESOLUCIÓN DE 26 DE JULIO DE 2005, DE LA PRESIDENCIA DEL
CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES, POR LA QUE SE DISPONE LA
PUBLICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
DEPORTES DE HIELO. Estableix com a única llengua oficial de la Federació
d esports de gel el castellà. Obliga que les federacions autonòmiques,
independentment que pertanyin a una comunitat autònoma amb una altra
llengua pròpia o oficial, s hagin d adreçar sempre a la federació espanyola en
castellà. Obliga que es faci servir el castellà en les competicions a l Estat.
343.
REAL DECRETO 1085/2005, DE 16 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE
SE ESTABLECEN NORMAS ZOOSANITARIAS PARA LA IMPORTACIÓN Y
TRÁNSITO POR ESPAÑA DE DETERMINADOS UNGULADOS VIVOS
PROCEDENTES DE TERCEROS PAÍSES. Obliga a fer la documentació en
castellà.
344.
RESOLUCIÓN DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2005, DE LA
PRESIDENCIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES, POR LA QUE
SE DISPONE LA PUBLICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE MINUSVÁLIDOS FÍSICOS ( i
amb modificació del 29 de novembre del 2007). Obliga que les llicències
expedides per les federacions autonòmiques siguin com a mínim en castellà.
345.
REAL DECRETO 1163/2005, DE 30 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE
SE REGULA EL DISTINTIVO PÚBLICO DE CONFIANZA EN LOS
SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE COMERCIO
ELECTRÓNICO, ASÍ COMO LOS REQUISITOS Y EL PROCEDIMIENTO DE
CONCESIÓN. Estableix les condicions que han de tenir els codis de conducta
de les entitats per tenir el distintiu públic de Confiança en línia. Una de les
condicions és l impuls de la comunicació amb els consumidors i usuaris
perquè puguin escollir qualsevol llengua oficial de la Unió Europea, i per tant
el castellà, és a dir per obtenir distintiu cal posar a disposició el castellà. El
48
500
disposicions i reglaments impositius del castellà a casa nostra
català, per no ésser llengua oficial de la Unió Europea, no és té en compte
com a requisit en el codi de conducta, com sí que ho és el castellà.
346.
REAL DECRETO 1310/2005, DE 4 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE
DESARROLLA PARCIALMENTE LA LEY 24/1988, DE 28 DE JULIO, DEL
MERCADO DE VALORES, EN MATERIA DE ADMISIÓN A NEGOCIACIÓN
DE VALORES EN MERCADOS SECUNDARIOS OFICIALES, DE OFERTAS
PÚBLICAS DE VENTA O SUSCRIPCIÓN Y DEL FOLLETO EXIGIBLE A
TALES EFECTOS. Obliga a fer la documentació en castellà, o en alguns
casos, si no és en castellà, deixa el criteri d adminissió d altres llengües al que
determini la Comisión Nacional de Mercado de Valores. Per al castellà no cal
validar cap criteri.
347.
REAL DECRETO 1313/2005, DE 4 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE
APRUEBA EL REGLAMENTO TÉCNICO DE CONTROL Y CERTIFICACIÓN
DEL MATERIAL DE MULTIPLICACIÓN DE HONGOS CULTIVADOS. Obliga
a l etiquetatge com a mínim en castellà.
348.
ACUERDO DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2005, DEL PLENO DEL
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, POR EL QUE SE APRUEBA
EL REGLAMENTO 2/2005, DE HONORES, TRATAMIENTOS Y
PROTOCOLO EN LOS ACTOS JUDICIALES SOLEMNES. Obliga a fer en
castellà el jurament dels càrrecs de president de l Audiència Nacional, dels
Tribunals Superiors de Justícia, de Sala, d Audiències Provincials, i de
magistrats de Tribunals i d Audiències. Només permet l ús del català davant la
Sala de Govern dels Tribunals Superiors de Justícia allí on és reconegut com
a oficial.
349.
REAL DECRETO 1451/2005, DE 7 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE
APRUEBA EL REGLAMENTO DE INGRESO, PROVISIÓN DE PUESTOS DE
TRABAJO Y PROMOCIÓN PROFESIONAL DEL PERSONAL FUNCIONARIO
AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. En les proves
selectives obliga a conèixer el castellà com a requisit per accedir al càrrec i a
més restringeix els mèrits que puguin reconèixer-se per a les altres llengües
oficials, posant un màxim de punts. Remarca que el coneixement del català
no pot ser eliminatori (com sí que ho és el castellà) i que així no ho pot
determinar cap comunitat autònoma, i només pot ser un mèrit allí on sigui
oficial (no n hi ha prou que en sigui pròpia) i l autonomia en tingui les
competències. La sol·licitud de la prova s ha de fer en castellà i només pot ser
en la llengua pròpia allí on ha estat reconeguda oficial. El jurament de la plaça
es pot fer en castellà a tot el territori i només en català on és reconeguda
oficial (no pas a tot arreu on és pròpia).
350.
REAL DECRETO 1553/2005, DE 23 DE DICIEMBRE, POR EL QUE
SE REGULA LA EXPEDICIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE
IDENTIDAD Y SUS CERTIFICADOS DE FIRMA ELECTRÓNICA. Obliga a fer
ús del castellà en el document nacional d identitat de manera exclusiva en
certes informacions. Així, el nom d Espanya (nom més ressaltat de tot el
document) i del Ministeri de l Interior i el de Document Nacional d Identitat
només apareixen en castellà, no permetent la forma també en català enlloc
49
500
disposicions i reglaments impositius del castellà a casa nostra
del territori. Tot i que les altres informacions poden ser també en català,
només està permesa la forma bilingüe en els territoris on el català ha estat
reconeguda com a llengua oficial. Un catalanoparlant que viu a Madrid no pot
obtenir el DNI en català, tot i que un castellanoparlant el tindrà en castellà
arreu del territori. Un catalanoparlant que viu en un territori on el català és
llengua pròpia però no oficial (com a la Franja a Aragó) no pot obtenir el DNI
en català.
351.
LEY 29/2005, DE 29 DE DICIEMBRE, DE PUBLICIDAD Y
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. Estableix una asimetria en l ús de les
llengües en la comunicació institucional, fent un tracte de favor vers el
castellà. Així, aquesta serà la llengua utilitzada en la publicitat i comunicació
institucional de l Estat per a tot el territori, independentment de la llengua
pròpia de cada lloc. Les altres llengües també seran emprades però
restringides a l àmbit territorial corresponent, cosa que també en aquests
àmbits es farà servir el castellà (val a dir, així i tot, que mentre allò establert
per la llei s acompleix per al castellà, els poc drets que té el català, l Estat
sovint tampoc no els acompleix).
352.
REAL DECRETO 1608/2005, DE 30 DE DICIEMBRE, POR EL QUE
SE APRUEBA EL REGLAMENTO ORGÁNICO DEL CUERPO DE
SECRETARIOS JUDICIALES. Obliga tàcitament a conèixer el castellà per als
concursos, mentre que el català només pot considerar-se com a mèrit segons
determinin les comunitats autònomes.
353.
REGLAMENTO GENERAL DE CIRCULACIÓN 2006 DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE FERROCARRILES. Obliga a redactar la
documentació en castellà. Obliga que l aplicació de tot allò que estableix el
reglament es faci en un únic idioma, que ha d ésser el castellà.
354.
RESOLUCIÓN DE 1 DE FEBRERO DE 2006, DE LA PRESIDENCIA
DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES, POR LA QUE SE DISPONE LA
PUBLICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
BÁDMINTON. Obliga que les llicències expedides per les federacions
autonòmiques siguin com a mínim en castellà.
355.
REAL DECRETO 283/2006, DE 10 DE MARZO, POR EL QUE SE
APRUEBAN LOS ESTATUTOS DEL CONSEJO GENERAL DE LOS
COLEGIOS OFICIALES DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN FILOSOFÍA Y
LETRAS Y EN CIENCIAS. Aplica el règim de tracte de favor del castellà
respecte a les altres llengües pròpies espanyoles, d acord amb la LEY
30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
Y
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO COMÚN.
356.
RESOLUCIÓN DE 17 DE MARZO DE 2006, DE LA SECRETARÍA
GENERAL DE TRANSPORTES, POR LA QUE SE DA PUBLICIDAD AL
ACUERDO DE ENCOMIENDA DE GESTIÓN POR LA DIRECCIÓN
GENERAL DE LA MARINA MERCANTE A LA SOCIEDAD PARA LAS
ENSEÑANZAS AERONÁUTICAS CIVILES, S. A., DEL SERVICIO DE
50
500
disposicions i reglaments impositius del castellà a casa nostra
AERONAVES Y SUS MEDIOS AUXILIARES DESTINADOS AL
SALVAMENTO MARÍTIMO Y LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN EN LA
MAR. Obliga a conèixer el castellà per l exercici de les funcions.
357.
RESOLUCIÓN DE 17 DE MARZO DE 2006, DE LA SOCIEDAD DE
SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARÍTIMA, POR LA QUE SE DA
PUBLICIDAD AL ACUERDO DE ENCOMIENDA DE GESTIÓN POR LA
SOCIEDAD DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARÍTIMA A LA SOCIEDAD
REMOLQUES MARÍTIMOS, S. A., DE LOS SERVICIOS DE TRIPULACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE DOS BUQUES DE SALVAMENTO Y LUCHA
CONTRA LA CONTAMINACIÓN MARINA. Obliga a conèixer el castellà.
358.
RESOLUCIÓN DE 17 DE MARZO DE 2006, DE LA SOCIEDAD DE
SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARÍTIMA, POR LA QUE SE DA
PUBLICIDAD ACUERDO DE ENCOMIENDA DE GESTIÓN POR LA
SOCIEDAD DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARÍTIMA A LA SOCIEDAD
REMOLQUES MARÍTIMOS, S. A., DE LOS SERVICIOS DE FLETAMENTO
TOTAL DE UNA EMBARCACIÓN DESTINADA AL SALVAMENTO Y
RESCATE EN LA MAR Y LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN DEL
MEDIO MARINO (EMBARCACIÓN DE INTERVENCIÓN RÁPIDA DE 15
METROS).Obliga a dominar perfectament el castellà per part dels tripulants.
359.
REAL DECRETO 354/2006, DE 29 DE MARZO, SOBRE
INTEROPERABILIDAD DEL SISTEMA FERROVIARIO TRANSEUROPEO
CONVENCIONAL. Obliga a redactar la documentació en castellà.
360.
REAL DECRETO 355/2006, DE 29 DE MARZO, SOBRE
INTEROPERABILIDAD DEL SISTEMA FERROVIARIO TRANSEUROPEO DE
ALTA VELOCIDAD. Obliga a redactar la documentació en castellà.
361.
ORDEN ECI/1152/2006, DE 6 DE ABRIL, POR LA QUE SE CREAN
LOS «PREMIOS IRENE: LA PAZ EMPIEZA EN CASA», CON EL FIN DE
FOMENTAR DESDE EL SISTEMA EDUCATIVO LA PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, SE ESTABLECEN LAS BASES
REGULADORAS PARA SU CONCESIÓN Y SE CONVOCAN LOS
CORRESPONDIENTES AL AÑO 2006. La documentació dels premis i els
treballs presentats als premis s han de fer obligatòriament en castellà, tot i
adreçar-se la convocatòria a tot el territori espanyol. Si es fan en català, cal
traduir-los també al castellà. Aquests premis s adrecen al sistema educatiu i
tenen com a objectiu projectes relacionats amb l eradicació de la violència i la
promoció de la igualtat real entre dones i homes (sembla que no pas entre
homes i dones castellanoparlants i homes i dones catalanoparlants).
362.
LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN. Tracta de
manera asimètrica les diferents llengües de l Estat, donant prioritat i fent
discriminació positiva vers el castellà. De manera que tant en els currículums
de Primària, Secundària com Batxillerat obliga al coneixement i estudi del
castellà on aquesta no és llengua pròpia però en canvi no obliga a conèixer i
estudiar cap altra llengua de l Estat en els llocs on la llengua pròpia és el
51
500
disposicions i reglaments impositius del castellà a casa nostra
castellà. Aquesta situació es atípica a la Unió Europea en tots els països amb
llengües tan parlades com el català.
363.
REAL DECRETO 551/2006, DE 5 DE MAYO, POR EL QUE SE
REGULAN LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
PELIGROSAS POR CARRETERA EN TERRITORIO ESPAÑOL. Obliga que
la documentació del transport sigui en castellà. El català hi pot ser, però de
manera optativa.
364.
RESOLUCIÓN DE 24 DE MAYO DE 2006, DE LA SOCIEDAD DE
SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARÍTIMA, POR LA QUE SE DA
PUBLICIDAD AL ACUERDO POR EL QUE SE ENCOMIENDA A LA
SOCIEDAD REMOLQUES MARÍTIMOS, S.A., LA GESTIÓN DE
MANTENIMIENTO Y TRIPULACIÓN DE LA FLOTA DE UNIDADES DE
INTERVENCIÓN RÁPIDA PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD DE
SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARÍTIMA Y EL FLETAMENTO TOTAL DE
LA FLOTA DE UNIDADES DE INTERVENCIÓN RÁPIDA PROPIEDAD DE
REMOLQUES MARÍTIMOS, S.A., DESTINADAS AL SALVAMENTO Y
RESCATE EN LA MAR Y LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN DEL
MEDIO MARINO. Obliga a conèixer el castellà.
365.
REAL DECRETO 640/2006, DE 26 DE MAYO, POR EL QUE SE
REGULAN DETERMINADAS CONDICIONES DE APLICACIÓN DE LAS
DISPOSICIONES COMUNITARIAS EN MATERIA DE HIGIENE, DE LA
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS
PRODUCTOS
ALIMENTICIOS. Recorda l obligatorietat d etiquetar en castellà establerta per
la normativa concordant sobre etiquetatge de productes alimentaris.
366.
ORDEN ITC/1791/2006, DE 5 DE JUNIO, POR LA QUE SE APRUEBA
EL REGLAMENTO DE USO DEL DOMINIO PÚBLICO RADIOELÉCTRICO
POR AFICIONADOS. Obliga a fer la documentació en castellà. Podrà ésser
també en català només si es demana i restringit en l àmbit on la llengua és
reconeguda com a oficial, no pas a la resta del domini tot i que el català sigui
llengua pròpia. Allí només el castellà és l idioma permès.
367.
LEY 18/2006, DE 5 DE JUNIO, PARA LA EFICACIA EN LA UNIÓN
EUROPEA DE LAS RESOLUCIONES DE EMBARGO Y DE
ASEGURAMIENTO DE PRUEBAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES.
Obliga que el certificat sigui redactat en castellà en tant que única llengua
oficial de l Estat espanyol. No en preveu la traducció al català per no ésser ni
llengua oficial de l Estat ni de Unió Europea.
368.
RESOLUCIÓN DE 7 DE JUNIO DE 2006, DE LA PRESIDENCIA DEL
CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES, POR LA QUE SE DISPONE LA
PUBLICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
BOXEO. Obliga que les llicències expedides per les federacions
autonòmiques siguin com a mínim en castellà.
369.
REAL DECRETO 751/2006, DE 16 DE JUNIO, SOBRE
AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE TRANSPORTISTAS Y MEDIOS DE
TRANSPORTE DE ANIMALES Y POR EL QUE SE CREA EL COMITÉ
ESPAÑOL DE BIENESTAR Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES DE
PRODUCCIÓN. Obliga a fer la documentació i el certificat en castellà.
370.
CIRCULAR 2/2006, DE 27 DE JUNIO, DE LA COMISIÓN NACIONAL
DEL MERCADO DE VALORES, SOBRE INFORMACIÓN DE LAS
INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA EXTRANJERAS INSCRITAS
EN LOS REGISTROS DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE
VALORES. Obliga a fer la documentació en castellà.
371.
LEY 26/2006, DE 17 DE JULIO, DE MEDIACIÓN DE SEGUROS Y
REASEGUROS PRIVADOS. Obliga a fer la documentació en castellà.
372.
LEY 29/2006, DE 26 DE JULIO, DE GARANTÍAS Y USO RACIONAL
DE LOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS. Obliga a l ús del
castellà en tots els aspectes de l etiquetatge i les instruccions d ús del
medicament; inclosa la fitxa tècnica i el prospecte. Aquestes mateixes
obligacions s estenen també als articles que fan referència als productes
veterinaris.
373.
ORDEN FOM/2520/2006, DE 27 DE JULIO, POR LA QUE SE
DETERMINAN LAS CONDICIONES PARA LA OBTENCIÓN DE TÍTULOS Y
HABILITACIONES QUE PERMITEN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES
DEL PERSONAL FERROVIARIO RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD,
ASÍ COMO EL RÉGIMEN DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN DE DICHO
PERSONAL Y DE LOS DE VALORACIÓN DE SU APTITUD PSICOFÍSICA.
Obliga a conèixer el castellà com a condició indispensable per a la formació
de tots els títols.
374.
REAL DECRETO 919/2006, DE 28 DE JULIO, POR EL QUE SE
APRUEBA EL REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y
UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES
TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 A 11. Obliga a l ús del castellà en
les instruccions.
375.
ORDEN JUS/2543/2006, DE 28 DE JULIO, POR LA QUE SE HACEN
PÚBLICOS LOS PROGRAMAS DE ACCESO A LOS CUERPOS DE
MÉDICOS FORENSES, GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA,
TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA Y AUXILIO JUDICIAL, ASÍ
COMO BAREMOS DE LA FASE DE CONCURSO PARA LOS ASPIRANTES
DE TURNO LIBRE Y PROMOCIÓN INTERNA. Mentre tàcitament el
coneixement del castellà esdevé un requisit per accedir als processos
selectius, el coneixement del català només és un mèrit que no pot excedir
d una puntuació determinada en el còmput global. A més, el català només
permet ésser comptabilitzat en el marc de la comunitat autònoma on s adreça.
376.
ORDEN JUS/2544/2006, DE 28 DE JULIO, POR LA QUE SE
ESTABLECEN LAS BASES COMUNES QUE REGIRÁN LOS PROCESOS
SELECTIVOS PARA INGRESO O ACCESO EN LOS CUERPOS Y ESCALAS
DE FUNCIONARIOS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
Insisteix, tot basant-se també en el Real Decret 1451/2005, en l obligació
tàcita de coneixement del castellà per accedir als processos selectius com a
requisit, i remarcant que el coneixement del català no pot ser requisit, només
una condició optativa, que per si bé pot comptar com a mèrit no pot excedir
d una puntuació determinada com a màxima.
377.
ORDEN INT/3128/2006, DE 29 DE SEPTIEMBRE, POR LA QUE SE
APRUEBA EL LOGOTIPO IDENTIFICADOR DE LA IMAGEN PROMOCIONAL DEL DNI-E Y SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS DE SU UTILIZACIÓN. Fixa el logotip oficial del DNI electrònic exclusivament en
castellà.
378.
REAL DECRETO 1113/2006, DE 29 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE
SE APRUEBAN LAS NORMAS DE CALIDAD PARA QUESOS Y QUESOS
FUNDIDOS. Recorda l obligatorietat d etiquetar en castellà establerta per la
normativa concordant sobre etiquetatge de productes alimentaris.
379.
REAL DECRETO 1185/2006, DE 16 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE
APRUEBA EL REGLAMENTO POR EL QUE SE REGULAN LAS
RADIOCOMUNICACIONES MARÍTIMAS A BORDO DE LOS BUQUES
CIVILES ESPAÑOLES. Les obligacions respecte del castellà són múltiples i
afecten des de diversa documentació fins al marcatge, el manual
d instruccions, la retolació i dades diverses i d identificació dels bucs.
380.
RESOLUCIÓN DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2006, DE LA
PRESIDENCIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES, POR LA QUE
SE DISPONE LA PUBLICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LOS
ESTATUTOS DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF. Obliga que
les llicències expedides per les federacions autonòmiques siguin com a mínim
en castellà.
381.
REAL DECRETO 1415/2006, DE 1 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE
APRUEBAN LOS ESTATUTOS GENERALES DE LOS COLEGIOS
OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES. Aplica el règim de tracte de favor
del castellà respecte a les altres llengües pròpies espanyoles d acord amb la
LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN.
382.
ORDEN SCO/3858/2006, DE 5 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE
REGULAN DETERMINADOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA
PRESTACIÓN DE PRODUCTOS DIETÉTICOS DEL SISTEMA NACIONAL
DE SALUD. Recorda l obligatorietat d etiquetar en castellà establerta per la
normativa concordant sobre etiquetatge de productes alimentaris i dietètics.
383.
REAL DECRETO 1513/2006, DE 7 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE
ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS MÍNIMAS DE LA EDUCACIÓN
PRIMARIA. Tracta de manera asimètrica les diferents llengües de l Estat,
donant prioritat i fent discriminació positiva vers el castellà. De manera que
obliga al coneixement i estudi del castellà on aquesta no és llengua pròpia,
però en canvi no obliga a conèixer ni estudiar cap altra llengua de l Estat en
els llocs on la llengua pròpia és el castellà.

384.
LEY 40/2006, DE 14 DE DICIEMBRE, DEL ESTATUTO DE LA
CIUDADANÍA ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR. Obliga l Estat a facilitar el
coneixement del castellà en els casos previstos, mentre el coneixement de les
altres llengües oficials en alguns territoris com el català és facultatiu.
385.
RESOLUCIÓN DE 20 DE DICIEMBRE DE 2006, CONJUNTA DE LAS
SUBSECRETARÍAS DE FOMENTO Y DE ECONOMÍA Y HACIENDA,
SOBRE EMISIÓN Y PUESTA EN CIRCULACIÓN DE UNA SERIE DE
SELLOS DE CORREOS DENOMINADA «SELLOS PERSONALIZADOS».
Obliga a qui vol fer-se segells oficials de circulació a posar-hi els mots
España i Correos en castellà. De fet aquesta és la política que d ençà del
segle XIX està duent a terme l Estat espanyol. Mai no ha posat el nom dels
correus i d Espanya en una llengua diferent que la castellana. Aquesta
situació és única en el context de la Unió Europea en països amb llengües tan
parlades com el català.
386.
REAL DECRETO 1580/2006, DE 22 DE DICIEMBRE, POR EL QUE
SE REGULA LA COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA DE LOS
EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS. Obliga a fer el marcatge,
instruccions i altres informacions dels aparells en castellà. També obliga a fer
la documentació en una llengua oficial de la Unió Europea, preferiblement el
castellà.
387.
REAL DECRETO 1631/2006, DE 29 DE DICIEMBRE, POR EL QUE
SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS MÍNIMAS CORRESPONDIENTES A
LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. Fa un tracte de favor a la
llengua castellana i no preveu l ensenyament de les llengües pròpies allí on
no han estat reconegudes com a oficials. Obliga a estudiar la llengua i
literatures castellana en tot el territori espanyol, independentment de les
llengües que en són pròpies de cada lloc. En canvi, l estudi de les altres
llengües resta restringit només allí on les autonomies les han reconegudes
com a oficials i no pas per tot el territori, com sí succeeix per al castellà.
388.
ORDEN AEC/442/2007, DE 23 DE ENERO, POR LA QUE SE
ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE
SUBVENCIONES DE LA CONVOCATORIA ABIERTA Y PERMANENTE
PARA ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN Y AYUDA AL DESARROLLO.
Obliga a fer ús del castellà en la documentació de la sol·licitud.
389.
ORDEN APA/225/2007, DE 26 DE ENERO, POR LA QUE SE
ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE
BECAS DE PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL PARA TITULADOS
SUPERIORES EN EL ÁREA DE SANIDAD ANIMAL. Obliga a conèixer el
castellà per obtenir la beca. Aquest requisit es manté en les posteriors
modificacions de l ordre.
55
500
disposicions i reglaments impositius del castellà a casa nostra
390.
RESOLUCIÓN DE 28 DE FEBRERO DE 2007, DE LA SECRETARÍA
DE ESTADO DE INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN, POR LA QUE SE
DISPONE LA PUBLICACIÓN DEL ACUERDO DE CONSEJO DE
MINISTROS, DE 16 DE FEBRERO DE 2007, POR EL QUE SE APRUEBAN
LAS INSTRUCCIONES POR LAS QUE SE DETERMINA EL
PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZAR LA ENTRADA, RESIDENCIA Y
TRABAJO EN ESPAÑA, DE EXTRANJEROS EN CUYA ACTIVIDAD
PROFESIONAL CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS ECONÓMICO,
SOCIAL O LABORAL, O RELATIVAS A LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS
DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, O DOCENTES, QUE REQUIERAN
ALTA CUALIFICACIÓN, O DE ACTUACIONES ARTÍSTICAS DE ESPECIAL
INTERÉS CULTURAL. Obliga a fer la documentació i sol·licituds en castellà.
391.
ORDEN APA/693/2007, DE 14 DE MARZO, POR LA QUE SE
ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE
BECAS DE FORMACIÓN PARA TITULADOS SUPERIORES, EN EL ÁMBITO
DE LAS ESTADÍSTICAS AGROALIMENTARIAS Y LA PLANIFICACIÓN
ECONÓMICA Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL. Obliga, només, a
conèixer el castellà per a l obtenció de la beca.
392.
ORDEN INT/761/2007, DE 20 DE MARZO, POR LA QUE SE
APRUEBA EL NUEVO MODELO DE CARNÉ PROFESIONAL DE LOS
FUNCIONARIOS DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA Y OTROS
DOCUMENTOS IDENTIFICATIVOS PARA DETERMINADO PERSONAL
QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN EL ÁMBITO DEL CUERPO NACIONAL
DE POLICÍA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA
GUARDIA CIVIL. Estableix el castellà com a única llengua en les inscripcions
dels carnets corresponents.
393.
RESOLUCIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2007, DE LA SECRETARÍA
GENERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, POR LA QUE SE
MODIFICA EL MANUAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y LA GUÍA PARA LA EDICIÓN
Y PUBLICACIÓN DE PÁGINAS WEB EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL
DEL ESTADO APROBADA POR RESOLUCIÓN DE 9 DE MARZO DE 2005
DE LA SECRETARÍA GENERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
Estableix com a única forma oficial de la imatge institucional la forma
castellana del nom del Govern d Espanya. A més com a manual estableix la
preponderància del castellà en relació en les altres llengües en noms tan
bàsics com els ministeris, que sempre són oficialment només en castellà.
394.
LEY 7/2007, DE 12 DE ABRIL, DEL ESTATUTO BÁSICO DEL
EMPLEADO PÚBLICO. Obliga tàcitament a conèixer el castellà per a
l obtenció de càrrecs públics i el fa obligatori per l Estat, mentre el requisit de
les altres llengües oficials està subjecte a la determinació de la comunitat
autònoma, i només permès si l ha establert com a oficial.
395.
REAL DECRETO 544/2007, DE 27 DE ABRIL, POR EL QUE SE
REGULA EL ABANDERAMIENTO Y MATRICULACIÓN DE LAS
EMBARCACIONES DE RECREO EN LA LISTA SÉPTIMA DEL REGISTRO
56
500
disposicions i reglaments impositius del castellà a casa nostra
DE MATRÍCULA DE BUQUES. Obliga a fer la documentació i manuals del
propietari i motor en castellà.
396.
RESOLUCIÓN DE 11 DE MAYO DE 2007, DE LA PRESIDENCIA DEL
CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES, POR LA QUE SE PUBLICA LA
MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA REAL FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE VELA. Obliga que les llicències expedides per les federacions
autonòmiques siguin com a mínim en castellà.
397.
RESOLUCIÓN DE 16 DE MAYO DE 2007, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL, POR LA QUE SE
APRUEBAN NUEVOS MODELOS PARA LICENCIAS, AUTORIZACIONES,
TARJETAS Y GUÍAS DE PERTENENCIA DE ARMAS. Obliga que les
llicències d armes, autoritzacions, targetes i guies de pertinença d armes
estiguin redactades en castellà. Permet també l ús d altres llengües, però
sempre de manera optativa i si se sol·licita, mentre el castellà és l única
obligatòria.
398.
RESOLUCIÓN DE 28 DE MAYO DE 2007, DE LA PRESIDENCIA DEL
CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES, POR LA QUE SE PUBLICA LA
MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA REAL FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE MOTONÁUTICA. Obliga que les llicències federatives,
incloses les de les federacions autonòmiques, siguin com a mínim en castellà.
399.
REAL DECRETO 810/2007, DE 22 DE JUNIO, POR EL QUE SE
APRUEBA EL REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD EN LA CIRCULACIÓN
DE LA RED FERROVIARIA DE INTERÉS GENERAL. Obliga que ADIF
(Administrador de Infrastructuras Ferroviarias) faci totes les ordres, circulars i
comunicacions i consignes de circulació en castellà, fins i tot als territoris on
aquesta llengua no és pròpia.
400.
LEY 11/2007, DE 22 DE JUNIO, DE ACCESO ELECTRÓNICO DE
LOS CIUDADANOS A LOS SERVICIOS PÚBLICOS. Imposa, en concordança
amb la legislació sobre règim jurídic de les administracions públiques, el
caràcter preponderant del castellà respecte a les altres llengües espanyoles
en l ús d aquests serveis públics.
401.
ORDEN ECI/2211/2007, DE 12 DE JULIO, POR LA QUE SE
ESTABLECE EL CURRÍCULO Y SE REGULA LA ORDENACIÓN DE LA
EDUCACIÓN PRIMARIA. Només preveu el castellà i no pas les altres
llengües espanyoles, com a obligatòria per tothom, en el currículum d aquests
ensenyaments.
402.
ORDEN ECI/2220/2007, DE 12 DE JULIO, POR LA QUE SE
ESTABLECE EL CURRÍCULO Y SE REGULA LA ORDENACIÓN DE LA
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. Només preveu el castellà i no
pas les altres llengües espanyoles, com a obligatòria per tothom, en el
currículum d aquests ensenyaments. Aquesta situació és anòmala en el
context de la Unió Europea.
57
500
disposicions i reglaments impositius del castellà a casa nostra
403.
REAL DECRETO 1031/2007, DE 20 DE JULIO, POR EL QUE SE
DESARROLLA EL MARCO DE PARTICIPACIÓN EN LOS MECANISMOS DE
FLEXIBILIDAD DEL PROTOCOLO DE KIOTO. Obliga a fer la documentació
en castellà.
404.
REAL DECRETO 1032/2007, DE 20 DE JULIO, POR EL QUE SE
REGULA LA CUALIFICACIÓN INICIAL Y LA FORMACIÓN CONTINUA DE
LOS CONDUCTORES DE DETERMINADOS VEHÍCULOS DESTINADOS AL
TRANSPORTE POR CARRETERA. Obliga, per a les targetes expedides a
l Estat espanyol, que siguin en castellà la majoria d inscripcions. Una altra
petita part ha d ésser en castellà i en la resta de les llengües de la Unió
Europea. No preveu cap inscripció en català.
405.
REAL DECRETO 1066/2007, DE 27 DE JULIO, SOBRE EL RÉGIMEN
DE LAS OFERTAS PÚBLICAS DE ADQUISICIÓN DE VALORES. Obliga a fer
la documentació en castellà.
406.
REAL DECRETO 1070/2007, DE 27 DE JULIO, POR EL QUE SE
APRUEBA LA NORMA DE CALIDAD PARA LA CUAJADA. Recorda
l obligatorietat d etiquetar en castellà establerta per la normativa concordant
sobre etiquetatge de productes alimentaris.
407.
ORDEN ECI/2514/2007, DE 13 DE AGOSTO, SOBRE EXPEDICIÓN
DE TÍTULOS UNIVERSITARIOS OFICIALES DE MÁSTER Y DOCTOR.
Imposa el castellà de forma exclusiva en algunes parts dels títols regulats, i
només hi preveu l ús d altres llengües en les comunitats autònomes on es
reconeixen com a oficials. També fixa l obligatorietat de consignar en el
suplement europeu al títol que s ha rebut l ensenyament en castellà, a banda
d en altres possibles llengües.
408.
REAL DECRETO 1109/2007, DE 24 DE AGOSTO, POR EL QUE SE
DESARROLLA LA LEY 32/2006, DE 18 DE OCTUBRE, REGULADORA DE
LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. Obliga
a fer la documentació en castellà. Així el llibre de subcontractació cal fer-lo en
castellà i el català és optatiu i només permès en les comunitats autònomes on
és reconeguda com a llengua oficial.
409.
RESOLUCIÓN DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2007, DE LA
SECRETARÍA DE ESTADO DE COOPERACIÓN TERRITORIAL, POR LA
QUE SE PUBLICA EL ACUERDO DE LA COMISIÓN BILATERAL
GENERALITAT-ESTADO POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO
DE DICHA COMISIÓN. Tot i que estableix les actes de la comissió en català i
castellà, fins i tot en un acord entre la Generalitat de Catalunya i l Estat,
s especifica la prevalença de la versió castellana davant la catalana, com a
única vàlida en cas de dubte.
410.
RESOLUCIÓN DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2007, DE LA
PRESIDENCIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES, POR LA QUE
SE PUBLICA LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES PARA DISCAPACITADOS
58
500
disposicions i reglaments impositius del castellà a casa nostra
INTELECTUALES. Obliga que les llicències expedides per les federacions
autonòmiques siguin com a mínim en castellà.
411.
REAL DECRETO 1294/2007, DE 28 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE
SE APRUEBAN LOS ESTATUTOS GENERALES DE LOS COLEGIOS
OFICIALES DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA Y DE SU
CONSEJO GENERAL. Aplica el règim de tracte de favor del castellà respecte
a les altres llengües pròpies espanyoles d acord amb la LEY 30/1992, DE 26
DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN.
412.
REAL DECRETO 1344/2007, DE 11 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE
REGULA LA FARMACOVIGILANCIA DE MEDICAMENTOS DE USO
HUMANO. Obliga a efectuar la notificació en castellà.
413.
REAL DECRETO 1345/2007, DE 11 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE
REGULA EL PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN, REGISTRO Y
CONDICIONES DE DISPENSACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS DE USO
HUMANO FABRICADOS INDUSTRIALMENTE. Obliga a l etiquetatge dels
medicaments en castellà i no permet a més que s acompanyi també en català
llevat que hagi superat els tràmits d una traducció fidedigna aprovada pel
govern espanyol, que no es responsabilitza dels costos de la traducció jurada.
414.
REAL DECRETO 1362/2007, DE 19 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE
DESARROLLA LA LEY 24/1988, DE 28 DE JULIO, DEL MERCADO DE
VALORES, EN RELACIÓN CON LOS REQUISITOS DE TRANSPARENCIA
RELATIVOS A LA INFORMACIÓN SOBRE LOS EMISORES CUYOS
VALORES ESTÉN ADMITIDOS A NEGOCIACIÓN EN UN MERCADO
SECUNDARIO OFICIAL O EN OTRO MERCADO REGULADO DE LA UNIÓN
EUROPEA. Obliga els emissors amb domicili social a Espanya a publicar en
castellà la informació regulada.
415.
REAL DECRETO 1369/2007, DE 19 DE OCTUBRE, RELATIVO AL
ESTABLECIMIENTO DE REQUISITOS DE DISEÑO ECOLÓGICO
APLICABLES A LOS PRODUCTOS QUE UTILIZAN ENERGÍA. Obliga que la
informació el consumidor que es troba en el producte sigui en castellà. Permet
que sigui en una altra llengua oficial, però de manera optativa.
416.
REAL DECRETO 1392/2007, DE 29 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE
ESTABLECEN LOS REQUISITOS PARA LA ACREDITACIÓN DE
COMPAÑÍAS AÉREAS DE TERCEROS PAÍSES. Obliga a la presentació de
la documentació en castellà.
417.
LEY 30/2007, DE 30 DE OCTUBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR
PÚBLICO. Imposa l ús del castellà en diversos procediments.
418.
ORDEN ITC/3245/2007, DE 31 DE OCTUBRE, POR LA QUE SE
ESTABLECEN LAS BASES DEL PROGRAMA DE BECAS DE
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN MATERIA DE
59
500
disposicions i reglaments impositius del castellà a casa nostra
PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA
Obliga a conèixer el castellà per a l obtenció de la beca.
INTERNACIONAL.
419.
REAL DECRETO 1469/2007, DE 2 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE
APRUEBA LA NORMA DE CALIDAD PARA LA CARNE, EL JAMÓN, LA
PALETA Y LA CAÑA DE LOMO IBÉRICOS. Recorda l obligatorietat
d etiquetar en castellà establerta per la normativa concordant sobre
etiquetatge de productes alimentaris.
420.
REAL DECRETO 1467/2007, DE 2 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE
ESTABLECE LA ESTRUCTURA DEL BACHILLERATO Y SE FIJAN SUS
ENSEÑANZAS MÍNIMAS. Fa un tracte de favor a la llengua castellana i no
preveu l ensenyament de les llengües pròpies allí on no han estat
reconegudes com a oficials. Obliga a estudiar la llengua i literatures castellana
en tot el territori espanyol, independentment de les llengües que són pròpies
de cada lloc. En canvi l estudi de les altres llengües resta restringit només allí
on les autonomies les han reconegudes com a oficials i no pas per tot el
territori, com fa en el tracte de discriminació positiva que preveu per al
castellà. Tot plegat constitueix un cas excepcional en el context de la Unió
Europea amb llengües pròpies tan parlades com és el cas del català.
421.
REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2007, DE 16 DE NOVIEMBRE,
POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL
PARA LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS Y OTRAS
LEYES COMPLEMENTARIAS. Obliga a l etiquetatge i a la garantia de
productes en castellà.
422.
REAL DECRETO 1519/2007, DE 16 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE
SE ESTABLECEN LOS CONOCIMIENTOS Y REQUISITOS MÍNIMOS PARA
EJERCER LA ACTIVIDAD PROFESIONAL DE MARINERO EN BUQUES DE
PESCA. Obliga que les targetes professionals siguin en castellà i anglès.
Permet que siguin també en català, sempre que hi siguin el castellà i l anglès.
No permet que també hi sigui el català allí on no és llengua oficial tot i ésser-
ne pròpia.
423.
LEY 39/2007, DE 19 DE NOVIEMBRE, DE LA CARRERA MILITAR.
Estableix el castellà com a llengua oficial dels actes i serveis.
424.
REAL DECRETO 1516/2007, DE 16 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE
SE DETERMINA EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS LÍNEAS REGULARES DE
CABOTAJE MARÍTIMO Y DE LAS NAVEGACIONES DE INTERÉS
PÚBLICO. Obliga a fer la documentació en castellà.
425.
RESOLUCIÓN DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2007, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA,
POR LA QUE SE APRUEBAN LOS MODELOS DE ACTAS DE LA
INSPECCIÓN DE LOS TRIBUTOS. Estableix els models de les actes oficials
només en castellà.
60
500
disposicions i reglaments impositius del castellà a casa nostra
426.
REAL DECRETO 1611/2007, DE 7 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE
APRUEBA EL REGLAMENTO DEL REGISTRO DE FUNDACIONES DE
COMPETENCIA ESTATAL. Obliga a fer la documentació en castellà.
427.
RESOLUCIÓN DE 11 DE DICIEMBRE DE 2007, DE LA PRESIDENCIA
DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES, POR LA QUE SE PUBLICA LA
MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE ESPELEOLOGÍA. Obliga que les llicències expedides per les federacions
autonòmiques siguin com a mínim en castellà.
428.
RESOLUCIÓN DE 12 DE DICIEMBRE DE 2007, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA,
POR LA QUE SE APRUEBA EL MODELO DE TARJETA DE DETERMINADO
PERSONAL A SU SERVICIO. Estableix únicament com a forma oficial el
redactat exclusiu en castellà de les targetes corresponents d identificació,
independentment d on s actuï.
429.
RESOLUCIÓN DE 17 DE DICIEMBRE DE 2007, DE LA PRESIDENCIA
DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES, POR LA QUE SE PUBLICA LA
MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE PÁDEL. Obliga que les llicències expedides per les federacions
autonòmiques siguin com a mínim en castellà.
430.
ORDEN ECI/3854/2007, DE 27 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE
ESTABLECEN LOS REQUISITOS PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS
TÍTULOS UNIVERSITARIOS OFICIALES QUE HABILITEN PARA EL
EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL.
Preveu l obligatorietat d un cert nivell de coneixement de castellà en tot el
territori en les comunitats on no és llengua pròpia, i no ho preveu en el mateix
grau per al català on no és llengua pròpia. Així mateix restringeix
l obligatorietat d exigència d un cert nivell de català només on està
reconeguda com a llengua oficial per les comunitats autònomes mentre per al
castellà ho és arreu.
431.
ORDEN ECI/3857/2007, DE 27 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE
ESTABLECEN LOS REQUISITOS PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS
TÍTULOS UNIVERSITARIOS OFICIALES QUE HABILITEN PARA EL
EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE MAESTRO EN EDUCACIÓN
PRIMARIA. Preveu l obligatorietat d un cert nivell de coneixement de castellà
en tot el territori en les comunitats on no és llengua pròpia, i no ho preveu en
el mateix grau per al català on no és llengua pròpia. Així mateix restringeix
l obligatorietat d exigència d un cert nivell de català només on està
reconeguda com a llengua oficial per les comunitats autònomes mentre per al
castellà ho és arreu.
432.
LEY 54/2007, DE 28 DE DICIEMBRE, DE ADOPCIÓN
INTERNACIONAL. Obliga a l ús del castellà en la documentació.
433.
MANUAL NORMATIVO DE SEÑALIZACIÓN EN LOS AEROPUERTOS
ESPAÑOLES, 2008. Estableix el castellà i l anglès com a úniques llengües
61
500
disposicions i reglaments impositius del castellà a casa nostra
obligatòries en la retolació i senyalització de tots els aeroports. Estableix que
el castellà serà més marcat i més gros en groc i blau segons el tipus de rètol,
l anglès serà en blanc. El català per als aeroports del domini lingüístic és
opcional i si hi és no serà amb els colors grocs i blaus del castellà.
434.
REAL DECRETO 181/2008, DE 8 DE FEBRERO, DE ORDENACIÓN
DEL DIARIO OFICIAL «BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO». Estableix el
format del Boletín Oficial del Estado de manera que aquest nom, únic oficial
en llengua castellana, sempre figurarà a la capçalera del butlletí. Fins i tot això
s extrapola a la versió del suplement en llengua catalana que cada pàgina té
aquesta expressió només en castellà.
435.
REAL DECRETO 226/2008, DE 15 DE FEBRERO, POR EL QUE SE
REGULAN LAS CONDICIONES DE APLICACIÓN DE LA NORMATIVA
COMUNITARIA DE COMERCIALIZACIÓN DE HUEVOS. Recorda
l obligatorietat d etiquetar en castellà establerta per la normativa concordant
sobre etiquetatge de productes alimentaris.
436.
ORDEN PRE/446/2008, DE 20 DE FEBRERO, POR LA QUE SE
DETERMINAN LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DE LAS CONDICIONES Y CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD Y NO
DISCRIMINACIÓN ESTABLECIDOS EN EL REAL DECRETO 366/2007, DE
16 DE MARZO. Només té en compte els drets de les persones usuàries de la
llengua de signes espanyola per tal que se ls procuri un intèrpret, no preveu el
mateix per a les persones usuàries de la llengua de signes catalana ni tan
sols en el territori on el català és llengua pròpia.
437.
ORDEN APA/755/2008, DE 14 DE MARZO, POR LA QUE SE
ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y CONCESIÓN
DE RESTITUCIONES POR EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS.
Obliga a fer la documentació en castellà.
438.
ORDEN APA/967/2008, DE 2 DE ABRIL, POR LA QUE SE
ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE
BECAS DE FORMACIÓN PRÁCTICA EN MATERIA DE ANÁLISIS Y
PROSPECTIVA AGROALIMENTARIA, RURAL Y PESQUERA, EN MATERIA
ECONÓMICO-FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA DEL DEPARTAMENTO,
PARA TITULADOS UNIVERSITARIOS. Per obtenir les beques és requisit
indispensable dominar el castellà.
439.
RESOLUCIÓN DE 30 DE ABRIL DE 2008, DE LA PRESIDENCIA DEL
CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES, POR LA QUE SE PUBLICAN LOS
ESTATUTOS DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SURF. Obliga que les
llicències expedides per les federacions autonòmiques siguin com a mínim en
castellà.
440.
REAL DECRETO 867/2008, DE 23 DE MAYO, POR EL QUE SE
APRUEBA LA REGLAMENTACIÓN TÉCNICO-SANITARIA ESPECÍFICA DE
LOS PREPARADOS PARA LACTANTES Y DE LOS PREPARADOS DE
62
500
disposicions i reglaments impositius del castellà a casa nostra
CONTINUACIÓN. Recorda l obligatorietat d etiquetar en castellà establerta
per la normativa concordant sobre etiquetatge de productes alimentaris.
441.
ORDEN ESD/1729/2008, DE 11 DE JUNIO, POR LA QUE SE
REGULA LA ORDENACIÓN Y SE ESTABLECE EL CURRÍCULO DEL
BACHILLERATO. Fa una consideració particular del castellà en relació amb
les altres llengües d Espanya. En preveu la condició obligatòria per a tot el
territori encara que no en sigui pròpia, cosa que no fa amb les altres llengües,
que fins i tot no estan previstes allí on tot i ésser pròpies no han estat
reconegudes per les autonomies corresponents com a oficials.
442.
REAL DECRETO 1079/2008, DE 27 DE JUNIO, POR EL QUE SE
REGULA EL MARCADO DE LOS JAMONES Y PALETAS Y LOS PERIODOS
DE ELABORACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN DE DETERMINADAS
MENCIONES EN EL ETIQUETADO. Recorda l obligatorietat d etiquetar en
castellà establerta per la normativa concordant sobre etiquetatge de
productes alimentaris.
443.
MANDATO-MARCO A LA CORPORACIÓN RTVE PREVISTO EN EL
ARTÍCULO 4 DE LA LEY 17/2006, DE 5 DE JUNIO, DE LA RADIO Y LA
TELEVISIÓN DE TITULARIDAD ESTATAL, APROBADO POR LOS PLENOS
DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Y DEL SENADO (BOE de 30 de juny
del 2008). Fa un tracte de favor i de discriminació positiva del castellà
respecte a les altres llengües espanyoles, entre elles el català. Així mentre les
emissions en castellà es preveuen per a tot el territori espanyol, encara que
no sigui llengua pròpia, el català resta restringit només per als continguts
territorialitzats. Preveu subtítols en castellà quan l expressió oral sigui en
català per a tot el territori, però no preveu en el mateix sentit subtítols en
català quan s expressin en castellà. Estableix la promoció i difusió nacional i
internacional del castellà com a objecte essencial de la Corporación RTVE,
mentre per al català només preveu el suport quan la tecnologia ho permeti
com a difusió simultània en diverses llengües. Estableix només una presència
internacional per a la llengua castellana (per a les altres llengües si es creu
convenient). En l oferta de TDT i en serveis en línia estableix que els
llargmetratges siguin tots en castellà. Seran en les altres llengües com el
català només quan les versions estiguin disponibles i sigui tècnicament
possible (no parla de les versions que no són disponibles en castellà).
444.
REAL DECRETO 1246/2008, DE 18 DE JULIO, POR EL QUE SE
REGULA EL PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN, REGISTRO Y
FARMACOVIGILANCIA DE LOS MEDICAMENTOS VETERINARIOS
FABRICADOS INDUSTRIALMENTE. Obliga a l ús del castellà en l etiquetatge
i instruccions dels productes.
445.
RESOLUCIÓN DE 18 DE JULIO DE 2008, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL, DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA, POR LA QUE SE ESTABLECE EL MODELO DE TARJETA DE
IDENTIDAD PROFESIONAL DE LOS FUNCIONARIOS DE VIGILANCIA
ADUANERA. Estableix exclusivament el castellà per a tota la redacció de la
targeta corresponent independentment on se situï la duana.
63
500
disposicions i reglaments impositius del castellà a casa nostra
446.
RESOLUCIÓN DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008, DE LA
PRESIDENCIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES, POR LA QUE
SE PUBLICA LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA REAL
FEDERACIÓN AERONÁUTICA ESPAÑOLA. Obliga que les llicències
expedides per les federacions autonòmiques siguin com a mínim en castellà.
447.
REAL DECRETO 1644/2008, DE 10 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE
ESTABLECEN LAS NORMAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PUESTA
EN SERVICIO DE LAS MÁQUINAS. Obliga com a mínim l ús del castellà en
les informacions i advertiments de les màquines i en el manual d instruccions.
448.
ORDEN PRE/2986/2008, DE 14 DE OCTUBRE, POR LA QUE SE
PUBLICA EL ACUERDO DE LA COMISIÓN DELEGADA DEL GOBIERNO
PARA ASUNTOS ECONÓMICOS POR EL QUE SE ESTABLECE EL
PROCEDIMIENTO PARA LA CONCESIÓN DE AVALES DEL ESTADO PARA
LA FINANCIACIÓN DE OPERACIONES DE CRÉDITO DESTINADAS A LA
RENOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA FLOTA MERCANTE
ESPAÑOLA. Obliga a fer la documentació com a mínim en castellà.
449.
REAL DECRETO 1834/2008, DE 8 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE
DEFINEN LAS CONDICIONES DE FORMACIÓN PARA EL EJERCICIO DE
LA DOCENCIA EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, EL
BACHILLERATO, LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y LAS ENSEÑANZAS
DE RÉGIMEN ESPECIAL Y SE ESTABLECEN LAS ESPECIALIDADES DE
LOS CUERPOS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA. Fa una
consideració particular del castellà en relació a les altres llengües d Espanya.
En preveu la condició per a tot el territori encara que no en sigui pròpia, cosa
que no fa amb les altres llengües, que fins i tot no estan previstes allí on tot i
ésser pròpies no han estat reconegudes per les autonomies corresponents
com a oficials.
450.
REAL DECRETO 1837/2008, DE 8 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE
INCORPORAN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL LA DIRECTIVA
2005/36/CE, DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 7 DE
SEPTIEMBRE DE 2005, Y LA DIRECTIVA 2006/100/CE, DEL CONSEJO, DE
20 DE NOVIEMBRE DE 2006, RELATIVAS AL RECONOCIMIENTO DE
CUALIFICACIONES PROFESIONALES, ASÍ COMO A DETERMINADOS
ASPECTOS DEL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE ABOGADO. Obliga a
conèixer el castellà, pel que fa al català això dependrà de la legislació vigent
en els casos corresponents.
451.
REAL DECRETO 1892/2008, DE 14 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE
SE REGULAN LAS CONDICIONES PARA EL ACCESO A LAS
ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO Y LOS
PROCEDIMIENTOS DE ADMISIÓN A LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS
ESPAÑOLAS. Obliga a realitzar els exercicis de llengua i literatura castellana
en les proves d accés universitàries per a tot el territori, amb un tracte de
discriminació positiva del castellà respecte a les altres llengües pròpies
d Espanya. De fet no obliga ni tan sols la realització de proves en les altres
64
500
disposicions i reglaments impositius del castellà a casa nostra
llengües com el català allí on són pròpies o oficials. Només permet, a criteri
de les comunitats autònomes que les han reconegudes com a oficials, que en
determinin una prova.
452.
LEY 1/2008, DE 4 DE DICIEMBRE, PARA LA EJECUCIÓN EN LA
UNIÓN EUROPEA DE RESOLUCIONES QUE IMPONGAN SANCIONES
PECUNIARIAS. Obliga que el certificat sigui redactat en castellà en tant que
única llengua oficial de l Estat espanyol. No en preveu la traducció al català
per no ésser ni llengua oficial de la Unió Europea ni de l Estat.
453.
REAL DECRETO 2129/2008, DE 26 DE DICIEMBRE, POR EL QUE
SE ESTABLECE EL PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACIÓN,
MEJORA Y FOMENTO DE LAS RAZAS GANADERAS. Obliga a etiquetar
com a mínim en castellà en el comerç intracomunitari d esperma, òvuls i
embrions d èquids de raça pura.
454.
RESOLUCIÓN DE 5 DE ENERO DE 2009, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE LA MARINA MERCANTE, POR LA QUE SE DICTAN
DIVERSOS ACTOS DE EJECUCIÓN MATERIAL PARA LA APLICACIÓN DE
LO DISPUESTO EN LA ORDEN FOM/3200/2007, DE 26 DE OCTUBRE,
POR LA QUE SE REGULAN LAS CONDICIONES PARA EL GOBIERNO DE
EMBARCACIONES DE RECREO. Obliga a fer la documentació en castellà i
anglès.
455.
REAL DECRETO 30/2009, DE 16 DE ENERO, POR EL QUE SE
ESTABLECEN
LAS
CONDICIONES
SANITARIAS
PARA
LA
COMERCIALIZACIÓN DE SETAS PARA USO ALIMENTARIO. Recorda
l obligatorietat d etiquetar en castellà establerta per la normativa concordant
sobre etiquetatge de productes alimentaris.
456.
REAL DECRETO 31/2009, DE 16 DE ENERO, POR EL QUE SE
APRUEBA LA NORMA DE CALIDAD COMERCIAL PARA LAS PATATAS DE
CONSUMO EN EL MERCADO NACIONAL Y SE MODIFICA EL ANEXO I
DEL REAL DECRETO 2192/1984, DE 28 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE
APRUEBA EL REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE
CALIDAD
PARA
LAS
FRUTAS
Y
HORTALIZAS
FRESCAS
COMERCIALIZADAS EN EL MERCADO INTERIOR. Obliga a l etiquetatge en
castellà de les patates.
457.
REAL DECRETO 98/2009, DE 6 DE FEBRERO, POR EL QUE SE
APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSPECCIÓN AERONÁUTICA. Recorda
l obligatorietat de fer la documentació en castellà.
458.
ORDEN ARM/498/2009, DE 17 DE FEBRERO, POR LA QUE SE
ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE
BECAS DE FORMACIÓN PARA DIPLOMADOS UNIVERSITARIOS Y
TITULADOS SUPERIORES, EN LOS ÁMBITOS DE GESTIÓN PÚBLICA,
AUDITORÍA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN RELACIÓN CON
LA FINANCIACIÓN DE LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN. Fa obligatori
65
500
disposicions i reglaments impositius del castellà a casa nostra
només el coneixement del castellà per obtenir la beca i la documentació de
sol·licitud només s estableix en aquesta llengua.
459.
RESOLUCIÓN DE 24 DE MARZO DE 2009, DE LA PRESIDENCIA DE
LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL
DESARROLLO, POR LA QUE SE APRUEBAN LAS NORMAS DE
SEGUIMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DE PROYECTOS Y CONVENIOS DE
COOPERACIÓN AL DESARROLLO SUBVENCIONADOS A LAS
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DE DESARROLLO. Obliga
que la presentació de projectes, convenis de cooperació i documentació es
faci en castellà.
460.
ORDEN CUL/862/2009, DE 26 DE MARZO, POR LA QUE SE
ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS DE LA LÍNEA DE
FINANCIACIÓN "ICO-INDUSTRIAS CULTURALES". Obliga a fer la
documentació en castellà.
461.
RESOLUCIÓN DE 26 DE MARZO DE 2009, DEL INSTITUTO DE
MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES, POR LA QUE SE CONVOCAN LOS
PREMIOS IMSERSO «INFANTA CRISTINA» 2009. Obliga que qui presenti
els treballs els tradueixi al castellà si es presenten en català, cosa que no cal
fer-ho a l inversa: si es presenten en castellà no cal adjuntar la traducció al
català.
462.
RESOLUCIÓN DE 28 DE ABRIL DE 2009, DE LA SECRETARÍA DE
ESTADO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL, POR LA QUE
SE CONVOCAN LOS «PREMIOS IRENE: LA PAZ EMPIEZA EN CASA»,
PARA 2009. INSISTEIX I CONSOLIDA LES BASES PREVISTES A L ORDEN
ECI/1152/2006. Impossibilita la presentació per part dels centres escolars al
premi si es fa en català només. Cal fer-ho obligatòriament en castellà i si es fa
en català cal acompanyar-ho de la versió en castellà.
463.
REGLAMENTO DEL SENADO, TEXTO REFUNDIDO APROBADO
POR LA MESA DEL SENADO, OIDA LA JUNTA DE PORTAVOCES, EN SU
REUNION DEL DIA 3 DE MAYO DE 1994. Dóna preeminència a la llengua
castellana i restringeix l ús de les altres llengües oficials. Pràcticament en tots
els casos el castellà és obligatori i si es vol fer servir una llengua oficial
diferent del castellà en la presentació de mocions, interpel·lacions o
resolucions obliga a fer-ho també en castellà. Mentre no exigeix traduccions
quan el ciutadà s adreça en castellà si que ho exigeix que ho faci el Senat si
es fa per exemple en català.
464.
REAL DECRETO 818/2009, DE 8 DE MAYO, POR EL QUE SE
APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL DE CONDUCTORES. Fa una
consideració de favor del castellà respecte a les altres llengües oficials.
Només permet el català en unes parts del carnet i només en els expedits allí
on és llengua oficial, mentre el castellà cal que sigui present arreu i de
manera exclusiva en el nom de l Estat i el nom del permís de conduir (que de
manera més difusa només permet les altres llengües oficials de la Unió
Europea però no pas el català). Mentre qualsevol espanyol pot tenir el permís
66
500
disposicions i reglaments impositius del castellà a casa nostra
en castellà, no passa el mateix amb el català que és restringit al territori on és
oficial (no permès on és llengua pròpia però no oficial).
465.
ORDEN INT/1376/2009, DE 25 DE MAYO, POR LA QUE SE
COMPLEMENTA LA REGULACIÓN SOBRE DISTINTIVOS EN EL CUERPO
NACIONAL DE POLICÍA. Obliga que només s utilitzi el castellà com a única
llengua establerta en les inscripcions d identificació i vestuari de la policia de
l Estat. Això vol dir qualsevol inscripció, des del distintiu en el braç o altres
d identificació personal han de ser en castellà.
466.
RESOLUCIÓN DE 1 DE JUNIO DE 2009, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE TRÁFICO, POR LA QUE SE APRUEBA EL MANUAL DE
SEÑALIZACIÓN VARIABLE. Tot i que en aquest cas té en compte l ús de les
llengües oficials on estan reconegudes, cal fer-ho sempre de manera
alternativa amb el castellà. Tanmateix no preveu l ús d aquestes llengües fora
de l àmbit autonòmic corresponent, tot i ésser-ne en alguns casos llengües
pròpies. En canvi sí que preveu l ús de llengües oficials de la Unió Europea en
tot el territori espanyol sempre que s acompanyin de la versió castellana.
467.
IMAGEN INSTITUCIONAL DEL SENADO APROBADA POR LA MESA
DEL SENADO EN EL ACUERDO ADOPTADO EN SU REUNIÓN DEL DÍA 2
DE JUNIO DE 2009. Estableix el castellà com a única llengua de la imatge
institucional del Senat, tant en logotips, escrits oficials o en la redacció de
l escut.
468.
ORDEN ITC/1607/2009, DE 9 DE JUNIO, POR LA QUE SE APRUEBA
LA INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA 02.2.01 "PUESTA EN
SERVICIO, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSPECCIÓN DE
EQUIPOS DE TRABAJO" DEL REGLAMENTO GENERAL DE NORMAS
BÁSICAS DE SEGURIDAD MINERA. Obliga a fer el manual d instruccions en
castellà.
469.
REAL DECRETO 973/2009, DE 12 DE JUNIO, POR EL QUE SE
REGULAN LAS TITULACIONES PROFESIONALES DE LA MARINA
MERCANTE. Obliga que la llengua comuna, de comunicació i de
funcionament entre la tripulació i comandaments per a vaixells de passatgers,
petrolers i vaixells cisterna sigui el castellà, o altrament l anglès.
470.
LEY 4/2009, DE 15 DE JUNIO, DE CONTROL DE PRECURSORES
DE DROGAS. Obliga a l etiquetatge en castellà d acord amb la normativa
concordant.
471.
ORDEN IGD/1661/2009, DE 17 DE JUNIO, POR LA QUE SE
REGULAN LAS CARACTERÍSTICAS Y LAS CONDICIONES DE
OTORGAMIENTO Y EMPLEO DE LA MEDALLA Y LA PLACA A LA
PROMOCIÓN DE LOS VALORES DE IGUALDAD. Estableix el castellà com a
única llengua en les inscripcions de la Placa de Promoció dels Valors de la
Igualtat, sense tenir en compte una igualtat de consideració del castellà
respecte a les altres llengües.
67
500
disposicions i reglaments impositius del castellà a casa nostra
472.
REAL DECRETO 1085/2009, DE 3 DE JULIO, POR EL QUE SE
APRUEBA EL REGLAMENTO SOBRE INSTALACIÓN Y UTILIZACIÓN DE
APARATOS DE RAYOS X CON FINES DE DIAGNÓSTICO MÉDICO. Obliga
a fer l etiquetatge i el manual d instruccions en castellà per la normativa
concordant que fa referència sobre productes sanitaris.
473.
RESOLUCIÓN DE 10 DE JULIO DE 2009, DE LA INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, POR LA QUE SE
MODIFICAN LA DE 20 DE MARZO DE 1998, QUE ESTABLECE LAS
NORMAS PARA CONTABILIZAR LAS OPERACIONES DE INTERCAMBIO
FINANCIERO DE DIVISAS Y DE INTERESES Y REALIZA OTRAS
MODIFICACIONES EN LA ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL DE
CONTABILIDAD PUBLICA A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL
ESTADO Y LA RESOLUCIÓN DE 30 DE JULIO DE 2003, QUE APRUEBA LA
ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA A LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. Obliga a fer la documentació
en castellà.
474.
REAL DECRETO 1212/2009, DE 17 DE JULIO, POR EL QUE SE
ESTABLECEN TRES CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD DE LA
FAMILIA PROFESIONAL EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL QUE SE INCLUYEN
EN
EL
REPERTORIO
NACIONAL
DE
CERTIFICADOS
DE
PROFESIONALIDAD. Obliga a conèixer el castellà i no pas cap altra llengua
com a requisit per a l accés als cursos i certificats.
475.
REAL DECRETO 1210/2009, DE 17 DE JULIO, POR EL QUE SE
ESTABLECEN CINCO CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD DE LA
FAMILIA PROFESIONAL ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN QUE SE
INCLUYEN EN EL REPERTORIO NACIONAL DE CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDAD. Obliga a conèixer el castellà i no pas de cap altra
llengua com a requisit per a l accés als cursos i certificats.
476.
REAL DECRETO 1211/2009, DE 17 DE JULIO, POR EL QUE SE
ESTABLECEN CINCO CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD DE LA
FAMILIA PROFESIONAL AGRARIA QUE SE INCLUYEN EN EL
REPERTORIO NACIONAL DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD.
Obliga a conèixer el castellà i no pas cap altra llengua com a requisit per a
l accés als cursos i certificats.
477.
REAL DECRETO 1212/2009, DE 17 DE JULIO, POR EL QUE SE
ESTABLECEN TRES CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD DE LA
FAMILIA PROFESIONAL EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL QUE SE INCLUYEN
EN
EL
REPERTORIO
NACIONAL
DE
CERTIFICADOS
DE
PROFESIONALIDAD. Obliga a conèixer el castellà i no pas cap altra llengua
com a requisit per a l accés als cursos i certificats.
478.
REAL DECRETO 1213/2009, DE 17 DE JULIO, POR EL QUE SE
ESTABLECEN DOS CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD DE LA
FAMILIA PROFESIONAL ARTES GRÁFICAS QUE SE INCLUYEN EN EL
REPERTORIO NACIONAL DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD.
68
500
disposicions i reglaments impositius del castellà a casa nostra
Obliga a conèixer el castellà i no pas cap altra llengua com a requisit per a
l accés als cursos i certificats.
479.
REAL DECRETO 1214/2009, DE 17 DE JULIO, POR EL QUE SE
ESTABLECEN TRES CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD DE LA
FAMILIA PROFESIONAL ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA QUE SE
INCLUYEN EL EL REPERTORIO NACIONAL DE CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDAD. Obliga a conèixer el castellà i no pas cap altra llengua
com a requisit per a l accés als cursos i certificats.
480.
REAL DECRETO 1215/2009, DE 17 DE JULIO, POR EL QUE SE
ESTABLECE UN CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE LA FAMILIA
PROFESIONAL ENERGÍA Y AGUA QUE SE INCLUYE EN EL REPERTORIO
NACIONAL DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD. Obliga a conèixer
el castellà i no pas cap altra llengua com a requisit per a l accés als cursos i
certificats.
481.
REAL DECRETO 1216/2009, DE 17 DE JULIO, POR EL QUE SE
ESTABLECEN CUATRO CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD DE LA
FAMILIA PROFESIONAL FABRICACIÓN MECÁNICA QUE SE INCLUYEN
EN
EL
REPERTORIO
NACIONAL
DE
CERTIFICADOS
DE
PROFESIONALIDAD. Obliga a conèixer el castellà i no pas cap altra llengua
com a requisit per a l accés als cursos i certificats.
482.
REAL DECRETO 1217/2009, DE 17 DE JULIO, POR EL QUE SE
ESTABLECEN TRES CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD DE LA
FAMILIA PROFESIONAL INDUSTRIAS EXTRACTIVAS QUE SE INCLUYEN
EN
EL
REPERTORIO
NACIONAL
DE
CERTIFICADOS
DE
PROFESIONALIDAD. Obliga a conèixer el castellà i no pas cap altra llengua
com a requisit per a l accés als cursos i certificats.
483.
REAL DECRETO 1256/2009, DE 24 DE JULIO, POR EL QUE SE
ESTABLECEN DOS CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD DE LA
FAMILIA PROFESIONAL HOSTELERÍA Y TURISMO QUE SE INCLUYEN EN
EL REPERTORIO NACIONAL DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD.
Obliga a conèixer el castellà i no pas cap altra llengua com a requisit per a
l accés als cursos i certificats.
484.
REAL DECRETO 1374/2009, DE 28 DE AGOSTO, POR EL QUE SE
ESTABLECEN DOS CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD DE LA
FAMILIA PROFESIONAL IMAGEN Y SONIDO QUE SE INCLUYEN EN EL
REPERTORIO NACIONAL DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD.
Obliga a conèixer el castellà i no pas cap altra llengua com a requisit per a
l accés als cursos i certificats.
485.
LEY ORGANICA 1/2008, DE 30 DE JULIO, POR LA QUE SE
AUTORIZA LA RATIFICACIÓN POR ESPAÑA DEL TRATADO DE LISBOA,
POR EL QUE SE MODIFICAN EL TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA Y EL
TRATADO CONSTITUTIVO DE LA COMUNIDAD EUROPEA, FIRMADO EN
LA CAPITAL PORTUGUESA EL 13 DE DICIEMBRE DE 2007. Espanya avala
69
500
disposicions i reglaments impositius del castellà a casa nostra
un sistema discriminatori del català respecte al castellà com a llengua de
l Estat en matèria europea, fent un tracte de favor i diferenciat per a aquesta
segona llengua. Així l Estat espanyol avala la modificació de l article 53 del
Tractat de la Unió Europea pel qual el castellà és llengua del tractat però el
català no, i l article 17 del Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea pel qual
el castellà esdevé llengua de ple dret per a fer peticions al Parlament Europeu
i al Defensor del Poble Europeu i adreçar-se a la resta d institucions i òrgans i
el català no. També ratifica l article 7 del Tractat de Lisboa pel qual el castellà
és l única llengua pròpia de l Estat espanyol en la qual és vàlid el Tractat.
486.
ORDEN SAS/1915/2009, DE 8 DE JULIO, SOBRE SUSTANCIAS
PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DESTINADA A LA PRODUCCIÓN DE
AGUA DE CONSUMO HUMANO. Obliga a redactar els certificats en castellà,
a més fa referència a la normativa concordant en matèria d etiquetatge que
obliga a fer-ho en castellà.
487.
RESOLUCIÓN DE 31 DE JULIO DE 2009, DE LA PRESIDENCIA DEL
CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES, POR LA QUE SE PUBLICAN LOS
ESTATUTOS DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL.
Estableix el castellà com a única llengua oficial de la federació de futbol.
Permet la traducció a altres llengües d Espanya de l ordenament federatiu
però l única vàlida en cas de dubte és la versió en castellà. Obliga que les
llicències expedides per a les federacions autonòmiques siguin com a mínim
en castellà.
488.
REAL DECRETO 1375/2009, DE 28 DE AGOSTO, POR EL QUE SE
ESTABLECEN CUATRO CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD DE LA
FAMILIA PROFESIONAL INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO QUE SE
INCLUYEN EN EL REPERTORIO NACIONAL DE CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDAD. Obliga el coneixement del castellà i no pas de cap altra
llengua com a requisit per a l accés als cursos i certificats.
489.
REAL DECRETO 1376/2009, DE 28 DE AGOSTO, POR EL QUE SE
ESTABLECEN DOS CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD DE LA
FAMILIA PROFESIONAL MARÍTIMO PESQUERA QUE SE INCLUYEN EN
EL REPERTORIO NACIONAL DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD.
Obliga el coneixement del castellà i no pas de cap altra llengua com a requisit
per a l accés als cursos i certificats.
490.
REAL DECRETO 1377/2009, DE 28 DE AGOSTO, POR EL QUE SE
ESTABLECE UN CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE LA FAMILIA
PROFESIONAL SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE QUE SE INCLUYEN EN
EL REPERTORIO NACIONAL DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD.
Obliga el coneixement del castellà i no pas de cap altra llengua com a requisit
per a l accés als cursos i certificats.
491.
REAL DECRETO 1380/2009, DE 28 DE AGOSTO, POR EL QUE SE
ESTABLECEN TRES CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD DE LA
FAMILIA PROFESIONAL INDUSTRIAS ALIMENTARIAS QUE SE INCLUYEN
EN
EL
REPERTORIO
NACIONAL
DE
CERTIFICADOS
DE
70
500
disposicions i reglaments impositius del castellà a casa nostra
PROFESIONALIDAD. Obliga el coneixement del castellà i no pas de cap altra
llengua com a requisit per a l accés als cursos i certificats.
492.
REAL DECRETO 1381/2009, DE 28 DE AGOSTO, POR EL QUE SE
ESTABLECEN LOS REQUISITOS PARA LA FABRICACIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE LOS GENERADORES DE AEROSOLES. Obliga a
l etiquetatge en castellà.
493.
REAL DECRETO 1409/2009, DE 4 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE
SE REGULA LA ELABORACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, USO Y CONTROL
DE LOS PIENSOS MEDICAMENTOSOS. Obliga a l etiquetatge i la
documentació en castellà.
494.
ORDEN EHA/2472/2009, DE 8 DE SEPTIEMBRE, POR LA QUE SE
ACUERDA LA EMISIÓN, ACUÑACIÓN Y PUESTA EN CIRCULACIÓN DE
MONEDAS EN EUROS DESTINADAS A LA CIRCULACIÓN DE 1 Y 2
EUROS Y 1, 2, 5, 10, 20 Y 50 CENTS. Imposa l ús únic i exclusiu del castellà
en el nom de l Estat en les monedes, tal com s ha anat fent en les ordres
successives anteriors.
495.
REAL DECRETO 1487/2009, DE 26 DE SEPTIEMBRE, RELATIVO A
LOS COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS. Obliga a l etiquetatge en castellà tot
incidint en la normativa concordant en matèria de productes alimentaris.
496.
REAL DECRETO 1516/2009, DE 2 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE
REGULA LA LICENCIA COMUNITARIA DE CONTROLADOR DE TRÁNSITO
AÉREO. Obliga que les llicències siguin en castellà. El castellà juntament amb
l anglès són les úniques llengües obligatòries a conèixer.
497.
REAL DECRETO 1589/2009, DE 16 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE
ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE
SUBVENCIONES PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE
ASEGURAMIENTO PARA LA MEJORA INTEGRAL DE LA CALIDAD DE LA
LECHE CRUDA PRODUCIDA Y RECOGIDA EN LAS EXPLOTACIONES, Y
SU CERTIFICACIÓN EXTERNA. Obliga a l etiquetatge en castellà tot incidint
en la normativa concordant en matèria de productes alimentaris.
498.
REAL DECRETO 1850/2009, DE 4 DE DICIEMBRE, SOBRE
EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y PROFESIONALES
CORRESPONDIENTES A LAS ENSEÑANZAS ESTABLECIDAS POR LA
LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN. Obliga
l expedició dels títols en castellà per a tot l Estat. L afegit d altres llengües és
optatiu i sempre hi ha d haver el castellà. A més només podran afegir una
altra llengua les comunitats autònomes que l han reconeguda com oficial. Si
està reconeguda, com el cas d Aragó, però no és oficial, no pot aparèixer al
títol. Per descomptat a Catalunya el títol es pot expedir només en castellà,
però no pas només en català.
499.
ORDEN EHA/3508/2009, DE 16 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE
ACUERDA LA EMISIÓN, ACUÑACIÓN Y PUESTA EN CIRCULACIÓN DE
71
500
disposicions i reglaments impositius del castellà a casa nostra
MONEDAS DE COLECCIÓN DE 12 EURO Y MONEDAS DE COLECCIÓN
DE 10 EURO QUE CONMEMORAN LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA DE LA
UNIÓN EUROPEA 2010. Totes les inscripcions, en contra de la pluralitat
lingüística de l Estat, s estableixen únicament en castellà. De fet el nom
Presidencia española , escrit sempre en castellà, és l únic que s utilitza, no
només en les monedes, sinó en tota informació, promoció i web que
representa Espanya en l any de presidència.
500.
ORDEN ARM/3522/2009, DE 23 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE
REGULA EL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE ACCESO A PUERTOS
ESPAÑOLES DE BUQUES PESQUEROS DE TERCEROS PAÍSES, Y LA
IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS DE LA PESCA PARA
PREVENIR, DESALENTAR Y ELIMINAR LA PESCA ILEGAL, NO
DECLARADA Y NO REGLAMENTADA. Obliga a presentar la documentació
per accedir a un port espanyol (encara que se situï en territori amb altres
llengües pròpies), en castellà.

PLATAFORMA PER LA LLENGUA
C/ Via Laietana, 48, principal 2a
08003 Barcelona
Tel. 93.321.18.03
info@plataforma-llengua.cat
www.plataforma-llengua.cat

No hay comentarios:

Publicar un comentario